Samen werken aan
duurzame participatie

Uniforme Loonwaardemethodiek per 1 juli 2021: Eerste editie van de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling en veranderingen

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een verminderd arbeidsvermogen in dienst te nemen kunnen werkgevers aanspraak maken op loonkostensubsidie of loondispensatie. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als de werknemer minder kan verdienen dan het minimumloon. Het gaat dan om compensatie van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van een werknemer, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. De manier waarop de loonwaarde van een werknemer wordt vastgesteld, de loonwaardebepaling, kan momenteel per arbeidsmarktregio verschillen en dat is onwenselijk. Blik op Werk (BoW) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) hebben met de zes gevalideerde loonwaardemethodieken, de afgelopen twee jaar gewerkt aan vereenvoudiging en uniformering van de manier waarop de loonwaarde wordt uitgerekend. Dit heeft geresulteerd in de Uniforme Loonwaarde Methodiek (ULM) die per 1 juli 2021 wettelijk wordt ingevoerd.

Wat gaat er veranderen?
Op dit moment kunnen arbeidsmarktregio’s nog kiezen uit zes verschillende, gevalideerde methodieken voor loonwaardebepaling. De Uniforme Loonwaarde Methodiek komt in plaats van de huidige methodieken. Na 1 juli 2021 mogen deze niet meer gebruikt worden.

Alleen loonwaardedeskundigen die een opleiding hebben gevolgd aan de hand van de ULM en die blijven voldoen aan de overige kwaliteitseisen mogen straks de loonwaardebepaling voor de Participatiewet uitvoeren.

De uniformering heeft betrekking op drie aspecten:
1. De inhoud van de loonwaardebepaling (zoals een uniform begrippenkader en berekeningswijze)
2. Het proces (zoals de verzameling van gegevens om tot een loonwaarde te komen en de vorm van de rapportage)
3. De uitvoering (uniforme kwaliteitseisen voor de professionals)

Gemeenten en UWV(Wajong) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van loonwaardebepalingen door erkende loonwaardedeskundigen en kunnen deze diensten zelf organiseren of inkopen bij bestaande of nieuwe dienstverleners. Nieuwe dienstverleners krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2021 loonwaardebepalingen uit te voeren, mits zij werken met gecertificeerde loonwaardedeskundigen en voldoen aan aanvullende criteria.

Voor meer informatie: In november 2020 is de eerste Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling gepubliceerd. Zie hiervoor de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling

Omscholing
Voor de loonwaardedeskundigen die geschoold zijn in een van de gevalideerde methodieken en werkzaam als loonwaardedeskundige geldt dat, indien ze na 1 juli 2021 ook gekwalificeerd willen zijn als loonwaardedeskundige, zich moeten laten omscholen in de uniforme methodiek. Deze reeds opgeleide loonwaardedeskundigen hoeven geen volledig programma te volgen, maar kunnen een op maat gemaakte cursus doen bij een van de gevalideerde methodieken. De gevalideerde methodieken verschillen en derhalve zijn er ook verschillen in de omscholingsprogramma’s. Voor de omscholing is een subsidie beschikbaar.

Nieuwe opleidingen
Mensen die aan de slag willen als loonwaardedeskundige en nog geen opleiding hebben gevolgd, zullen een opleiding in de Uniforme Methodiek moeten volgen. Voor hen komen andere opleidingen. Deze kunnen verzorgd worden door bestaande opleiders maar ook nieuwe partijen kunnen een opleiding tot loonwaardedeskundige in de uniforme methodiek aanbieden. De cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling is basis voor de opleiding en daarnaast zal de opleiding dienen te voldoen aan eisen die medio 2021 bekend worden gemaakt.

Aankomende loonwaardedeskundigen leggen een centraal examen af als afsluiting van de opleiding.

Register
Er komt een register waar loonwaardedeskundigen die (on)geschoold zijn in de nieuwe methodiek zich op basis van vrijwilligheid kunnen laten registreren.

College van Deskundigen/AKC
Voor een goede uitvoering van de nieuwe methodiek is een College van Deskundigen verantwoordelijk gesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers-, werkgeversorganisaties, de Cliëntenraad, UWV, VNG, Divosa Cedris, Oval en de methodieken. Dit College van Deskundigen zal criteria opstellen waar de verschillende partijen aan moeten voldoen: criteria voor de opleidingen tot loonwaardedeskundige, voor het register van loonwaardedeskundigen, voor de mentoren en voor de loonwaardedeskundigen. Het AKC zal dit College gaan ondersteunen. 2021 is een overgangsjaar en de komende periode zullen de spelregels voor de Uniforme Methodiek verder ingevuld worden. Zie voor meer informatie de website van het AKC: www.arbeidsdeskundigen.nl

Blik op Werk: Toezichthouder
Blik op Werk zorgt voor het Toezicht op de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek.

Als toezichthouder heeft BoW diverse taken:
>Zicht op de uitvoering : Door middel van diverse audits en bureautoetsen van de loonwaardedeskundigen, opleidingen, mentoren. BoW zal op basis van de opgestelde criteria de uitvoering toetsen.
>Toegankelijkheid : De nieuwe loonwaardemethodiek biedt ook de mogelijkheid voor nieuwe dienstverleners om diensten als loonwaarde deskundige of het verzorgen van een opleiding tot loonwaardedeskundigen aan te bieden. BoW ziet toe op of nieuwe dienstverleners ook daadwerkelijk kunnen en zullen toetreden tot deze markt.
>Monitoring arbeidsmarkt : Een derde rol voor BoW als toezichthouder is monitoren of de nieuwe methode van loonwaardebepaling aansluit bij de dynamiek op de arbeidsmarkt.

BoW heeft de rol van toezichthouder. Het ministerie SZW heeft als systeemverantwoordelijke de rol van handhaver.

Meer weten?
Bent u dienstverlener en wilt u loonwaardebepalingen gaan uitvoeren na 1 juli 2021, wilt u een opleiding verzorgen in de Uniforme Loonwaardemethodiek, of bent u loonwaardedeskundige en wilt u weten wat dit voor u betekent? Neemt u dan contact met ons op via info@blikopwerk.nl voor meer informatie.