Samen werken aan
duurzame participatie

Talenta

Talenta is een christelijke organisatie voor onder meer jobcoaching en re-integratie. Talenta samen werken is gericht op particulieren en Talenta voor ondernemers is er voor u als ondernemer. Onze passie �n ons vak is mensen helpen bij het vinden en behouden van een baan. Onze kracht schuilt in...
meer...

Talenta is een christelijke organisatie voor onder meer jobcoaching en re-integratie. Talenta samen werken is gericht op particulieren en Talenta voor ondernemers is er voor u als ondernemer. Onze passie �n ons vak is mensen helpen bij het vinden en behouden van een baan. Onze kracht schuilt in een uitstekende samenwerking met opdrachtgevers en werkgevers, onze jarenlange ervaring met de doelgroep, grondige kennis van het vak, een voortvarende aanpak en professionele manier van werken. Wij zetten ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WIA, WAO, Ziektewet, no-risk polis, doelgroepenregister).

Talenta voor ondernemers richt zich op outplacement, re-integratie 2de en 3de spoor, assessment (TMA Methode), matching, loopbaanbegeleiding, coaching, training, arbeidsdeskundig onderzoek en detachering & uitzenden.

Onderscheid met andere organisaties

Talenta is een christelijke organisatie. Dit betekent dat onze medewerkers vanuit een christelijke levensovertuiging hun werk doen, voor alle mensen en zonder winstoogmerk.

Bij de begeleiding die wij bieden, staat de cliënt centraal: met zijn persoonlijke verhaal en talenten. In de dienstverlening van Talenta is aandacht voor de mens in al zijn facetten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Talenta is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Talenta heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Talenta neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-37,7
Jobcoaching7,9998,2
Outplacement*28,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-68,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,4258,2
Sociale activering en participatie7,8108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,231--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond7.78.34316326%
Food Valley8.18.2399740%
Zeeland7.28169816%
IJsselvechtstreek8.68.3103628%
Drechtsteden98.262425%
Flevoland88.661833%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Talenta.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

In opdracht van een werkgever, gemeente, werknemer of het UWV kunnen werknemers met een arbeidsbeperking in de werksituatie begeleid worden door een jobcoach. Doel van deze coaching is dat de werksituatie wordt verbeterd door inzet van een professionele jobcoach die de werksituatie analyseert en de werknemer hierin coacht. Zowel de werknemer als de werkgever krijgen beter zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en kunnen hierin een vertaalslag maken naar de werkvloer.

Re-integratie 2de spoor

In opdracht van de werkgever wordt re-integratie 2de spoor ingezet bij een langdurig zieke werknemer, in ieder geval na 1 jaar in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Doel van re-integratie 2de spoor is het bemiddelen van de werknemer naar een andere werkplek en het begeleiden bij het afscheid nemen van de huidige werksituatie.

Re-integratie 3de spoor

Na twee jaar ziektewet volgt de WIA keuring bij het UWV. Als hieruit blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor deze uitkering worden gedragen door het UWV of door de werkgever, indien deze eigenrisicodrager is. Doel van re-integratie 3de spoor is het maximaal inzetten op re-integratie en het benutten van de mogelijkheden die er nog zijn. Voor de werkgever die verantwoordelijk is, kan met de inzet van re-integratie een forse financiële schadelast voorkomen worden.

Outplacement

In opdracht van de werkgever wordt voor een werknemer een outplacementtraject
opgestart als de huidige werksituatie moet worden beëindigd. Doel van het
outplacementtraject is het bemiddelen van de werknemer naar een andere werkplek en
het begeleiden bij het afscheid nemen van de huidige werksituatie.

Loopbaanbegeleiding

In opdracht van een onderwijsinstelling (begeleiden van leerling naar werkplek), diaconie of particuliere werkzoekende wordt loopbaanbegeleiding opgestart om de werknemer te begeleiden bij het verkrijgen van inzicht in en het verbeteren van persoonlijk functioneren en het nadenken over een volgende stap op de arbeidsmarkt. Doel van loopbaanbegeleiding is dat de werknemer weet wie hij is, wat hij kan en hoe hij zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen loopbaanontwikkeling.

Matching

Bent u op zoek naar een gemotiveerde en loyale nieuwe werknemer? Talenta helpt bij het maken van een juiste match. Dankzij Talenta kunt u invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Social Return On Investment (SROI) of de quotumregeling.

Detachering & Uitzenden

Talenta Detachering & uitzenden helpt ondernemers hun team flexibel uit te breiden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren of uit te zenden. Dankzij Talenta Detachering & uitzenden heeft u als ondernemer geen zorgen, geen risico's, geen hoge kosten en geen rompslomp. U kunt op een flexibele en goedkope manier anderen helpen én tegelijkertijd uw team uitbreiden met gemotiveerde, loyale medewerkers.

Talenta Detachering & uitzenden is inmiddels ondergebracht onder Detal B.V.

Coaching (individueel)

In opdracht van een ondernemer, directeur, MT-lid of particulier kan de werknemer gecoacht worden naar aanleiding van een specifieke hulpvraag. Doel van deze coaching is om samen met de werknemer aan de slag te gaan met n of meerdere coachingsdoelen. De coachingsdoelen kunnen werkgerelateerd zijn of gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Via Talenta kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren voor een werknemer die langdurig dreigt uit te vallen of frequent verzuimt en waarbij de functiebelasting niet in overeenstemming is met de belastbaarheid van de werknemer. Inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek waarborgt dat het re-integratieverslag ten aanzien van de arbeidskundige componenten voldoet aan de eisen van het UWV. Deze interventie kan ook als voorschakeltraject worden ingezet voor re-integratie naar een andere werkgever.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkzoekenden zonder startkwalificatie

Voortijdige schoolverlaters die nog leerplichtig zijn, worden bemiddeld naar een leer-werkbaan. Een beroepsopleiding MBO-niveau 1, een startkwalificatie of bedrijfs/beroepsgerichte cursussen vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Naast coaching on the job geven we ook praktische ondersteuning in de leerfase met als doel baanbehoud en het behalen van een diploma/certificaat.

Jongeren (tot 23 jaar)

Ook jongeren die om welke reden dan ook niet aan passend werk kunnen komen, ondersteunen wij bij de bemiddeling naar passend werk. Scholen, hulpverlenende instanties, UWV en gemeenten maken dankbaar gebruik van ons netwerk om te voorkomen dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen.

Mensen met een beperking en mogelijkheden

Als organisatie hebben wij veel ervaring opgedaan in het coachen van mensen die te maken hebben met ASS-problematiek, persoonlijkheidsstoornis, niet aangeboren hersenletsel of een andere belemmerende beperking. Wij ondersteunen bij het vinden en het behouden van werk. Mede dankzij ons netwerk en expertise zorgen wij ervoor dat ruim 75% van de mensen die een beroep op onze dienstverlening doen, geplaatst worden in passend werk.

Mensen die moeilijk kunnen leren (ZMLK/praktijkonderwijs)

Wij werken veel samen met VSO en praktijkonderwijsscholen om een sluitende aanpak te krijgen richting de arbeidsmarkt. Wij zoeken passend werk en geven intensieve ondersteuning en begeleiding, gericht op het behoud van de arbeidsplaats. Onze re-integratiemedewerkers en jobcoaches hebben een jarenlange ervaring met deze jongeren.

Contact

Vestigingen

H.A. Lorentzstraat 4 (Talenta samen werken), 3331 EE Zwijndrecht (route)
Mevr. L. van Oordt
0180-442643
info@talentawerkt.nl

Talenta

Internetadres: http://www.talentawerkt.nl

Aantal werknemers: 18
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1988

1405