Integrating?

Click here for information about language schools.

Bezwaarprocedure

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit dat Blik op Werk heeft genomen ten aanzien van het Keurmerk Inburgeren (of met een besluit genomen op grond van de Woo)en u als belanghebbende kunt worden aangemerkt, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit doet u door een bezwaarschrift per post naar Blik op Werk, Postbus 2707 (3500 GS) Utrecht of per e-mail aan info@www.blikopwerk.nl te sturen. Het bezwaarschrift dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • het kenmerk van het besluit;
  • een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
  • de argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
  • een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt oftewel de dag na verzending van het besluit. Wanneer uw bezwaarschrift na afloop van de termijn wordt ontvangen loopt u het risico dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet behandeld wordt.

Zie ook het Reglement behandeling bezwaarschriften.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit gewoon van kracht. Het indienen van een bezwaarschrift heeft dus geen schorsende werking. Wilt u de werking van een besluit laten schorsen, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of de werking van het besluit wordt geschorst.

Woo-besluiten
Besluit op Woo-verzoek inclusief bijlagen (16 februari 2023)