Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Work Ability Index (WAI)

U bent op zoek naar een gevalideerde methodiek die u helpt om duurzame inzetbaarheid vorm te geven en te implementeren bij uw klanten. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klanten. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen streven zij naar een optimaal operationeel proces. Uw klanten zijn gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit en zoeken daarbij ondersteuning. Soms voor specifieke medewerkers, soms voor het hele bedrijf of delen daarvan.

Maar hoe krijgt uw klant inzicht in de mogelijke risico’s in zijn pool van medewerkers? Door het werkvermogen van medewerkers te meten met de Work Ability Index.

Wat is de WAI?

De WAI is ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in Helsinki en wordt wereldwijd succesvol ingezet. In Finland erkende men eerder dan in de rest van Europa de gevolgen van een babyboom van na de Tweede Wereldoorlog. Vergrijzing en een generatie die massaal de arbeidsmarkt zou verlaten. De noodzaak voor het vinden van oplossingen was groot. De vraag was hoe vangen we krimp op de arbeidsmarkt op en blijven we ook nog productief? Lees hier meer over het ontstaan en de achtergrond van de WAI.

De Work Ability Index (WAI) meet het werkvermogen van werknemers. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) zijn werkvermogen, vitaliteit en employability belangrijke thema’s om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen.

Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst. Werkvermogen hangt samen met arbeidsproductiviteit. Door de score van het werkvermogen te koppelen aan arbeidsproductiviteit kan inzicht worden gegeven in wat de kosten zijn van verminderd werkvermogen.

Het werkvermogen wordt individueel gemeten via een vragenlijst, opgedeeld naar:

 • werk- en persoonskenmerken
 • lichamelijke en geestelijke eisen van het werk
 • gezondheidstoestand
 • vitaliteit
 • prestatievermogen.

Voor de werkgever is er een managementrapportage beschikbaar bij deelname vanaf 15 volledig ingevulde vragenlijsten. De rapportage bevat informatie over het werkvermogen op groepsniveau. Met het oog op de privacy van de werknemers is deze informatie nooit herleidbaar tot één specifieke persoon.

Professionals met een WAI-licentie zetten de methodiek in om bij klanten het werkvermogen van de medewerkers te meten. Op basis van de uitkomsten kunnen zij adviseren over mogelijke interventies om het werkvermogen te verbeteren. WAI-licentienemers zijn gehouden aan specifieke regels voor het gebruik van de WAI. Zij worden hierop regelmatig geauditeerd. Zo bewaakt Blik op Werk de kwaliteit van de dienstverlening.

The WAI in The Netherlands

Blik op Werk obtained the exclusive licensing rights for the Dutch WAI from the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). An agreement with rules for the use of the Dutch WAI has been drawn up to guarantee correct use. Read more about the WAI in The Netherlands

Wat levert de WAI op?

De WAI is het enige instrument dat het werkvermogen meet. Door het werkvermogen te meten kunt u maatregelen nemen om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Voordelen voor u als dienstverlener

 • U verrijkt uw instrumentarium methodisch handelen met een gevalideerde meetmethode voor (het bevorderen van) duurzame inzetbaarheid.
 • U biedt uw opdrachtgever managementinformatie over het werkvermogen in zijn bedrijf.
 • U kunt inzicht geven in de kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen.
 • De uitkomsten van de WAI bieden mogelijkheden om uw verdere dienstverlening aan te bieden aan uw opdrachtgever.
 • Bij inzet van de WAI over meerdere perioden kunt u de werkgever inzicht geven in de ontwikkeling van het werkvermogen in zijn bedrijf. Het werkvermogen van een werkende kan namelijk veranderen gedurende de loopbaan.
 • U ondersteunt uw opdrachtgever bij de bewustwording van werknemer(s) om zelf in actie te komen en duurzaam inzetbaar te blijven.
 • De WAI is geschikt voor alle medewerkers in het bedrijf van uw opdrachtgever.
 • U wordt opgenomen in het landelijke overzicht van WAI-licentienemers zodat opdrachtgevers u makkelijk kunnen vinden. Onze website heeft gemiddeld 11.000 bezoekers per maand.

Voordelen voor de opdrachtgever:

 • De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de vraag hoe zijn medewerkers zo gezond mogelijk (in staat worden gesteld) hun werk te kunnen (blijven) doen.
 • Door aandacht te geven aan deze vraag blijft de productiviteit van de medewerkers op peil en kan verzuim voorkomen worden.
 • De WAI is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat alleen gebruikt wordt door gecertificeerde professionals.
 • Een goede meting aan de voorkant is het halve werk. Door inzicht in het werkvermogen kan veel gerichter worden gekeken naar oorzaken van verminderd werkvermogen.
 • Sectoren en bedrijven wordt een dashboard geboden met gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep en de score van het werkvermogen. Bij een nulmeting en vervolgens de inzet één- of tweejaarlijks krijgt men ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.
 • Overzicht en inzicht in de (anonieme) gegevens rond het werkvermogen van de sector of het bedrijf in relatie tot de landelijke WAI-score.

Aanvragen demo-vragenlijst

Wilt u vrijblijvend een demo-versie ontvangen van de WAI-vragenlijst? Vul het aanvraagformulier in.
Dan sturen wij u de vragenlijst per e-mail toe. Zodra wij de ingevulde demo-vragenlijst retour hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op.

WAI-Productiviteitsmeter

Werkvermogen meet je met de WAI. En werkvermogen is bewezen van invloed op de arbeidsproductiviteit. Met de nieuwe WAI-productiviteitsmeter kunt u aan de hand van een WAI, Werkscan of Personal Radar onderzoek voorleggen hoeveel verminderde productiviteit uw cliënten kost. 

De WAI-Productiviteitsmeter levert u in één compacte en inzichtelijke rapportage een overzicht van de WAI-scoreverdeling, de gemiddelde arbeidsproductiviteit, en de kosten van de verminderde arbeidsproductiviteit. Ook biedt de WAI-productiviteitsmeter de mogelijkheid om deze gegevens te vergelijken met een benchmark per bedrijfssector. 

Blik op Werk biedt de WAI-productiviteitsmeter kosteloos aan voor haar licentienemers. Voor niet-licentienemers kost het aanleveren van de gepersonaliseerde WAI-productivitietsmeter euro 250.- ex. BTW. Als WAI-licentienemer kunt u een dergelijk kostenoverzicht dus voor alle onderzoeken die u uitvoert zonder extra kosten opvragen. Het enige wat wij hiervoor van u nodig hebben zijn de losse WAI-scores, de loonsom van het bedrijf (-of afdeling) waar het onderzoek is uitgevoerd, en de bedrijfssector waarin dit bedrijf haar werkzaamheden uitvoert.

U kunt de WAI-productiviteitsmeter opvragen door te mailen naar dienstverlener@blikopwerk.nl, met in de onderwerpregel het onderwerp 'WAI-productiviteitsmeter'. Vervolgens zullen wij binnen 5 werkdagen contact met u opnemen om de productiviteitsmeter voor u op te stellen.

Licentie, tarieven en aanmelden

U wilt als dienstverlener de Work Ability Index (WAI) inzetten. Dat kan door zelf een licentie-overeenkomst af te sluiten of aan de slag te gaan via een bestaande licentienemer voor de WAI.

1. Een WAI licentie afsluiten

U wilt als dienstverlener werken met de WAI. Hiermee heeft u een prima instrument in handen om voor bedrijven vorm te geven aan beleid waarbij verzuim en duurzame inzetbaarheid voorop staan.

Voordat u met de WAI aan de slag kunt, volgt u een training en sluiten we een licentieovereenkomst met u af. In de verplichte training leert u de WAI correct toe te passen en een aantal belangrijke spelregels te hanteren. Belangrijke spelregels zijn:

 • U dient de privacy van de medewerkers te waarborgen.
 • U dient draagvlak te creëren binnen de organisatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad.
 • U dient persoonlijke en financiële middelen te reserveren om eventuele interventies en vervolgtrajecten te kunnen faciliteren.
 • U dient de resultaten van WAI onderzoeken geanonimiseerd aan te leveren in de WAI database van Blik op Werk.

Om met de WAI te werken sluit u de WAI-licentie af via Blik op Werk. U maakt een keuze uit de Standard of Enterprise Variant. Aansluitend maakt u de keuze voor het aantal vragenlijsten dat u verwacht uit te zetten.

Standard Variant
De Standard Variant is de digitale versie van de WAI-vragenlijst. Voor zowel het uitzetten als het verwerken van de vragenlijsten maakt u gebruik van de digitale tool van Blik op Werk. Alle antwoorden worden automatisch verzameld en verwerkt in de WAI Database van Blik op Werk.

Vervolgens kunt u grafieken genereren om inzicht te krijgen in de resultaten en de resultaten te benchmarken met de landelijke data in de databank. 

Enterprise Variant
De Enterprise Variant van de WAI-vragenlijst is geschikt voor organisaties die een groot aantal vragenlijsten willen uitzetten onder een eigen label en met eventueel aanvullende vragenlijsten en rapportages.

Het systeem voor het uitzetten van de vragenlijst en het verzamelen van de data ontwikkelt u in eigen beheer. Om te kunnen benchmarken zal de data door middel van een automatische koppeling met de WAI Database van Blik op Werk (een API) worden gekoppeld.

2. Aan de slag via een WAI licentienemer

Wilt u liever aan de slag via een bestaande licentienemer, dan kunt u uw keuze bepalen via de zoekmachine van Blik op Werk. Alle licentienemers hebben een training gevolgd voor het correct toepassen van de WA en werken met de officiële Nederlandse WAI. Vind hier uw partner voor duurzame inzetbaarheid.

Sub-licentienemer

Het is toegestaan om een licentie te laten gebruiken door derden. Hieraan zijn echter strikte voorwaarden verbonden, op de downloads-pagina staat het document met daarin de voorwaarden voor een sub-licentie. Blik op Werk monitort het naleven van deze voorwaarden.

Tarieven 2024 (op basis van aantal vragenlijsten) 

Prognose vragenlijsten¹Licentie-fee²Meergebruik³
1 - 100  €    1.612,-       €  16,-
101 - 250  €    1.837,-       €    8,-
251 - 500  €    2.060,-       €    4,-
501 - 750  €    2.513,-       €    3,-
751 - 1.000  €    2.645,-       €    3,-
1.001 - 1.500  €    3.474,-       €    3,-
1.501 - 2.000  €    5.333,-       €    2,-
2.001 - 5.000  €    9.570,-       €    2,-
5.001 -10.000  €  16.882,-       €    2,- 
10.001 - 25.000  €  32.997,-       €    2,-
>25.000 maatwerk  maatwerk

¹ Het aantal vragenlijsten dat u verwacht uit te zetten.
² Het tarief voor de licentie inclusief vragenlijsten. Van toepassing op alle varianten.
³ Het tarief per vragenlijst die u méér uitzet dan de prognose. Van toepassing op alle varianten.

N.B.: Inschatting aantal vragenlijsten
Indien u het aantal vragenlijsten voor het komende licentiejaar te laag inschat en u dus meer vragenlijsten verbruikt dan u aanvankelijk had voorzien, vindt achteraf een verrekening plaats. U krijgt dan een aanvullende factuur voor een bedrag per extra uitgezette vragenlijst. Het aantal vragenlijsten dat u in het licentiejaar niet heeft gebruikt, komt te vervallen.

Aanmelden
Wilt u een WAI-licentie aanschaffen? Vul het aanmeldformulier in.

WAI-licentie voor (wetenschappelijk) onderzoek

Vanuit onderwijsinstellingen doen onderzoekers en studenten in Nederland en Belgie geregeld onderzoek naar werkvermogen. De Work Ability Index (WAI) is de enige vragenlijst die werkvermogen meet. In de Personal Radar is de volledige WAI opgenomen.

Onderzoekers of studenten die de WAI of de Personal Radar willen inzetten voor hun onderzoek, schaffen bij Blik op Werk een licentie aan. Alleen met een onderzoekslicentie is het toegestaan om de WAI of Personal Radar vragenlijst op te nemen in een onderzoek. De licentie bestaat uit een overeenkomst tussen de onderzoeker en Blik op Werk waarin wordt geborgd dat de WAI volgens de spelregels wordt ingezet.

De onderzoeker kiest zelf bij het afsluiten van de licentieovereenkomst de staffel aan vragenlijsten die hij of zij nodig denkt te hebben. Een onderzoekslicentie biedt 50% korting op deze reguliere licentie- en staffelprijzen. De reguliere WAI-prijzen vindt u in tabel Licentie tarieven 2022 en reguliere Personal Radarprijzen vindt u hier.

Gebruik van ons digitaal platform biedt veel voordelen voor wat betreft beheer en verwerking van de vragenlijsten.

WAI-meting via licentienemer of vragenlijstportal

Als professional overweegt u de WAI in te zetten in uw onderzoeken. Als u licentienemer wordt van de WAI, dan zet u de vragenlijst uit via de portal van Blik op Werk of via uw eigen vragenlijstportal, als u daarover beschikt.

Als u zelf geen WAI-licentienemer wilt worden en de WAI wel wilt opnemen in uw onderzoeken, dan kunt u ervoor kiezen om de WAI uit te zetten via een vragenlijstportal van een WAI-licentienemer.

Enkele grotere WAI-licentienemers bieden geavanceerde vragenlijstportalen. Een aantal van deze portals presenteren zich hier op de Blik op Werk website. De aanbieders onderscheiden zich in hun inhoudelijke expertise, aanpak en advisering. Elke portal heeft zijn eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden. Aan u de keuze.

Als u interesse hebt om uw onderzoek via een van deze portals te doen, dan sluit u een sub-licentieovereenkomst af met betreffende licentienemer. Uit deze overeenkomst vloeit voort dat u een introductietraining via Blik op Werk volgt. Zodat u de beginselen en de regels kent en kunt toepassen rond het uitzetten van de WAI.

Vragenlijstportals duurzame inzetbaarheid:

Licentietraining Work Abililty Index

Om met de WAI te kunnen werken volgt ten minste één medewerker van uw bedrijf de verplichte WAI-training bij Blik op Werk. 

Inhoud training
De training basisprincipes van het Huis van Werkvermogen vormt het eerste onderdeel van de training. Deze kennis wordt getoetst. Daarna volgt de licentietraining van de WAI.

U leert hoe u op de juiste manier, volgens de spelregels van de WAI-werkwijzer, het werkvermogen kunt meten van de medewerkers van uw opdrachtgevers. Blik op Werk zorgt er zo voor dat de kwaliteit van de WAI wordt gewaarborgd. Het helpt u om zoveel mogelijk resultaat uit uw onderzoek te halen.

De training is bedoeld om u kennis te laten maken met de spelregels, de audit en de mogelijkheden en verplichtingen van de Work Ability Index (WAI).

Voorafgaand aan de training krijgt u de mogelijkheid om de WAI-vragenlijst in te vullen. U krijgt de score direct teruggekoppeld.

Tijdens de training doorlopen we de volgende procesfasen:

 • Voorbereiden toepassen WAI
 • Uitzetten van de WAI vragenlijsten
 • Analyse van de onderzoeksresultaten
 • Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten
 • Vervolgactiviteiten en interventies
 • Evaluatie van het project

U ontvangt tijdens de training een uitgebreide trainingsmap.

Tijdinvestering
De training duurt één dag. In het eerste dagdeel volgt u de training Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Deze wordt afgesloten met een toets. Als deze met voldoende wordt afgesloten gaat u naar het tweede dagdeel waar u met de WAI leert werken.
U ontvangt op de dag van de training de trainingsmap.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor (toekomstige) licentienemers van de Work Ability Index die de WAI afnemen via Blik op Werk. Na de training kunt u direct met een licentie aan de slag.

Tarieven 
Het tarief voor deze training bedraagt € 545,- excl. BTW. Houders van het Blik op Werk Keurmerk krijgen 10% korting op deze training. De training kan ook in-company worden verzorgd.
Meer informatie? Neem contact op via dienstverlener@blikopwerk.nl of 030-291 60 25.

Aanmelden training
De trainingsdata kunt u vinden in de trainingsagenda van Blik op Werk. Meld u hier aan voor de Licentietraining Work Ability Index.

Veel gestelde vragen

Werkvermogen in kaart brengen in het kader van duurzame inzetbaarheid? De WAI is dé vragenlijst! Meer weten? Alle vragen en antwoorden op een rij.

WAI INTRODUCTIE

Wat is de WAI

WAI is een afkorting van Work Ability Index. De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen van medewerkers zoals de medewerker deze zelf beleeft. De WAI geeft aan in hoeverre een medewerker, gegeven zijn persoonlijke fysieke en mentale capaciteiten alsmede zijn specifieke arbeidssituatie, in staat is om zijn huidige werk te verrichten.

Door wie is de WAI ontwikkeld?

De WAI is in de jaren tachtig ontwikkeld door het Finnish Institute for Occupational Health (FIOH) te Helsinki. Aanleiding vormde een onderzoek naar nieuwe concepten rond werk en pensionering in Finland en het vaststellen van criteria voor de onderbouwing van de pensioenleeftijd. Hiervoor werden door de Finnen omvattende arbeidsfysiologische en epidemiologische studies uitgevoerd. Bij gebrek aan alternatieve epidemiologische methoden voor het vaststellen van het individueel werkvermogen, werd besloten om hiervoor een instrument te ontwikkelen gebaseerd op de eigen inschatting van het werkvermogen door medewerkers: de WAI.

Voor wie is de WAI bestemd?

De vragenlijst is bestemd voor werkenden. Dit zijn personen, in alle leeftijdsgroepen, die op het moment van invullen met een zekere regelmaat werkzaamheden verrichten.

Waarom de WAI gebruiken?

De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en heeft zijn nut in Finland en daarbuiten ruimschoots bewezen. Zo is aangetoond dat een lage score op de vragenlijst een verhoogd risico geeft op verminderde inzetbaarheid in de toekomst. Ook is de validiteit en betrouwbaarheid bewezen van de WAI.

De WAI biedt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Een individuele medewerker krijgt de eigen score en de werkgever alleen niet te herleiden groepsscores. Op grond daarvan zijn tijdig maatregelen nemen die uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of voorkomen. Aan te bevelen is dat de WAI een vaste plaats heeft in het gezondheids-, arbo- en personeelsbeleid van organisaties. Deze verankering in de rest van het beleid is van belang, omdat de WAI slechts een ondersteunend middel is en geen doel op zich. Om van de toepassing van de WAI een succes te maken, is het verder essentieel dat duurzame inzetbaarheid hoog op de bestuurlijke agenda van organisaties staat.

Wat heeft een werkgever eraan om de WAI op individueel niveau toe te passen?

De resultaten van de WAI kunnen worden gebruikt voor het monitoren van het werkvermogen van medewerkers in de tijd en het tijdig signaleren van een verminderd werkvermogen. Op deze wijze kunnen tijdig maatregelen worden genomen en medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

Wat heeft een medewerker eraan om de WAI in te vullen?

De WAI heeft een positieve opbrengst voor de medewerker. De medewerker krijgt met de WAI een goed zicht op de ontwikkeling van zijn/haar werkvermogen/inzetbaarheid. De WAI geeft een krachtig signaal omtrent het mogelijke risico op een verminderde inzetbaarheid. Daarnaast geeft de WAI de medewerker de mogelijkheid om te reflecteren op de eigen loopbaan en om, op basis van vrijwilligheid, advies te krijgen en zo nodig zelf keuzes te maken voor een verbetering van het werkvermogen.

Wat heeft een werkgever eraan om de WAI op groepsniveau toe te passen?

Voor de werkgever is de uitkomst van de WAI alleen op groepsniveau beschikbaar. Doordat het instrument één enkel getal als uitkomstmaat heeft, kan eenvoudig een gemiddelde score op groepsniveau worden berekend, bijvoorbeeld voor functiegroepen, leeftijdsgroepen, afdelingen, bedrijfsonderdelen etc. Deze groepsanalyses kunnen voor werkgevers verschillende doeleinden dienen:
het signaleren van groepen met een verhoogd risico op een verminderd werkvermogen, dit kan gebruikt worden als input voor beleidsontwikkeling;
het monitoren van ontwikkelingen in werkvermogen op groepsniveau in de tijd;
het evalueren van de effectiviteit van interventies op groepsniveau;
het analyseren van determinanten van een verlaagd werkvermogen.

Wat is de betrouwbaarheid van de WAI?

De WAI is een betrouwbaar instrument. De WAI is ontwikkeld in Finland, waar duurzame inzetbaarheid al twintig jaar een actueel thema is. Experts hebben er met steun van de overheid jarenlang onderzoek gedaan en experimenten uitgevoerd.

Welke afspraken zijn in de overeenkomst tussen Blik op Werk en FIOH geregeld?

Het FIOH heeft de oorspronkelijke WAI ontwikkeld. Blik op Werk heeft in 2008 een licentie-overeenkomst met het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) gesloten. In het contract met het FIOH is geregeld dat Blik op Werk:

 • het exclusieve recht heeft om de WAI-vragenlijst in het Nederlands te vertalen voor Nederland en andere Nederlandstalige landen. Dit betreft zowel een korte als lange versie van de WAI-vragenlijst;(style="display: block;")
 • het exclusieve recht heeft om besluiten te nemen over het gebruik van de Nederlandse WAI-vragenlijst, hiervoor moet Blik op Werk een aantal spelregels opstellen;
 • het niet-exclusieve recht heeft op het gebruik van de Engelse WAI-vragenlijst in Nederland.

=== Wat meet de WAI? =
De WAI geeft op basis van een vragenlijst een inschatting van het werkvermogen van de medewerker, zoals de medewerker deze zelf beleeft. De WAI geeft aan in hoeverre een medewerker, gegeven zijn persoonlijke capaciteiten alsmede zijn specifieke arbeidssituatie, in staat is om zijn huidige werk te verrichten.

Wat is het verschil tussen de WerkVermogensMonitor en de WAI?

De WerkVermogensMonitor (WVM) is gebaseerd op de WAI een vragenlijst. De WVM is uitgebreider. De WVM bestaat ook uit vragenitems die inzicht geven in redenen voor verminderd werkvermogen van individuele en/of groepen medewerkers. Deze items zijn: 1. Werkomstandigheden (tempo, afwisseling, zelfstandigheid, fysieke belasting) 2. Leefstijl 3. Body Mass Index. Daarnaast is het item 'productiviteit' opgenomen om inzicht te krijgen in de financiële waarde van af- of toegenomen werkvermogen. De WVM is door PreventNed en de Erasmus Universiteit ontwikkeld. Zie voor meer informatie de website van PreventNed.

WAI VRAGENLIJST

Zijn er voorbeeldexemplaren van de WAI vragenlijst beschikbaar?

De WAI-vragenlijst wordt aan licentienemers verstrekt nadat een overeenkomst is gesloten. Op deze website vindt u wel alle informatie over wat de WAI inhoudt. Wilt u vooraf meer inzicht dan is het mogelijk om een link naar een demoversie te ontvangen. Tel.: 030 - 291 60 25 (lokaal tarief) of vraag deze hier aan.

=== Is de Nederlandse versie bruikbaar in België en andere Nederlandstalige landen?  ==
De Nederlandse versie is te gebruiken in België en in andere Nederlandstalige landen. Hiervoor gelden andere gebruiksvoorwaarden dan in Nederland. Neem hiervoor contact op met Blik op Werk.

In welke talen is de WAI beschikbaar?

De WAI is in 26 talen vertaald. Blik op Werk heeft de exclusieve licentie om de WAI-vragenlijst in het Nederlands te vertalen. Dit betreft zowel een korte als lange versie van de WAI. De informatie op deze website gaat over de Nederlandse versie. Blik op Werk is ook licentiehouder van de Engelse WAI-vragenlijst voor gebruik in Nederland. In 2009 zal een Engelse vertaling van de Nederlandse WAI beschikbaar komen.

Wat is de kwaliteit van de WAI?

Diverse wetenschappelijke studies in de afgelopen jaren hebben de kwaliteiten van de WAI bewezen. Zo tonen verschillende wetenschappelijk studies aan dat de WAI een sterk voorspellend vermogen heeft voor een verminderd werkvermogen in de toekomst. Daarnaast tonen studies aan dat het een betrouwbare meting geeft van het begrip werkvermogen.

WAI DATABASE

Wat is de WAI-database?

Blik op Werk heeft de taak om een nationale WAI-database te realiseren. Hierin worden alle WAI-gegevens opgenomen die door licentienemers geanonimiseerd zijn aangeleverd. Geanonimiseerd wil dus zeggen dat data niet te herleiden zijn naar personen! Voornaamste doel is dat deze database kan worden gebruikt voor benchmarkdoeleinden. Organisaties kunnen de WAI-gegevens van hun eigen personeelsbestand vergelijken met andere organisaties, sectoren en branches.

Wie leveren WAI-data aan?

Licentienemers zijn verplicht om de data die zij met de WAI verzamelen jaarlijks aan Blik op Werk geanonimiseerd aan te leveren. Deze data worden gebruikt voor de WAI-database. Licentienemers ontvangen een format voor de data-aanlevering en weten precies weten welke data en op welke manier zij moeten leveren.

WAI TOEPASSING

Wie kan de vragenlijst toepassen?

Iedere organisatie die een overeenkomst afsluit met Blik op Werk voor gebruik van de WAI, kan met de WAI aan de slag. Voorwaarde voor het tekenen van de overeenkomst is dat er een training wordt gevolgd en dat licentienemers de spelregels uit de overeenkomst kunnen naleven. Zo dienen zij bijvoorbeeld over een klachtenregeling te beschikken en de privacy van werknemers bij de toepassing van de WAI te kunnen waarborgen. 

Is de WAI een instrument voor arbo- en gezondheidsmanagement of HRM?

De kracht van de WAI is dat het een instrument is dat opereert op het raakvlak arbo- en gezondheidsmanagement enerzijds en op het gebied van personeelsmanagement en HRM anderzijds. Duurzame inzetbaarheid vraagt om een geïntegreerd beleid op al deze onderdelen. De WAI geeft hiervoor een integrale aanzet.

Kan de WAI alleen worden ingezet in het kader van PAGO of PMO?

Nee. Met de PAGO of PMO is een goede combinatie te maken met de WAI. Er zijn ook andere settings denkbaar waarbinnen de WAI kan worden gebruikt.

Is de WAI geschikt als medewerkers tevredenheidsonderzoek (MT)?

Nee, dat ligt niet voor de hand. Een MTO heeft tot doel om een beeld te krijgen hoe uw medewerkers als groep de verschillende aspecten van uw organisatie ervaren. Hiermee is het MTO meer een instrument op organisatieniveau, dat ook leidt tot interventies op organisatieniveau. De WAI daarentegen is primair een instrument op individueel niveau dat een inschatting geeft van het werkvermogen van medewerkers zoals de medewerker deze zelf beleeft. De uitkomst leidt in eerste instantie veelal tot interventies op individueel niveau.

WAI LICENTIE

Welke afspraken zijn in de overeenkomst tussen Blik op Werk en FIOH geregeld?

Het FIOH (Finnish Institute of Occupational Health) heeft de oorspronkelijke WAI ontwikkeld. Blik op Werk heeft in 2008 een licentie-overeenkomst met het FIOH gesloten. In het contract met het FIOH is geregeld dat Blik op Werk:
het exclusieve recht heeft om de WAI-vragenlijst in het Nederlands te vertalen voor Nederland en andere Nederlandstalige landen. Dit betreft zowel een korte als lange versie van de WAI-vragenlijst.het exclusieve recht heeft om besluiten te nemen over het gebruik van de Nederlandse WAI-vragenlijst, hiervoor moet Blik op Werk een aantal spelregels opstellen;het niet-exclusieve recht heeft op het gebruik van de Engelse WAI-vragenlijst in Nederland.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als ik met de WAI aan de slag wil?

Als u een overeenkomst afsluit met Blik op Werk voor gebruik van de WAI, dan dient u zich aan een aantal spelregels houden, zoals
het hebben en toepassen van een privacyreglement;het hebben en toepassen van een klachtenreglement;het volgen van een WAI-training om de kwaliteit van de toepassing te borgen. Alle spelregels staan omschreven in de overeenkomst. De belangrijkste informatie ook op deze site.

Wanneer ontvangen licentienemers de vragenlijst?

De licentienemer sluit een overeenkomst af met Blik op Werk. Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de getekende overeenkomst én betaling en de aanmelding voor de trainingsmodules wordt de vragenlijst (lange, korte en Engelse versie) met bijbehorende documenten toegestuurd en wordt de licentienemer op deze website gepubliceerd.

Wat zijn de tarieven?

Het tarief voor het gebruik van de WAI bestaat uit drie onderdelen
1. Tarief voor een sublicentie
2. Tarief per ingevulde/uitgezette vragenlijst
3. Tarief voor verplichte deelname aan trainingsmodule(s).

Meer hierover op de site onder tarieven en trainingen.

Ik meld mijn organisatie aan en dan?

Aanmelden
U meldt zich aan via deze website door het aanmeldformulier in te vullen. Daar geeft u ook aan welke variant en hoeveel vragenlijsten u denkt te gebruiken.

Sublicentie
Het aanmeldformulier wordt automatisch verzonden naar het juiste mailadres. U ontvangt een overeenkomst in tweevoud en de factuur. Na ondertekening van de overeenkomst én betaling van de factuur en de aanmeldingen voor de trainingsmodules, ontvangt u binnen vijf werkdagen de vragenlijsten (lange, korte en Engelse versie). U wordt dan ook als licentienemer op deze website gepubliceerd.

Database
Minimaal een keer in de zes maanden levert u geanonimiseerde data aan voor de database. Dit kan via de door Blik op Werk gebouwde WAI-portal.

Administratieve controles
Jaarlijks worden er administratieve controles uitgevoerd door Blik op Werk. Dit wil zeggen dat Blik op Werk jaarlijks bij een aantal licentienemers willekeurig op bezoek gaat om controles uit te voeren op de administratie. Deze administratieve controle is ook bedoeld om contact met elkaar te houden en verbeterpunten over en weer door te nemen.

Prognose
Elk jaar geeft elke licentienemer aan of men het volgende kalenderjaar wil doorgaan met de WAI. Tevens wordt dan een inschatting gegeven van het aantal vragenlijsten.

Verklaring
Elk jaar geeft elke licentienemer aan hoeveel vragenlijsten men ingevuld retour heeft ontvangen middels een verklaring. Op basis hiervan vindt eventuele een toeslag plaats.

Informatie en instructies WAI

Hier vindt u algemene informatie over de WAI, instructies om te werken met de WAI en publicaties over het concept.

Inloggen WAI-database

Als licentienemer kunt u met uw login-gegevens hier inloggen in de WAI database. Met de WAI database kunt u uw eigen onderzoek uitzetten per e-mail, uw onderzoeksresultaten vormgeven en uw onderzoeksresultaten vergelijken en benchmarken met andere onderzoeken binnen de database.

Ondersteunende materialen

Wij bieden u verschillende materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Het kan u helpen om de dialoog op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En welke rol werkenden en werkgevers daar in hebben.