Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Werkscan

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Ook de steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en uw medewerkers. Tegelijk vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk zijn? Welke factoren beïnvloeden iemands werk? Inzicht in die factoren krijgt u met de vragenlijst van de Werkscan.

UITLEG METHODIEK

De Werkscan is een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. Het werkvermogen is de mate waarin iemand zijn huidige werk lichamelijk en geestelijk kan doen.

Door de wetenschappelijke opzet geeft de Werkscan een duidelijk inzicht waar een werknemer op moet letten om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast krijgt de werknemer via een persoonlijke rapportage direct inzicht in zijn werkvermogen. Indien gewenst kan hij aansluitend een gesprek aanvragen over zijn Werkscanrapportage bij een gecertificeerde Werkscandeskundige. De Werkscandeskundige kan de werknemer helpen om te bepalen welke acties deze kan ondernemen om zijn werkvermogen op peil te houden of te verbeteren.

De vragenlijst

In de Werkscan is de gevalideerde vragenlijst Work Ability Index (WAI) opgenomen. Dit is de wetenschappelijke methode om werkvermogen te meten. De andere vragen zijn onder andere door arbeidsdeskundigen specifiek voor de Werkscan ontwikkeld.

De Werkscan is onderverdeeld in vragen over:

 • De werknemer en het werk
 • Het werkvermogen
 •  8 Signaalgebieden, die het werkvermogen beïnvloeden

Groepsrapportage

De groepsrapportage van de Werkscan geeft u inzicht in stand van zaken in uw bedrijf voor wat betreft het werkvermogen. Daarnaast wordt in beeld gebracht op welke gebieden aandachtspunten liggen voor uw bedrijf om het werkvermogen positief te beïnvloeden. De rapportage bevat ook benchmarkgegevens.

Meer informatie: dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030- 291 60 25.
Of neem direct contact op met een Werkscandeskundige in uw regio.

VOORDELEN

Inzet van de Werkscan levert u tal van voordelen op:

 • Inzicht in de Work Ability Index (werkvermogen) en de factoren die daarop van invloed zijn op bedrijfsniveau. Uit onderzoek blijkt dat het werkvermogen is de belangrijkste voorspeller van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • Door herhaalde inzet van de Werkscan kunt u de ontwikkeling van het Werkvermogen in uw bedrijf monitoren. Bijvoorbeeld middels een nulmeting en de werkscan één- of tweejaarlijks inzetten.
 • Inzicht voor werknemer welke factoren van invloed zijn op zijn individuele werkvermogen. 
 • Verzuim en arbeidsongeschiktheid worden preventief zoveel mogelijk voorkomen.
 • Inzicht in de kosten van verminderde arbeidsproductiviteit van uw medewerkers. 
 • Inzicht in verbeterpotentieel en daarmee kosten die u kunt besparen door in te zetten op verbeteren en behouden van werkvermogen.
 • Inzicht in hoe de scores van uw bedrijf zich verhouden tot de landelijke benchmark van de Werkscan. Voor de Work Ability Index scores kan dat ook op sectorniveau.
 • Een goede screening is het halve werk: interventies kunnen gerichter en adequater worden ingezet waardoor ze effectiever worden. U krijgt bij vaker gebruik ook antwoord op de effectiviteit van interventies.
 • U faciliteert uw medewerker om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in duurzame inzetbaarheid.
 • Door aandacht te hebben voor duurzame inzetbaarheid voor uw personeel bent u een aantrekkelijke werkgever om voor te werken.
 • Door deze aandacht blijft het werkvermogen beter op peil en wordt het aanpassingsvermogen aan nieuwe functies verhoogd.

ERVARINGEN

Waarom zou je de werkscan willen inzetten? En wat zijn de ervaringen van gebruikers van de Werkscan?

Lees de blog 'Wat je niet weet kun je niet veranderen' over het preventieve nut van de inzet van de werkscan. (Door Barbara van Enthoven). Zij is vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht, de preventieservice bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Reaal. 

TARIEVEN EN AAN DE SLAG

Om met de Werkscan in uw bedrijf aan de slag te gaan neemt u contact op met een gecertificeerde Werkscandeskundige.

Tarieven

Het tarief voor een Werkscan project is gebaseerd op het aantal werknemers, het aantal vervolggesprekken en de mogelijk aanvullende activiteiten van de Werkscan deskundige, vóóraf vastgesteld in het projectplan of het plan van aanpak.

Wat kunt u verwachten

 • Uw medewerkers krijgen van u als werkgever (schriftelijke) voorlichting en een uitnodiging om deel te nemen aan de Werkscan. Of uw Werkscandeskundige biedt hierin ondersteuning via workshops, presentatie, etc. U bepaalt in onderling overleg de meest geschikte aanpak.
 • Uw medewerkers vullen in circa 10-15 minuten de online vragenlijst in.
 • Uw medewerkers krijgen digitaal hun persoonlijke rapport direct en als daar aanleiding voor is ook een adviesgesprek met een arbeidsdeskundige aangeboden. Daarnaast ontvangen ze het rapport per email.
 • In dit gesprek gaan werkende en arbeidsdeskundige samen op zoek naar oorzaken en oplossingen voor gesignaleerde knelpunten in het werkvermogen. De medewerker formuleert zijn eigen plan van aanpak.
 • De deelnemer krijgt na het gesprek van de arbeidsdeskundige als extra service het plan van aanpak toegestuurd. Met de adviezen uit dit gesprek kan de werknemer daarna zelf aan de slag.

Waar vind ik een Werkscandeskundige?

Werkscandeskundigen zijn opgeleid om de motivatie te stimuleren en een coachende rol te vervullen. Uit onderzoek blijkt dat een gesprek tussen de Werkscandeskundige en de werkende zeer doeltreffend is in geval van een disbalans. Samen haalbare acties formuleren vormt de basis voor een actieve loopbaansturing of een goede positie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Het gesprek is volgens de methodiek motivational interviewing.

Motivational Interviewing

Naast inzicht in de eigen situatie speelt motivatie een belangrijke rol bij duurzaam inzetbaarheid. Motivational Interviewing (MI) is een gespreksmethode gericht op persoonlijke motivatie tot verandering. De methode is niet alleen evidence based, maar ook gebaseerd op best practices. Door deze methodiek toe te passen is er een gedegen draagvlak voor passende interventies.

Kijk voor een Werkscandeskundige in het Register.