Samen werken aan
duurzame participatie

Stam BV

Iedereen heeft recht op betaald en passend werk. Bij Stam vinden we kwaliteiten daarbij belangrijker dan beperkingen. Daarom zijn wij voortdurend actief op zoek naar werk dat past bij ieder zijn mogelijkheden en wensen. Stam begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische...
meer...

Iedereen heeft recht op betaald en passend werk. Bij Stam vinden we kwaliteiten daarbij belangrijker dan beperkingen. Daarom zijn wij voortdurend actief op zoek naar werk dat past bij ieder zijn mogelijkheden en wensen. Stam begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij nemen drempels weg en helpen bij het zoeken naar en houden van een betaalde baan. Wij zijn de spil tussen werkzoekende, werkgever en/of opdrachtgever. Wij zetten alle mogelijkheden op een rij en vertalen die naar een kansrijk arbeidsperspectief op de huidige arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1991 en volgens onze unieke Stam-methodiek.

Stam werkt in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.

Samenwerking met:
Gemeente, WSW / WIW, UWV, uitzendbureau, re-integratiebedrijf, zorginstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Onderscheid met andere organisaties

Stam is arbeidsbemiddelaar en re-integratiebureau voor mensen met een arbeidsbeperking. Onze focus ligt hierbij op re-integratie/toeleiding, jobcoaching, sociale activering en loopbaancoaching. We hebben onze eigen beproefde methodiek ontwikkeld. Deze Stam-methodiek is wat ons bijzonder maakt. Belangrijke uitgangspunten van onze werkwijze zijn aandacht voor het doorbreken van aangeleerde hulpeloosheid, focus op verantwoordelijkheid, ontplooien van eigen initiatief, vergroten van zelfstandigheid.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stam BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stam BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stam BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-177,7
Jobcoaching8,11048,2
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,8238,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,9858,3
Sociale activering en participatie8,4358,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,315--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland8815464224%
Groningen8.18.16424726%
Drenthe7.88.12810527%
IJsselvechtstreek8.28.3165529%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stam BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Speciaal daarvoor opgeleid vacature team benadert bedrijven, in nauw overleg met de trajectbegeleiders, op zoek naar specifiek bij de werkzoekende passende functies en/of taken. Het vacature team is op de hoogte van de persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van de werkzoekende en kan de werkgevers daardoor goed voorlichten. Einddoel is dat er voor de trajectbegeleider en de werkzoekende een afspraak voor een gesprek op het bedrijf wordt gemaakt.

Loopbaanadvies en belastbaarheidsonderzoek

Een loopbaanadvies kan nodig zijn, wanneer een cliënt zich moet oriënteren op de arbeidsmarkt. In het onderzoek wordt een beeld verkregen van de wensen van de cliënt, van zijn persoonskenmerken, vaardigheden en arbeidsbeperkingen. Tevens wordt er beoordeeld welke omstandigheden (gerelateerd aan werk) het beste daarbij aansluiten. Er worden zowel interesses als competenties onderzocht. Uit het onderzoek ontstaat een beeld van de kennis, ervaring en motivatie van de cliënt en van de mogelijkheden en beperkingen die een rol spelen. Aan de hand van de uitkomsten kan worden vastgesteld wat er nodig is om te kunnen komen tot het verrichten van betaalde arbeid.

Er is ook de mogelijkheid om een belastbaarheidsonderzoek in te stellen. Door middel van dit sociaal-medisch onderzoek kan vastgesteld worden of er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die de oorzaak is van een arbeidshandicap. De vaststelling daarvan kan van invloed zijn op het toe kunnen passen van subsidieregelingen.

Voorschakeltrajecten

Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een voorschakeltraject aangeboden. Hoofdactiviteiten zijn er op gericht om de werknemersvaardigheden te versterken, de persoonlijke effectiviteit te verbeteren en de arbeidsmarktpositie in beeld te brengen.
Naar aanleiding van een uitgebreide diagnostische intake bij de cli�nt thuis, wordt er een maatwerktraject opgesteld. Deelnemer en de NOLOC geregistreerde jobcoach geven samen invulling aan de daaruit voortkomende acties. Eventuele arbeid belemmerende factoren worden inzichtelijk gemaakt en aangepakt. Het sociale netwerk en/of hulpverlening wordt in kaart gebracht en betrokken bij het traject.

Toeleiden naar werk

Voor uiteenlopende doelgroepen verzorgen wij professionele maatwerktrajecten die gericht zijn op werktoeleiding. Voor deelnemers met een structurele functionele beperking wordt samen gezocht naar een passende betaalde baan. Dit betreft een individuele intensieve begeleiding van een NOLOC geregistreerde jobcoach. Waarin een goed beeld wordt geschetst van de specifieke mogelijkheden en beperkingen van deze cli�nt en zijn/haar belastbaarheidspatroon. Deelnemer en register jobcoach worden in dit proces ondersteund door een jobhunter uit de regio. Alle activiteiten die nodig zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zullen worden ingezet, denkende aan netwerken, presentatievaardigheden, CV, voorlichting werkgever, jobcarving.
Re-integratie is teamwork. Daarom zetten we een team van deskundigen in bij het toeleiden naar werk. De aanvoerder is de register jobcoach, de andere spelers zijn een arbeidsdeskundige, een NOLOC-gecertificeerd loopbaanadviseur en een accountmanager.

Jobcoaching

Intensieve individuele begeleiding van de werknemer en de werkgever (of de directe begeleider op de werkplek) op de werkvloer. Deze begeleiding wordt gedaan door de NOLOC geregistreerde jobcoach, in samenwerking met een mentor op het bedrijf. De register jobcoach is regelmatig op het bedrijf aanwezig voor voortgangsgesprekken met de werknemer en de mentor van het bedrijf en/of om mee te werken met de werknemer.
Jobcoaching is erop gericht dat werknemer en werkgever inzicht krijgen in de mogelijkheden en behoeften van de werknemer. Belangrijk is dat zij leren zelf problemen te signaleren en deze samen op te lossen. Het doel is arbeidsgewenning en om het arbeidscontract voor langere tijd te behouden. Jobcoaching kan ook ingezet worden voor trainen op een leerwerkplek of participatieplek. Het betreft o.a. training van werknemersvaardigheden van de deelnemer, advies aan collegaâ??s en werkomgeving omtrent de omgang met de klant en zijn/haar werkvermogen.

Eerste en tweede spoor

Een re-integratietraject 1e spoor staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij de huidige werkgever. Het eerste doel is een zo spoedig mogelijke terugkeer in de eigen functie, maar er kan ook gekeken worden naar een nieuwe functie. Een belangrijk onderdeel van een 1e spoor traject vormt jobcoaching waarbij de terugkerende werknemer wordt begeleid op de werkvloer. De NOLOC geregistreerde jobcoach van Stam stelt samen met werkgever en werknemer een plan op en brengt dit tot uitvoering.
De re-integratietrajecten 2e spoor van Stam zijn bedoeld voor werknemers die naar ander werk begeleid moeten worden, omdat ze door ziekte niet meer in staat zijn hun huidige werk uit te oefenen. De re-integratie trajecten zijn bedoeld voor werknemers van alle niveaus. Stam is daarnaast gespecialiseerd in mensen met en laag opleidingsniveau en/of mensen met een arbeidsbeperking (denk aan autisme of ADHD). Onder leiding van een arbeidsdeskundige voert een team specialisten de trajecten uit.

Outplacement

Een traject waarbij mensen die een (nieuwe) baan zoeken begeleid en ondersteund worden bij het vinden van een passende werkplek. Dit met als opdrachtgever bedrijven, verzekeraars, arbodiensten, particulieren, UWV en gemeentes.
Reorganisatie of te ver uit elkaar liggende doelstellingen van bedrijf en werknemer kan leiden tot een situatie dat men er voor kiest om niet meer met elkaar verder te gaan. In zoâ??n geval kan outplacement een oplossing zijn.
Stam biedt intensieve maatwerktrajecten voor kandidaten uit alle geledingen van de maatschappij: van laag- tot hoog opgeleid, met weinig of veel werkervaring, van jong tot oud. Stam heeft veel specialisme in huis om onder andere kandidaten met autisme te ondersteunen en te begeleiden. Ook het begeleiden van mensen met een psychische problematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en een verstandelijke of lichamelijke beperking behoren tot de specialisaties.

Trajecten sociale activering

Voor deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een uitgebreid assessment gedaan om te bepalen wat er nodig is om iemand actief te laten deelnemen aan de maatschappij.
Vervolgens wordt er met de opdrachtgever en cliënt overlegd hoe een dergelijk traject gestalte kan krijgen en op welke termijn. Deelname aan de maatschappij kan op verschillende manieren, het is uiteindelijk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met stoornissen uit het autistisch spectrum

De doelgroep, waarop Stam zich speciaal richt is de groep arbeidsgehandicapten/jonggehandicapten met een stoornis in het autistische spectrum. Normaal en hoogbegaafde mensen met een aan autisme verwante contactstoornis (PDD-NOS, ADD, ADHD, Asperger, etc.), kortom mensen vallend onder het autistisch spectrum. Voor normaal- of hoogbegaafde autisten is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak zo groot dat zij niet of nauwelijks te bemiddelen zijn zonder vooraf een intensief voorbereidend traject te hebben gevolgd. Naast het feit dat alle NOLOC geregistreerde coaches ruime ervaring hebben in het begeleiden van deze personen, heeft Stam meerdere speciaal opgeleide autismecoaches in dienst.

Moelijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Stam heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de begeleiding van (zeer) moeilijk lerenden naar betaalde reguliere arbeid. Rekening houdend met specifieke kenmerken (sociale beperking, gedragsproblematiek) wordt een individueel, praktijkgericht traject opgezet met begeleiding door een NOLOC geregistreerde jobcoach. Met intensieve begeleiding volgens de STAM-methodiek wordt voor deze groep werkzoekenden doorgaans een betaalde baan gevonden.

Personen met psychische of psychiatrische beperking

Stam heeft meer dan 10 jaar ervaring in de begeleiding naar betaalde reguliere arbeid van werkzoekenden met een psychische of psychiatrische beperking. Rekening houdend met specifieke kenmerken wordt een individueel, praktijkgericht traject opgezet met begeleiding door een NOLOC geregistreerde jobcoach. Deze register jobcoach heeft een aanvullende opleiding voor het begeleiden van deze doelgroep gevolgd. Aan de hand van de STAM-methodiek wordt voor deze groep werkzoekenden doorgaans een betaalde baan gevonden of wordt begeleiding in een voorschakeltraject aangeboden.

Personen met niet-aangeboren hersenletsel

Stam heeft jarenlang ervaring in de begeleiding naar betaalde reguliere arbeid van werkzoekenden met niet-aangeboren hersenletsel. Rekening houdend met specifieke kenmerken (verstandelijke beperking, sociale beperking, gedragsproblematiek) wordt een individueel, praktijkgericht traject opgezet met begeleiding door een NOLOC geregistreerde jobcoach. Deze register jobcoach heeft een aanvullende opleiding voor het begeleiden van deze doelgroep gevolgd. Aan de hand van de STAM-methodiek wordt voor deze groep werkzoekenden doorgaans een betaalde baan gevonden.

Personen vanuit een WIA- en/of ziektewetsituatie

Stam heeft jarenlang ervaring in de begeleiding van personen met een WIA-uitkering naar betaalde reguliere arbeid. Rekening houdend met specifieke kenmerken en de lichamelijke, cognitieve en psychische belastbaarheid wordt een individueel, praktijkgericht traject opgezet met begeleiding door een NOLOC geregistreerde jobcoach. Met intensieve begeleiding volgens de STAM-methodiek wordt voor deze groep werkzoekenden doorgaans een betaalde baan gevonden.

Personen vanuit de Participatiewet en/of doelgroepverklaring

Voor alle personen die onder de Participatiewet vallen en op zoek zijn naar een betaalde baan kan Stam een traject inzetten. Meestal zal de gemeente dit traject bij Stam inkopen. Raadpleeg hiervoor uw gemeente of dit mogelijk is. Stam kan ook hulp bieden bij de aanvraag doelgroepenverklaring.

Werknemers die met ontslag worden bedreigd

Het bedrijf waar je werkt moet reorganiseren of jij en je werkgever komen tot de conclusie dat je baan niet meer passend is. In zo’n geval kan outplacement een oplossing zijn.
Stam biedt intensieve maatwerktrajecten voor werknemers uit alle geledingen van de maatschappij: van laag- tot hoog opgeleid, met weinig of veel werkervaring, van jong tot oud. De specialisatie van Stam in het begeleiden van mensen met een laag opleidingsniveau en/of een arbeidsbeperking maakt Stam uniek in het herplaatsen in een nieuwe betaalde baan.

Werknemers met loopbaanvragen

In het kader van de duurzame inzetbaarheid kan het gebeuren dat de huidige werkzaamheden niet meer passend zijn. Stam heeft register loopbaanprofessionals in dienst die een loopbaanonderzoek kunnen aanbieden. Hier wordt een beeld verkregen van de wensen, persoonskenmerken, vaardigheden en eventuele arbeidsbeperkingen van de ge�nterviewde. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek kan worden vastgesteld wat nodig is om betaalde arbeid te kunnen (blijven) verrichten.

WSW-ge�ndiceerden

Stam heeft in opdracht van UWV, Gemeenten en Sociale werkvoorzieningen jarenlang ervaring in de begeleiding van WSW-ge�ndiceerden naar en tijdens betaalde reguliere arbeid. Rekening houdend met specifieke kenmerken (verstandelijke beperking, sociale beperking, psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek) wordt een individueel, praktijkgericht traject opgezet met begeleiding door een NOLOC geregistreerde jobcoach. Met intensieve begeleiding volgens de STAM-methodiek wordt voor deze groep werkzoekenden doorgaans een betaalde baan gevonden.

Contact

Vestigingen

Jupiter 10 e, 8448 CD HEERENVEEN (route)
B Eekhout
0513 657140
beekhout@stambv.com

Dieselstraat 3, 7903AR HOOGEVEEN (route)

Schweitzerlaan 6, 9728 NP Groningen (route)

Grote Voort 293a, 8041 BL ZWOLLE (route)

Stam BV

Internetadres: http://www.stambv.com

Aantal werknemers: 46
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 1991

1087