Samen werken aan
duurzame participatie

Hoe werkt het toezicht?

Hoe werkt het toezicht

Het toezicht van Blik op Werk (BoW) is de komende periode vooral gericht op het monitoren van de kwaliteit en de uniformiteit van de uitvoering van de loonwaardebepalingen door private dienstverleners. Draagt de nieuwe methodiek bij aan meer uniformiteit in de loonwaardebepalingen? Aan de hand van de kwaliteitscriteria van het College van Deskundigen (CvD) zullen diverse audits gehouden worden om zicht te krijgen hoe opleidingen, dienstverleners en loonwaardedeskundigen de nieuwe methodiek uitvoeren. Aandachtspunten zijn onder meer de kwaliteitscriteria en de onafhankelijkheid van de meting. De uitkomsten van deze audits dienen als input voor adviezen aan het CvD en het Ministerie waar het gaat om bijvoorbeeld de manier waarop de opleidingen zijn opgezet. Mogelijke handhaving op onderdelen is belegd bij SZW.

Taken van Blik op Werk:
Zicht op de uitvoering:
Door middel van verschillende type audits zal BoW beoordelen of de private dienstverleners de Uniforme Loonwaarde Methodiek hebben geïmplementeerd en monitoren hoe de methodiek in de praktijk zijn uitwerking heeft.
Toezien op toegankelijkheid van de markt:
De nieuwe loonwaardemethodiek biedt ook de mogelijkheid voor nieuwe dienstverleners om diensten als de uitvoering van loonwaardebepalingen of het verzorgen van een opleiding tot loonwaardedeskundigen aan te bieden. BoW ziet erop toe of nieuwe dienstverleners ook daadwerkelijk kunnen toetreden tot deze markt.

Uitgangspunten Toezicht:
a) De loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door de loonwaarde deskundigen, conform de methodiek zoals vastgelegd in de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling (CUL).
b) De methode van loonwaardebepaling is dynamisch en volgt de ontwikkeling in de arbeidsmarkt.
c) De markt staat open voor nieuwe dienstverleners op dit terrein.
d) De uitvoering van de loonwaardebepaling staat open voor verschillende beroepsgroepen mits zij aan de kwalificatie eisen voldoen.
e) Het opleiden van loonwaarde deskundigen staat open voor nieuwe dienstverleners mits zij hun opleidingen conform de CUL vormgeven.

Toezicht op het private deel van de markt en samenwerking ISZW
In het nieuwe stelsel hebben verschillende partijen een rol in de uitvoering van de loonwaardebepalingen. Zo zijn er private partijen die middels aanbestedingen de opdracht krijgen van gemeenten om loonwaardebepalingen uit te voeren. Anderzijds kunnen gemeenten ook door eigen of ingehuurde medewerkers loonwaardebepalingen laten uitvoeren. Ook het UWV voert loonwaardebepalingen uit.

BoW houdt toezicht op de private ondernemingen die loonwaardebepalingen uitvoeren. In principe verzorgt ISZW het Toezicht op de publieke organisaties. Waar mogelijk en/of trekken BoW en ISZW samen op om een compleet beeld te krijgen rondom de uitvoering van loonwaardebepalingen.

Audits

BoW monitort de uniformiteit van de uitvoering van loonwaardebepalingen door middel van een combinatie van verschillende audits.

Audit loonwaarde-instrument
Bij het uitvoeren van de loonwaardebepaling maken loonwaarde-deskundigen gebruik van loonwaarde-instrumenten. Deze instrumenten ondersteunen de gebruiker bij het uitvoeren van de loonwaardebepaling. Om te beoordelen of de ontwikkelaars van deze instrumenten de Uniforme Loonwaarde Methodiek hebben geïmplementeerd voert BoW dit type audit uit.

Audit loonwaarde-rapportages
Bij een audit loonwaarde-rapportages wordt door een auditor van BoW bij een organisatie of een dienstverlener een steekproef van de loonwaarde-rapportages beoordeeld. De steekproef wordt genomen van de rapportages die sinds de inwerkingtreding van de Uniforme Loonwaarde Methodiek, sinds 1 juli 2021, zijn opgesteld. De auditor bekijkt dan aan de hand van een vooraf opgesteld toetsingskader in hoeverre de loonwaarde-rapportage overeenkomt met het wettelijk voorgeschreven rapportageformat en inhoudelijk voldoet aan de eisen van de CUL.

Witness audit
De auditor kijkt tijdens een loonwaardebepaling mee met de loonwaardedeskundigen om de uitvoering te monitoren. De auditor zal zich niet mengen in het gesprek met de werkgever en werknemer. Achteraf is er een korte terugkoppeling van de observatie.
BoW verzamelt de gegevens en zal alleen op groepsniveau een terugkoppeling geven aan de organisatie waar de loonwaardedeskundige werkzaam is. Het doel van het toezicht is om te onderzoeken waar het goed gaat in het systeem en wat er verbetert kan worden, niet om individuele loonwaardedeskundigen te beoordelen.

Audit Opleiding en examinering
Aspirant opleiders en huidige opleidingsaanbieders kunnen een audit verwachten die gericht is op het beoordelen van hun opleiding aan de hand van kwaliteitsnormen die opgesteld zijn door het CvD. Voor aspirant opleiders brengt BoW op basis van deze audit een advies uit aan het CvD. Het CvD bepaalt vervolgens of de aspirant toe kan treden tot de markt.

Voor de bestaande opleiders is de audit een verplicht onderdeel in de cyclus van kwaliteitsborging. Op basis van de resultaten van de audit kunnen knelpunten worden gesignaleerd en verbeterpunten worden aangedragen.

De toetsingskaders
BoW heeft per type audit een toetsingskader ontwikkeld. Deze toetsingskaders zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, de CUL en de kwaliteitsnormen voor opleiding en examinering zoals deze zijn opgesteld door het CvD.