Samen werken aan
duurzame participatie

Hoe werkt het toezicht?

Hoe werkt het toezicht

Het toezicht van BoW is de komende periode vooral gericht op het monitoren van de kwaliteit en de uniformiteit van de uitvoering van de loonwaardebepalingen door private dienstverleners. Draagt de nieuwe methodiek bij aan meer uniformiteit in de loonwaardebepalingen? Aan de hand van de kwaliteitscriteria van het College van Deskundigen zullen diverse audits gehouden worden om zicht te krijgen hoe opleidingen, dienstverleners en loonwaardedeskundigen de nieuwe methodiek uitvoeren. Aandachtspunten zijn onder meer de kwaliteitscriteria en de onafhankelijkheid van de meting. De uitkomsten van deze audits dienen als input voor adviezen aan het College van Deskundigen en het Ministerie waar het gaat om bijvoorbeeld de manier waarop de opleidingen zijn opgezet. Mogelijke handhaving op onderdelen is belegd bij SZW.

Taken van Blik op Werk:
Zicht op de uitvoering: door middel van systeemaudits, witnessaudits, bureautoetsen van de loonwaardedeskundigen, opleidingen. BoW zal op basis van de opgestelde kwaliteitseisen de uitvoering toetsen.
Toegankelijkheid: de nieuwe loonwaardemethodiek biedt ook de mogelijkheid voor nieuwe dienstverleners om diensten als loonwaarde deskundige of het verzorgen van een opleiding tot loonwaardedeskundigen aan te bieden. BoW ziet erop toe of nieuwe dienstverleners ook daadwerkelijk kunnen toetreden tot deze markt.

Uitgangspunten Toezicht:
a) De loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door de loonwaarde deskundigen, conform de methodiek zoals vastgelegd in de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling.
b) De methode van loonwaardebepaling is dynamisch en volgt de ontwikkeling in de arbeidsmarkt.
c) De markt staat open voor nieuwe dienstverleners op dit terrein.
d) De uitvoering van de loonwaardebepaling staat open voor verschillende beroepsgroepen mits zij aan de kwalificatie eisen voldoen.
e) Het opleiden van loonwaarde deskundigen staat open voor nieuwe dienstverleners mits zij hun opleidingen conform de cursusgids uniforme loonwaardebepaling vormgeven.

Toezicht op het private deel van de markt en samenwerking ISZW
In het nieuwe stelsel hebben verschillende partijen een rol in de uitvoering van de loonwaardebepalingen. Zo zijn er private partijen die middels aanbestedingen de opdracht krijgen van gemeenten om loonwaardebepalingen uit te voeren. Anderzijds kunnen gemeenten ook door eigen of ingehuurde medewerkers loonwaardebepalingen laten uitvoeren. Ook het UWV voert loonwaardebepalingen uit.

Blik op Werk houdt toezicht op de private ondernemingen die loonwaardebepalingen uitvoeren. In principe verzorgt ISZW het Toezicht op de publieke organisaties. Waar mogelijk en/of trekken BoW en ISZW samen op om een compleet beeld te krijgen rondom de uitvoering van loonwaardebepalingen.

Audits

Blik op Werk monitort de uniformiteit van de uitvoering van loonwaardebepalingen door middel van een combinatie van verschillende audits.

Systeemaudit
De systeemaudit vindt plaats bij een private dienstverlener die in opdracht van een of meerdere gemeente(n) loonwaardebepalingen uitvoert. Mogelijk wordt er bij de systeemaudit een steekproef genomen voor de bureautoetsen.

Ben je een organisatie die loonwaardebepalingen uitvoert? Neem dan gerust contact met ons op, we kunnen je dan de benodigde informatie verstrekken rondom deze audit.

Bureautoets
Bij een bureautoets bekijkt een auditor loonwaarde rapportages. De auditor bekijkt dan aan de hand van een vooraf opgesteld toetsingskader in hoeverre de loonwaarde rapportage inhoudelijk voldoet aan de eisen van de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling.
Voor de bureautoets neemt een auditor een steekproef onder de uitgevoerde loonwaardebepalingen.

Witness audit
Alle loonwaardedeskundigen zullen bezoek krijgen van een auditor voor een Witness audit. De auditor kijkt tijdens een audit mee met de loonwaardedeskundigen om de uitvoering te monitoren. De auditor zal zich niet mengen in het gesprek met de werkgever en werknemer. Achteraf is er een korte terugkoppeling van de observatie.
Blik op Werk verzamelt de gegevens en zal alleen op groepsniveau een terugkoppeling geven aan de organisatie waar de loonwaardedeskundige werkzaam is. Het doel van het toezicht is om te onderzoeken waar het goed gaat in het systeem en wat er verbeterd kan worden, niet om individuele loonwaardedeskundigen te beoordelen.

ZZP’er?
Ook ZZPers kunnen loonwaardebepalingen uitvoeren in opdracht van een gemeente. In dit geval zullen ook alle typen audits van toepassing zijn.