Werken aan duurzame participatie

In2Work B.V.

Onderscheid met andere organisaties

Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

In2Work B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
In2Work B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

In2Work B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,2287,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,1247,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,51--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van In2Work B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching In 2 Work.

Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen naar betaalde arbeid VOOR en in het coachen op de werkvloer VAN, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze clienten zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking, doven en slechthorenden, jongeren met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, PDDNOS en zeer moeilijk opvoedbare jongeren.

De coaches die werkzaam zijn voor In2Work, hebben bijna allemaal gewerkt op scholen waar deze jongeren de doelgroepen vormden. Zij beschikken over jarenlange ervaring met bovengenoemde jongeren.

In2Work biedt individuele begeleiding. De begeleiding is maatwerk. Na een intakegesprek en dossieronderzoek, volgt het opstellen van een zo concreet mogelijk omschreven coachingsplan. In dit coachingsplan worden ontwikkelingslijnen geformuleerd op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling (bijv. leren omgaan met kritiek) en werknemersvaardigheden (bijv. leren samenwerken). In concrete stappen wordt vastgelegd hoe de coaching vorm zal krijgen gedurenden het traject. Het formuleren van de doelstellingen, komt deels tot stand in samenspraak met de werkgever en client. Ieder traject duurt een half jaar. Na een half jaar wordt samen met client en werkgever gekeken in hoeverre de doelstellingen behaald zijn en wordt er besloten de coaching voor te zetten of niet.

De frequentie van de persoonlijke en telefonische contacten met de client, is afhankelijk van de coachingsbehoefte van de client.

Het einddoel van de coaching is een client die zelfstandig kan functioneren op de arbeidsmarkt.

Werk vinden en werk zoeken

In 2 Work voert twee opdrachten in het kader van werk zoeken en werk vinden uit. De ene opdracht valt onder een aparte gunning door UWV afgegeven aan een selecte groep re-integratiebedrijven, opdrachten onder nummer SA, Sociale Activering.
De andere opdracht die In 2 work voor UWV mag uitvoeren is de Individuele Re-intgratieovereenkomst, kortweg IRO.
Daarnaast is In 2 Work initiatiefnemer en partner in 3 LT trajecten, leerbanen met baangarantie.

1. LT trajecten, leerbaan met baangarantie.

De Robert Kranenborg Academie voor de horeca, We Work2gether autoschade academie en Let's Meat een opleiding met baan in de vleessector. Allen opleidingen met een baan bij de start van de opleiding dan wel met een gegarandeerde baan na de opleiding.
In alle LT opdrachten scoort In 2 Work zeer goed blijkt uit controle.
De opdrachten worden hieronder toegelicht

2. Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

In 2 Work voert IRO’s uit namens het UWV. Doel van de IRO is het vinden van passend werk.
In 2 Work stelt na een intakegesprek en dossieronderzoek, een re-integratieplan op samen met cliënt. In dit plan worden de wensen, mogelijkheden en belemmeringen van de cliënt beschreven.
Het re-integratie plan vormt het beginpunt van de zoektocht naar passend werk. Wij verwachten van onze cliënt een actieve en gemotiveerde houding.
In 2 Work beschikt over een groot en breed netwerk op de arbeidsmarkt in Amsterdam en omstreken. Het plaatsingspercentage is dan ook hoog.

3. Sociale Activering.

In dit traject staat de opbouw naar weer meedoen in de maatschappij waarbij wordt toegewerkt naar arbeidswet maken, centraal. In 2 Work onderneemt activiteiten die passen bij de intrinsieke motivatie van de client. Dat kan zijn vrijwilligerswerk voor een aantal uur per week of een sportactiviteit voor een aantal uur in de week. Gedurende het traject brengen we kwaliteiten en zwakke plekken van client in kaart. De kwaliteiten gaan we benutten en de zwakke plekken sterker maken. Zo komen we weer terug tot het moment dat een client klaar is om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Een gezond dag-nacht ritme is uiteraard essentieel als mede fysieke belastbaarheid en het veilig kunnen voelen in een andere omgeving dan de eigen biotoop.

Preventie ziekteverzuim

In 2 Work voert op aanvraag van bedrijven coachingstrajecten uit. Hierbij kan het gaan om outplacement, maar ook om preventief coachen om zo langdurig uitval in werk te voorkomen.

Coaching is gericht op eigen methodiek; coaching optimaal presteren.
Uitgangspunt is behoefte theorie van A. Maslow. In 2 Work brengt gedragspatroon van client in beeld. Maakt zwakke plekken inzichtelijk en creëert besef bij client. Vanuit besef gaan we theorie in dagelijkse praktijk toepassen en de dagelijkse praktijk terug brengen naar de theoretische basis. Compact coachingsmodel waarbij het effectief omgaan met emoties het doel is. Vanuit startpunt naar doel komen betekent onderweg de juiste keuzes maken. Focus houdend op doel.

De resultaten zijn zeer positief voor clienten. De training is in sessie opgeknipt om zo tot maximaal resultaat te komen, de verandering is blijvend van client.
Het geeft de client nieuw inzicht om vanuit dit inzicht beter zelf te kunnen sturen op wat je als mens in elke gewenste situatie voor jezelf nodig hebt of wat je vanuit jezelf wilt inzetten.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

In 2 Work voert voor bedrijven 1e spoor en 2e spoor re-integratie trajecten uit. Doel is na aanvang de pijn punten uit verleden eerst open op tafel te krijgen. Wat nog opgeruimd dient te worden uit verleden, ruimen we netjes en effectief op. Wat goed was en dus goed werkte behouden we.

Vanuit overspannenheid terug naar werk is een specialisme van In 2 Work, zie de filmpjes op de website bij training van topsporters. Continu onder druk presteren kan ten koste gaan van geest en lichaam.
De training van In 2 Work brengt kwaliteiten en zwakke plekken in beeld. Die zwakke plekken maken we samen sterker. Dat wordt door middel van oefeningen in veilige setting in de praktijk gedaan. Daarna bouwen we het uit.
Goed voor jezelf kunnen zorgen op momenten van druk is essentieel. Het raakt ons in emotie. Langdurig emotioneel onder druk staan ontregelt ons emotie systeem. Gevolg kan overspannenheid dan wel burn out zijn.

In 2 Work brengt mensen terug vanuit overspannenheid naar kunnen zorgen voor een juiste balans. Dat is geen vaste balans, dat is elke dag werken allert zijn om die balans er in te houden. Emotie-actie model, persoonlijkheid type model maken inzichtelijk wat er gebeurde onder druk en wat nodig is om onder druk overeind te blijven.

Wanneer de client weer toe is aan arbeid maken we met client/ werknemer en werkgever een re-integratie stappenplan. Van week tot week vullen we werktaken in. Deze leggen we vast in uren en deze uren monitoren we middels gesprekken. Waar het goed gaat bouwen we in uren op, waar het niet goed gaat bouwen we af of zetten we opbouw even stop. Doel is volledig terugkeer in arbeidsproces .Dan wel in oude functie, dan wel in een andere functie intern, dan wel in een andere functie bij een ander bedrijf.

Kwaliteiten behouden, gedrag veranderen om zwakke plekken sterker te maken. Balans en veerkracht.
Werken vanuit energie en motivatie.

De resultaten zijn er dan ook naar, zie onze website.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajong populatie, doven en slechthorenden, autisten en zeer moeilijk opvoedbare jongeren.

In 2 Work heeft in het jaar 2010 zo'n 80 jongeren met een SFB verklaring/ scholingbelemmering verklaring of Wajonguitkering naar betaald werk bemiddeld. Deze opdrachten voerde In 2 Work uit voor UWV Amsterdam, UWV Alkmaar en Pantar Amsterdam. Bij Pantar Amsterdam in het kader van WSW Begeleid Werken.
In 2 Work is gespecialiseerd in de doelgroep jongeren afkomstig uit Praktijkonderwijs, jongeren die doof of slechthorend zijn, jongeren die op een VSO ZMOK school hebben gezeten en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.
Bij In 2 Work werken alleen HBO opgeleide coaches. Het merendeel van de coaches is afkomstig uit het Praktijkonderwijs of VSO ZMOK onderwijs. In hun functies in de scholen hebben ze zich bezig gehouden met het bemiddelen naar stages en betaald werk. Tevens zijn de coaches van In 2 Work zeer goed op de hoogte van BBL-trajecten binnen de verschillende afdelingen van ROC. Daarnaast heeft In 2 Work een groot vast netwerk op de arbeidsmarkt waardoor doorschakelen naar betaald werk vaak succesvol kan worden ingezet. In het bemiddelen naar passend werk en dit koppelen aan een BBL opleiding, ligt de grote kracht van In 2 Work. Door kennis van de doelgroep en dus van hun mogelijkheden kunnen de coaches samen met de werkgevers een persoonlijk ontwikkelingsplan opzetten waardoor doorgroei mogelijk wordt voor de client/ werknemer. Met behulp van de coaches lukt het clienten van In 2 Work op te klimmen tot en met niveau 2 op een ROC. Ook dit jaar zijn er weer clienten in een BBL niveau 3 opleiding gestart. Tevens heeft In 2 Work een psycholoog in dienst en is er veel kennis van de verschillende ketenpartners die op andere domeinen zich bezig houden met onze clienten.

Marco Wins
Directeur In 2 Work

Contact

Vestigingen

Verrijn Stuartweg 30 B, 1112 AX DIEMEN (route)
Daphne Van der Endt
020 416 0333
daphne@i2w.nl

Internetadres: http://www.i2w.nl

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

6951