Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Werkscan

U bent op zoek naar een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms voor het hele bedrijf.

De Werkscan kan hierbij helpen.

Wat is de Werkscan?

De Werkscan helpt uw klant om zijn medewerkers bewuster te maken over duurzame inzetbaarheid. En geeft adviezen om actie te ondernemen om zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk te blijven. De Werkscan bestaat uit een vragenlijst en een advies gesprek.

De Werkscan vragenlijst
De Werkscan vragenlijst is gericht op werkvermogen, werk en loopbaan.

Een deel van de vragen in de Werkscan bestaat uit gevalideerde vragen uit de Work Ability Index (WAI), de wetenschappelijke methode om werkvermogen te meten.

De andere vragen zijn door arbeidsdeskundigen ontwikkeld specifiek voor de Werkscan. Deze vragen zijn gericht op signaalgebieden, die de inzetbaarheid kunnen beïnvloeden: leefstijl, gezondheid, werkomstandigheden, werk-privé balans, loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling, opleidingsbehoefte en perceptie zelfredzaamheid.

De Werkscan geeft via een persoonlijke rapportage inzicht in de Werkvermogen score (respectievelijk uitstekend, goed, matig en slecht). En zij geeft aan op welke signaalgebieden de werkende wordt geadviseerd actie te ondernemen.

De Werkscan is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het Werkscan gesprek
De werkende is bewust van zijn eigen persoonlijke situatie door het invullen van de Werkscan. Dit is de eerste stap voor de werkende om gericht werk te maken van zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Echt aan de slag gaan is stap twee.

Aan de hand van de rapportage kan de werknemer beslissen of hij zelf direct stappen gaat zetten. Of dat hij eerst een gesprek aanvraagt met de Werkscandeskundige.

De rapportage is het uitgangspunt voor het gesprek met de Werkscandeskundige. De werknemer bepaalt de inhoud van het gesprek. Aan het eind van het gesprek worden doelen gesteld door de medewerker en heeft hij een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen. De Werkscandeskundige bereikt dit door gebruik te maken van de gesprekstechniek Motivational Interviewing.

Na afloop van het gesprek stelt de Werkscandeskundige een verslag op met hierin het plan van aanpak dat de werkende zelf heeft bedacht. De werknemer beslist uiteindelijk zelf op welke manier, waarmee en of hij wel of niet aan de slag gaat.
U kunt eventueel hier een interventie van uw bedrijf aan koppelen.

Organisatiebrede aanpak
U kunt de Werkscan individueel of breder uitzetten. Vanaf 15 volledig ingevulde Werkscans genereert u een groepsrapportage. Hierbij kunt u aanbevelingen doen om het Werkvermogen binnen het bedrijf te verhogen. Bij herhaalde inzet van de Werkscan is het mogelijk om de ontwikkeling van het Werkvermogen in de organisatie te monitoren.

Arbeidsproductiviteit
U kunt aan de hand van de WAI-score in de groepsrapportage de werkgever laten zien welke kosten hij heeft als gevolg van verminderd werkvermogen van zijn personeel. Blik op Werk biedt licentienemers inzage in deze kosten via de rekensheet arbeidsproductiviteit.

Wat levert de Werkscan op?

De inzet van de Werkscan levert u en uw opdrachtgever diverse voordelen op.

Voordelen voor u als dienstverlener:

 • U verrijkt uw instrumentarium methodisch handelen met een gevalideerde methodiek voor (het bevorderen van) duurzame inzetbaarheid.
 • U kunt de Werkscan individueel inzetten. Of aanbieden aan een grotere groep binnen het bedrijf van uw werkgever.
 • U biedt uw opdrachtgever managementinformatie over werkvermogen in zijn bedrijf.
 • U kunt inzicht geven in kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen.
 • De uitkomsten van de Werkscan bieden 'haakjes' om uw verdere dienstverlening aan te bieden aan uw opdrachtgever.
 • Bij inzet van de Werkscan over meerdere periodes kunt u de werkgever inzicht geven in de ontwikkeling van het werkvermogen in zijn bedrijf. 
 • U ondersteunt uw opdrachtgever bij de bewustwording van werknemers om zelf actie te ondernemen en duurzaam inzetbaar te blijven.
 • U wordt opgenomen in het landelijke overzicht van Werkscandeskundigen zodat mogelijke opdrachtgevers u makkelijk kunnen vinden. Onze website heeft maandelijks gemiddeld 11.000 bezoekers.

Voordelen voor uw opdrachtgever:

 • De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen belasting en belastbaarheid van de werknemer.
 • Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerkers beter op peil, wordt aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies vergroot en kan verzuim voorkomen worden.
 • De Werkscan is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat alleen gebruikt wordt door gecertificeerde professionals.
 • Het inzetten van interventies kan na het gebruik van de Werkscan en het gesprek veel gerichter plaatsvinden. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk.
 • Bedrijven en sectoren wordt inzicht geboden in de opbouw van het werkvermogen van de onderzoekspopulatie. Deze kan worden vergeleken met de landelijke benchmark. Ook kan per signaalgebied het type ondernomen actie (geen actie, preventieve actie en actie nu) van de onderzoekspopulatie worden vergeleken met die van de benchmark.
 • De Work Ability Index (een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten) is in de Werkscan geïntegreerd. Bij een nul-meting in combinatie met een jaarlijkse of tweejaarlijkse inzet krijgt men ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.
 • Overzicht en inzicht in de (anonieme)gegevens rond het werkvermogen van de sector of bedrijf in relatie tot de landelijke WAI-score. Ook geeft de rapportage een vergelijking met de scores op de signaalgebieden van de sector of bedrijf in relatie tot de landelijke scores. In één oogopslag dus een overzicht hoe een bedrijf ervoor staat en hoe zij zich verhoudt tot de landelijke scores.

Licentie en Tarieven Werkscan

Welke professionals kunnen werken met de Werkscan?

 • Gecertificeerde en/of geregistreerde arbeidsdeskundigen kunnen de Werkscan inzetten.
 • Loopbaancoaches die lid zijn van Noloc en de ASR onderschrijven.
 • Bent u geen arbeidsdeskundige of loopbaancoach? Als u lid bent van een beroepsorganisatie met een beroepscode kunt u onder voorwaarden ook met de Werkscan aan de slag. Neem contact op met Blik op Werk voor meer informatie.

Training Werkscan & Motivational Interviewing

Om de Werkscan-licentie in te kunnen zetten, volgt men eerst een vierdaagse training. Deze training is verplicht. Arbeidsdeskundigen krijgen PE punten toegekend. Dispensatie voor het gedeelte Motivational Interviewing is mogelijk onder voorwaarden.

Licentie
De Werkscanlicentie geeft u het recht om de Werkscan in te zetten. De licentie is een jaar geldig. U sluit de overeenkomst voor het gebruik van de Werkscan met Blik op Werk.

Tarieven
Het tarief van de Werkscanlicentie is afhankelijk van het aantal vragenlijsten dat u als licentienemer afneemt. Bij het aanmelden voor de licentie kiest u het aantal benodigde vragenlijsten op basis van onderstaande staffel. Zet u meer vragenlijsten in dan u vooraf heeft ingekocht, dan betaalt u de meerprijs voor extra vragenlijsten.

Licentie 2024Aantal vragenlijsten TariefMeerprijs voor extra vragenlijsten
Werkscan   0-25                25€        527,-                        € 21,-
Werkscan  26-50                50€        915,-                        € 18,-
Werkscan  51- 75                75€     1.258                        € 16,- 
Werkscan 75-100              100€     1.612,-                        € 16,-
Werkscan 101-250              250€     1.837,-                        €   8,-
Werkscan 251-500              500€     2.060,-                        €   4,-
Werkscan 501-750              750€     2.513,-
                        €   3,-
Werkscan 751-1.000            1000€     2.645,-                        €   3,-
Werkscan 1.001-1.500            1500€     3.474,-                        €   3,-
Werkscan 1.501 -2.000            2000  €     5.333,-                        €   2,- 
Werkscan 2.001- 5.000            5000€    9.570,-                        €   2,-
Werkscan 5.0001- 10.000         10.000€  16.882,-                        €   2,-
Werkscan 10.001 -25. 000         25.000     €  32.997,-                        €   2,-

*Tarief is licentie inclusief het aantal vragenlijsten. Alle prijzen zijn excl. BTW.

//\n//

Hebt u interesse? Wilt u aan de slag met de Werkcan? U kunt ons bellen (030 - 291 60 25) of per e-mail contact opnemen.

Aanvragen demo-vragenlijst

Wilt u vrijblijvend een demo-versie ontvangen van de Werkscan-vragenlijst en/of andere methodieken om werkvermogen mee te meten? Vul dan het aanvraagformulier in. Dan sturen wij u de vragenlijst per e-mail toe. Zodra wij de ingevulde demo-vragenlijst retour hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op.

Licentietraining Werkscan & Motivational Interviewing

Trainingsdata
Zie overzicht voor de trainingsdata.
U kunt zich hier aanmelden voor deze training.

Trainingsprogramma

 • Module 1
  In deze eerste module staat de Workability Index (WAI) centraal. De WAI maakt deel uit van de vragenlijst van de Werkscan. Via de WAI wordt het werkvermogen gemeten. Het werkvermogen is de mate waarin iemand in staat is lichamelijk en geestelijk zijn (huidige) werk te kunnen doen.
  Gedegen basiskennis van de Work Ability Index is nodig om de score van het werkvermogen te kunnen interpreteren. Daarom wordt de kennis van de Work Ability Index in dit deel van de training getoetst. Als u de toets met een voldoende afsluit vervolgt u de training met module 2.
 • Module 2
  In het 2e module leert u hoe u uitkomsten van de door de werkende ingevulde Werkscan kunt interpreteren. U krijgt zicht op de signaalgebieden gezondheid, leefstijl, hoe het werk in brede zin wordt ervaren, werk-privé-verhouding, stand van zaken scholing/opleiding, loopbaanontwikkeling, loopbaanmobiliteit en zelfredzaamheid.
  Aansluitend leert u de Werkscan te beheren vanuit uw persoonlijke Werkscan-beheeromgeving. Beide onderdelen vinden op dezelfde dag plaats. U krijgt de gelegenheid om met de Werkscan te oefenen gedurende de training en de periode tussen de 2e en 4e trainingsdag.Module 3
 • Module 3
  In deze module wordt u getraind op het ontwikkelen van de gespreksmethodiek Motivational Interviewing (MI). De methodiek is gericht op het bevorderen van intrinsieke motivatie tot verandering bij de werknemer. De scores van de Werkscan kunnen aanleiding geven tot een gesprek. Hoe u dit gesprek kunt ingaan leert u via deze gespreksmethodiek. Dit onderdeel wordt verzorgt door een trainer van de NSPOH.

Module 1 en 2 volgt u op de eerste trainingsdag. Module 3 op de 3 volgende trainingsdagen.
Accreditatie: door de NvvA zijn 14 PE punten toegekend.

Trainingslocatie
De training wordt gegeven bij Blik op Werk te Utrecht.

Tarieven
Het tarief voor de training bedraagt € 2.383,- excl. BTW. Keurmerkhouders van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen 10% korting. Per training is er maximaal plaats voor 10 deelnemers. Dit is inclusief een licentie op de Werkscan waarmee u 25 Werkscans kunt uitzetten. 

De training kan ook in-company worden verzorgd. Bij interesse kunt u per dienstverlener@blikopwerk.nl contact opnemen met Peter Langedijk.

Dispensatie voor module 3 Motivational Interviewing
Hebt u korter dan drie jaar geleden een driedaagse training Motivational Interviewing bij een MINT-trainer of de NSPOH gevolgd? U kunt dan mogelijk dispensatie krijgen voor dit gedeelte van de training. U kunt dan tegen een gereduceerd tarief Module 1 en 2 volgen. Arbeidsdeskundigen ontvangen voor deze training 3 PE punten.

Meer informatie

Neem contact op met Peter Langedijk via dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030 291 60 25.

Ondersteunende materialen

Wij bieden u verschillende materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Het kan u helpen om de dialoog op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En welke rol werkenden en werkgevers daar in hebben.