Integrating?

Click here for information about language schools.

Loonwaarde

Geaudite partijen door Blik op Werk

Blik op Werk monitort de uitvoering van de loonwaardebepaling, de opleiding en het examenproces van opleidingsorganisaties en de loonwaarde-instrumenten die door private partijen in de markt worden aangeboden. Ook monitort Blik op Werk of de markt toegankelijk is voor nieuwe dienstverleners. Hierover rapporteert Blik op Werk jaarlijks aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze pagina staan de door Blik op Werk geaudite partijen.

Opleiders loonwaardedeskundigen

Loonwaardebepalingen worden uitgevoerd door gecertificeerde loonwaardedeskundigen die met goed gevolg een opleiding en examenproces hebben afgerond. Zo hebben opleidingsorganisaties een belangrijke plaats in de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek. Blik op Werk monitort of opleiders hun opleiding en examen hebben vormgegeven volgens de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) en de kwaliteitseisen en aanvullende veldnormen die door het College van Deskundigen Uniforme Loonwaardemethodiek (CDUL) zijn opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die een opleiding voor loonwaardedeskundigen verzorgen én die geaudit zijn door Blik op Werk:

  • CompetenSYS
  • Dariuz
  • Matchcare
  • MidZuid
  • PTC Werkstap

Loonwaarde-instrumenten

Voor de uitvoering van de loonwaardebepaling maken deskundigen vaak gebruik van ondersteunende instrumenten. Een groot aantal gemeenten heeft eigen loonwaardedeskundigen in dienst en gaat op zoek naar marktpartijen voor het leveren van deze ondersteunende dienst. Geregeld gaat dat vanwege de hoogte van de bedragen via Europese aanbestedingsregels. Blik op Werk monitort of de processtappen van de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) zijn geïmplementeerd in het loonwaarde-instrument. Wanneer aanvullende modules worden aangeboden, toetst Blik op Werk in hoeverre een scheiding is aangebracht tussen de ULM en deze ondersteunende diensten. De loonwaarde komt uitsluitend door middel van de ULM tot stand en mag niet worden beïnvloed door aanvullende modules: er moet een scheiding zijn van het A-deel (de ULM) en het B-deel (aanvullende modules). Om dit te monitoren, audit Blik op Werk jaarlijks de bij ons bekende software-applicaties die commericieel in de markt worden aangeboden.
  • CompetenSYS
  • Dariuz
  • Matchcare
  • PTC Werkstap
Heeft u een loonwaarde-instrument en wilt u deze laten auditen door Blik op Werk? Neem contact met ons op via servicedesk@blikopwerk.nl. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Uitvoerders loonwaardebepaling

Blik op Werk bezoekt uitvoerders van de uniforme loonwaardemethodiek, ziet loonwaarderapporten in en woont loonwaardebepalingen bij om zicht te krijgen op de uitvoeringspraktijk van de uniforme loonwaardemethodiek. Daarbij observeert Blik op Werk hoe de uniforme loonwaardemethodiek wordt toegepast en waar de wet- en regelgeving mogelijk wringt in de praktijk. Hieronder ziet u een overzicht van de uitvoerders waarbij Blik op Werk één of meerdere loonwaardebepalingen heeft bijgewoond of loonwaarderapporten heeft bekeken:

Bent u uitvoerder van loonwaardebepalingen en wilt u deelnemen aan de monitoring van Blik op Werk? Neem contact met ons op via servicedesk@www.blikopwerk.nl

Wat heeft u aan het toezicht van Blik op Werk?

De monitoring biedt u de kans om uw ervaringen met de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) te delen. Blik op Werk deelt de bevindingen uit de audits (anoniem) aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het College van Deskundigen Uniforme Loonwaardebepaling (CDUL) ter verbetering van het systeem. Wanneer u er prijs op stelt koppelen wij daarnaast graag aan u terug hoe de toepassing van de ULM er binnen uw organisatie uitziet ten opzichte van de algemene trends uit de monitoring. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het geen beoordeling betreft, maar een objectieve observatie die u inzicht geeft hoe de ULM bij u wordt uitgevoerd.

Vragen over loonwaarde?

Etienne Lemmens is onze expert.
Hij is te bereiken via de Servicedesk.