Integrating?

Click here for information about language schools.

Inburgeren

Keurmerk

Inburgeren

Blik op Werk heeft een belangrijke positie in het speelveld van inburgering. Als toezichthouder controleert en borgt Blik op Werk onafhankelijk de kwaliteit van aanbieders van inburgeringsonderwijs. Door de onafhankelijke kwaliteitstoets helpt Blik op Werk inburgeraars om te kiezen voor een passende en kwalitatief goede inburgerschool en helpt het scholen om continue de kwaliteit van, onder andere, het onderwijs te waarborgen. Daarnaast kunnen gemeenten de informatie uit de onafhankelijke kwaliteitstoets gebruiken voor analyses.

Snel naar

Registers

Keurmerk essentieel voor inburgeraars, gemeenten en taalscholen

Het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren is essentieel voor verschillende partijen. Als inburgeraars gebruik willen maken van een DUO-lening, moeten zij onderwijs volgen bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren. Wanneer een inburgeraar zijn/haar traject zelf bekostigt en geen gebruik maakt van een DUO-lening of andere overheidsgelden, dan is hij/zij vrij zelf een taalschool te kiezen. 

Ook voor gemeenten is het Keurmerk Inburgeren essentieel. Onder de Wet inburgering 2021 zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Gemeenten kunnen inburgeringstrajecten voor asielstatushouders uitsluitend inkopen bij taalaanbieders met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren. 

Voor taalscholen die inburgeringstrajecten aanbieden is een Blik op Werk Keurmerk Inburgeren vereist.

De Onderwijsroute valt niet onder het Keurmerk Inburgeren, maar onder het toezicht van de onderwijsinspectie.

Handleidingen Keurmerk Inburgeren

Alle informatie die nodig is om het Keurmerk te mogen voeren, kunt u vinden in de Handleiding 2023 voor het lopende meetjaar vanaf 1 januari 2023 en verder en de Handleiding 2024. Deze laatste is geldig vanaf 1 januari 2024. 

Tarieven 2024

Wanneer een Keurmerkhouder het Blik op Werk Keurmerk mag voeren, dan zijn daar kosten aan verbonden. Het overzicht daarvan vindt u hier.

Aanleveren van informatie en downloads

  • Addendum `Verruiming van Normen vanwege het tekort aan NT2-docenten` vindt u hier.
  • Verbeteringen voor de Handleiding Inburgeren 2024 kunt u melden via servicedesk@www.blikopwerk.nl of 030 291 60 25.
  • Aanleveren cursusplanningen: kan via onze portal.
  • Melden van afstandsonderwijs: kan via onze portal.
  • Meldpunt misstanden Keurmerk Inburgerenmeldpunt@www.blikopwerk.nl.
  • Ben u het niet eens met een besluit dat Blik op Werk heeft genomen ten aanzien van het Keurmerk Inburgeren? Hier leest u meer over onze bezwaarprocedure.

Meestgestelde vragen

Wij hebben de meestgestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, onze Servicedesk helpt u graag verder via e-mail (servicedesk@www.blikopwerk.nl) of telefoon (030 – 291 60 25).

Het Keurmerk Inburgeren bestaat uit drie hoofdnormen; organisatie, resultaten en tevredenheidsonderzoek.

Ja, zowel het toezicht op de Wi2013 als op de Wi2021 valt onder het Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk.

Minimaal 80% van uw lessen moet worden gegeven door gecertificeerde NT2-docenten. Dit houdt in dat de docent ingeschreven moet staan bij een van de twee erkende registers in Nederland: nt2docentregister.nl of Beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2 – BVNT2

Leerprofielen zijn onderdelen van de Wi2013, de leerroutes zijn onderdelen van de nieuwe wet (Wi2021). Leerprofielen: analfabeet, laag, middel, hoog. Leerroutes: Z-route, B1-Route. De Onderwijsroute valt niet onder het Keurmerk Inburgeren, maar onder het toezicht van de Onderwijsinspectie.
Het cursuscontract is niet verplicht voor asielstatushouders Wi2021 voor wie de gemeente een cursus inkoopt of bekostigt. Voor inburgeraars die nog vallen onder Wi2013, gezinsmigranten en niet-inburgeringsplichtigen/zelfbetalers Wi2021 blijft het cursuscontract wel van toepassing. Zie hiervoor ook bijlage 14 van de Handleiding 2024.
Gegevens voor de facturatie hoeven hier niet meer gedeeld te worden met DUO omdat de betalingen via de gemeente verlopen. Voor de examenresultaten is het nog wel noodzakelijk om gegevensuitwisseling met DUO te hebben.
Blik op Werk doet geen uitspraken over bedragen en tarieven. Dit is tussen de gemeente en de taalschool. Wij kunnen alleen controleren of afspraken worden nagekomen.
Nee, dit doet Blik op Werk niet. Blik op Werk kan alleen VOG’s aanvragen voor leden van het bestuur of de directie. Leden van het bestuur of de directie dienen ieder jaar een nieuwe VOG met functieprofiel 60 (Onderwijs) aan te vragen voor de resultatenaudit.
Een VOG mag niet ouder dan zes maanden zijn bij de start van een opdracht. Eén VOG mag vaker worden gebruikt, zolang deze voldoet aan de voorwaarden (maximaal zes maanden oud en screeningsprofiel 60). Wanneer de zzp’er al een VOG heeft vanwege een andere opdracht(gever) die ook aan de criteria voldoet, dan hoeft er niet nogmaals een VOG aangevraagd te worden.
Het is verplicht om de volledige namen, e-mailadressen, telefoonnummers, postcodes, vestiging waar de cursist de lessen volgt en leerprofiel/leerroute door te geven aan Panteia.
Naast de jaarlijkse resultatenaudit moet u als taalschool eens in de vier jaar een inspectie Toezicht in de Klas laten uitvoeren. ITTA voert deze namens Blik op Werk uit en zal u benaderen om dit samen in te plannen. Daarnaast kan Blik op Werk onverwachte bezoeken uitvoeren.
Dat hangt af van welke norm of eis niet is behaald. De auditor geeft een positief of negatief advies, Blik op Werk neemt uiteindelijk de beslissing of de meetperiode wordt goedgekeurd of dat bijvoorbeeld een herstelperiode nodig is. Wanneer dit van toepassing is, ontvangt u van Blik op Werk een waarschuwingsbrief. Er kan een schorsing of intrekking van het keurmerk volgen, afhankelijk van wat wordt geconstateerd. Meer informatie hierover staat in de Handleiding Inburgeren.

Keurmerk aanvragen en behouden

Het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren is verplicht voor taalscholen:

  • als cursisten gebruik willen maken van een DUO-lening;
  • wanneer u in opdracht van een gemeente inburgeringslessen wilt verzorgen.

U moet eerst een Keurmerk voor bepaalde tijd aanvragen. Alle informatie die u daarvoor nodig heeft staat in de Handleiding Inburgeren 2024

Hier leest u meer over hoe u het Keurmerk Inburgeren kan behouden.

Vragen over het Keurmerk Inburgeren?

Senna Slangen (foto) en Allenoosh Azarian zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.