Samen werken aan
duurzame participatie

Wat doet Blik op Werk om fraude door taalscholen te voorkomen?

Taalscholen voor inburgeraars zijn de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws door frauduleuze praktijken. Blik op Werk regelt onder meer het keurmerk voor taalscholen. De afgelopen anderhalf jaar verloren door strengere controle twintig taalscholen hun keurmerk. Wat doet Blik op Werk om fraude door taalscholen te voorkomen? En hoe gaat de nieuwe wet Inburgering daarbij helpen?

“Gaan taalbureaus vaker in de fout of is de controle scherper? Feit is dat onlangs twintig bedrijven het benodigde keurmerk zijn verloren, onder meer in Rotterdam. Bij sommige instanties was het onderwijs niet op orde. Het merendeel ging met het afhandelen van de financiën in de fout”. Aldus een artikel op www.rijnmond.nl van 5 juli jl.

“Taalhorizon aan de Strevelsweg in Rotterdam was één van de taalscholen die recent ten onder ging. Tijdens controles ontdekte Blik op Werk onregelmatigheden bij de instelling. Het zou onder meer gaan om valsheid in geschrifte en witwassen”, aldus rijnmond.nl

In verschillende media verschenen recent artikelen over fraude bij taalscholen. De sector kampt met fraudegevoeligheid. Sommige taalscholen frauderen met fictieve contracten, nooit gehouden cursussen of bestaan alleen op papier.

Fraude voorkomen

Blik op Werk scherpte vanaf 2016 de keurmerknormen en -eisen aan om fraude door taalscholen te voorkomen. Sindsdien is het aantal scholen met een Blik op Werk Keurmerk gedaald. Ter illustratie: in 2019 waren er 235 taalscholen met een keurmerk actief, in 2020 waren dat er nog 198. 37 keurmerken werden niet toegekend of ingetrokken.  

Van die 37 hebben twintig bedrijven hun keurmerk verloren na de financiële inspectie. De andere 17 taalscholen verloren het keurmerk na andere inspecties zoals Toezicht in de Klas en de reguliere audit die kijkt naar onder meer slagingspercentage en klanttevredenheid. “Ik denk dat de recente invallen mede het gevolg zijn wat wij bij onze controles hebben ontdekt en vervolgens hebben gemeld aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid”, aldus Lidy Schilder op rijnmond.nl

Daarnaast kregen 40 scholen een schorsing voor kleinere overtredingen van de normen. Denk aan kleinere administratieve omissies en het verstrekken van laptops uit de DUO-lening. Schorsen betekent dat de school door mag gaan met de huidige leerlingen, maar geen nieuwe leerlingen mag aannemen totdat de schorsing is ingetrokken.

Voor taalscholen is het Keurmerk Blik op Werk van levensbelang. Inburgeraars kunnen namelijk alleen bij taalscholen met het Blik op Werk Keurmerk met financiële middelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) inburgeringslessen volgen. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk toetst Blik op Werk taalscholen op klanttevredenheid, kwaliteit van de organisatie en resultaat van de trajecten.

Toezicht in de klas en financiële controles

Eisen en normen zijn de laatste jaren aangescherpt en er zijn meer en andersoortige controles ingevoerd zoals Toezicht in de Klas (2017) en Financieel toezicht (2018).

De afgelopen anderhalf jaar heeft Blik op Werk alle scholen extra bezocht en is bij alle scholen financieel toezicht geweest. Blik op Werk is gerust over de kwaliteit van de scholen met een definitief keurmerk. De zorgen rond fraude richten zich vooral op nieuwe toetreders tot de markt van taalscholen.

Zorgen om aspirant keurmerkhouders

‘We horen bij gemeenten vooral zorgen over de aspirant keurmerken’, aldus Lidy Schilder. ‘Die zorg over de nieuwe aanvragen en de aspirant keurmerkhouders delen we.’ Na overleg tussen Blik op Werk en het ministerie van SZW is er extra budget vrijgemaakt om de aspirant keurmerkhouders in het eerste jaar strenger en vaker te controleren.

Zo vindt er een uitgebreide internetsearch plaats naar bestuurders en personen die bij de taalschool gaan werken. Blik op Werk kent een aspirant keurmerk niet toe als er verbindingen zijn met scholen waarvan het keurmerk is ingetrokken.

Ook vindt er een gesprek plaats waarin Blik op Werk de taalschool controleert aan de hand van een lijst die opgesteld is met de Inspectie SZW. Bijvoorbeeld: zijn alle leerprogramma’s op orde? Met hoeveel cursisten willen ze starten? Zijn er voldoende gediplomeerde docenten. Ook wordt gevraagd naar financieringsstromen en waar het geld vandaan komt waarmee zij de school gaan starten.

Nieuwe taalscholen krijgen vervolgens aangekondigd en onaangekondigd bezoek. ‘Soms is er niets aan de hand en soms wel’, zegt Schilder in het artikel op rijnmond.nl. ‘De bedrijven worden getoetst op zowel het lesgeven als de bijkomende administratieve handelingen, zoals de urenverantwoording. Ook cadeautjes om cursisten te lokken zijn verboden. Al die regels waren tot voor nu voor twintig bedrijven een struikelblok.’

Als er een vermoeden is van fraude wordt dit gemeld aan de Inspectie SZW. De inspectie heeft opsporingsbevoegdheid en instrumenten ter beschikking die Blik op Werk niet heeft. Sinds 2018 heeft Blik op Werk 150 keer een dergelijke melding gedaan.

Nieuwe wet Inburgering

Vanaf juli 2021 – als de nieuwe wet inburgering van kracht gaat – gaat Blik op Werk taalscholen ook toetsen op opdrachtgeverstevredenheid. Gemeenten worden dan de opdrachtgever van taalscholen en krijgen een rol in het monitoren van de kwaliteit van de scholen. Gemeenten kopen trajecten voor inburgeraars dan dus zelf in bij taalscholen.

Reden voor Blik op Werk om extra te investeren in de samenwerking met gemeenten. Blik op Werk organiseerde de afgelopen weken online bijeenkomsten voor 35 arbeidsmarktregio’s. Doel: inventariseren wat er nodig is om samen met gemeenten de kwaliteit van taalscholen voor inburgeraars te monitoren, organiseren en borgen. (link naar dit artikel)

‘Klachten van gemeenten worden door Blik op Werk zeer serieus genomen en zijn altijd een reden voor een extra bezoek’, aldus Schilder. ‘We zien gelukkig ook integere en gemotiveerde nieuwe toetreders die een aanwinst kunnen zijn, voor innovatie zorgen en die we zeker niet willen tegenhouden.’

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Stuur een mail aan Omaima Boudhan oboudhan@blikopwerk.nl