Samen werken aan
duurzame participatie

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

ROC van Twente is de onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt de inburgeringscursussen en duale trajecten.

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de...
meer...

ROC van Twente is de onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt de inburgeringscursussen en duale trajecten.

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de Inburgeringstrajecten vormgegeven en ingericht conform de eisen van WI2013 en WI2021.
Uitgangspunt in de methodiek is o.a. het ABCD-model en het VUT-model, opdat zo goed mogelijk kan worden voorzien in NT2 didactiek en aansluit bij de behoefte en kenmerken van de inburgeraar. De ervaring heeft geleerd dat deze aanpak de meeste kans op succes biedt om in te burgeren. Tevens richt ROC van Twente zich steeds meer op de verrijking van onderwijs, o.a. door praktijklessen en buitenschools leren.
Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie is steeds alert op nieuwe ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan snel en succesvol opleiden voor het Inburgeringexamen.

Onderscheid met andere organisaties

ROC van Twente onderscheidt zich van andere organisaties door: een uitgebreid netwerk met gemeenten, welzijnsinstellingen en bedrijven, veel locaties in de regio, ervaren en hoogopgeleide docenten, de mogelijkheid van avondopleidingen, de mogelijkheid om het inburgeringstraject te combineren met een MBO-opleiding en doorstroom naar een breed scala aan MBO-opleidingen.

Samenwerking met o.a:
Gemeenten, welzijnsorganisaties en bedrijven.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-11-202320-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-11-202320-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0528,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente88.25039113%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 11,25
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,34

Diensten

Inburgering WI2013 en WI2021

Het ROC van Twente biedt inburgeringscursussen aan voor analfabete, laag opgeleide, middelbaar opgeleide en hoog opgeleide inburgeraars.

De inburgeringslessen worden op meerdere dagdelen per week gegeven, overdag en 's avonds. De inburgeraars worden in lesgroepen voorbereid op het inburgeringsexamen door bevoegde NT2 docenten. De inburgeringslessen worden op diverse locaties in heel Twente aangeboden.

Als een inburgeraar nog onvoldoende gealfabetiseerd is, begint hij of zij met een NT2-alfabetiseringstraject dat gericht is op een basisniveau lezen en schrijven. Na dit traject bereidt hij of zij zich via een reguliere inburgeringscursus verder voor op het inburgeringsexamen.

Hiernaast biedt ROC van Twente ook alle drie de routes aan. Zowel de Z-route, B1-route en Onderwijsroute. In overleg met de gemeente en na een intake adviseert ROC welke route het beste past bij de inburgeraar. Daarna volgt de inburgeraar een goed afgestemd programma om zo goed mogelijk in te burgeren.

Beroepsopleidingen, bedrijfsgerichte scholing, educatie en begeleiding

Het ROC van Twente biedt meer dan 300 beroepsopleidingen aan in Almelo, Hengelo en Enschede. Verder verzorgt het ROC tientallen maatwerktrajecten voor instellingen, bedrijven en organisaties die hun medewerkers willen laten scholen. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt naast inburgeringscursussen en duale trajecten ook educatietrajecten voor volwassenen gericht op verbeteren van de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarbij is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Ook biedt het college een entreeopleiding aan voor jongeren en volwassenen in BOL- en BBL vorm. En daarnaast een entree opleiding speciaal voor studenten met een NT2 achtergrond. Tevens verzorgt het college trajecten voor MBO leerlingen die dreigen uit te vallen door een verkeerde beroepskeuze of sociaal-emotionele problematiek, evenals 2e lijns begeleiding voor leerlingen met leerproblemen, persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie.

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Het ROC van Twente voert EVC-trajecten uit voor vrijwel alle branches.

Inburgering B1-route

Behalve de onderwijsroute biedt ROC van Twente ook de B1-route aan. Het doel van de B1-route is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie jaar, taalniveau B1 te behalen en het perspectief op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij is het belangrijk om taal leren te combineren met (vrijwilligers)werk. B1-route is bedoeld voor inburgeraars die de potentie hebben om taalniveau B1 te behalen.

Bij ROC van Twente wordt deelnemers aan de B1-route een week vullend programma geboden waarbij binnen een jaar naar taalniveau A2 wordt toegewerkt. Naast taal volgen deelnemers hierbij ook praktijklessen om de woordenschat voor taal op de werkvloer te vergoten. Na het A2 programma stromen de deelnemers in een B1 traject gecombineerd met een entree opleiding. Gelijktijdig met je inburgering behaal je dus ook een entree diploma! Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Inburgering Z-route

De Z-route is ook onderdeel van ons aanbod. In de Z-route(zelfredzaamheidsroute) leren inburgeraars Nederlands op het voor hen hoogst haalbare niveau en leren zij hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Daarom besteden we extra aandacht aan communicatieve vaardigheden. De focus bij deze route ligt op leren in de praktijk.

De route wordt aangeboden in Midden Twente, Enschede en Noord Oost Twente. Hierbij wordt samengwerkt met verschillende sociaal werkbedrijven in de regio.

Inburgering Onderwijsroute

ROC van Twente biedt ook de Onderwijsroute aan. Het doel van de Onderwijsroute is instroom in vervolgonderwijs op alle niveaus van mbo tot hbo en wo. Het is gericht op het behalen van een erkend diploma voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

De Onderwijsroute bereidt jonge inburgeraars voor op instroom in het Nederlandse beroeps- en hoger onderwijs. In deze route volgen zij een taalschakeltraject waarin zij in relatief korte tijd Nederlands op niveau B1 (of hoger) leren en worden voorbereid op een vervolgopleiding.

Wij bieden een passend programma om jonge inburgeraars zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk door te laten stromen in het mbo. Hierbij wordt naast taal ook leervaardigheden, rekenen, Engels en meer aangeboden. Daarnaast lopen ze stage, dit om de deelnemers maximaal voor te bereiden op het beroepsonderwijs.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige en vrijwillige inburgeraars

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie biedt inburgeringscursussen aan voor inburgeringsplichtige en vrijwillige inburgeraars op basis van een individueel trajectplan. De instroom- en uitstroommomenten zijn flexibel.
De inburgeraars worden onderscheiden in de volgende doelgroepen: analfabete of anders gealfabetiseerde, laag opgeleide, middelbaar opgeleide en hoog opgeleide inburgeraars.
Deze doelgroepen krijgen specifieke trajecten aangeboden. Analfabete en anders gealfabetiseerde inburgeraars volgen eerst een alfabetiseringstraject. Laag en middelbaar opgeleide inburgeraars volgen de reguliere inburgeringscursus. Deze cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op het opleidingsniveau en leertempo van de inburgeraars. De hoog opgeleide inburgeraars volgen een NT2 traject gericht op het afleggen van het Staatsexamen I.
Alle inburgeraars kunnen een duaal traject volgen gericht op deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt of op het volgen van een beroepsopleiding.

Inburgeraars Wet Inburgering 2021

In kader van nieuw wet biedt ROC van Twente drie inburgeringsroutes aan voor asielmigranten en overige migranten. Naar aanleiding van de brede intake wordt door de gemeente de route bepaald. Vervolgens wordt de inburgeraar aangemeld bij ROC van Twente voor één van de routes.

Wanneer de inburgeraar wordt aangemeld, nemen wij een intake af om het niveau goed te kunnen duiden en wordt de inburgeraar in een voor hem passende route en groep geplaatst.

Contact

Vestigingen

Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo (route)
Jeannette Schasfoort
074 - 852 58 09
jschasfoort@rocvantwente.nl

Steenstraat 105, 7571 BJ Oldenzaal (route)
Jeannette Schasfoort
074 - 852 58 09
jschasfoort@rocvantwente.nl

De Hofte 5, 7471 DK Goor (route)
Jeannette Schasfoort
074 - 852 58 09
jschasfoort@rocvantwente.nl

Thorbeckelaan 184, 7604 XK Almelo (route)
G. Staal - Tonkens
0546 - 809 500
gstaal@rocvantwente.nl

Mensinkweg 6 b, 7442 TD Nijverdal (route)
G. Staal - Tonkens
0546 - 809 500
gstaal@rocvantwente.nl

Reggesingel 54, 7461 AK Rijssen (route)
G. Staal - Tonkens
0548 - 37 61 50
gstaal@rocvantwente.nl

Wethouder Beverstraat 165, 7543 BK Enschede (route)
L. Bouwhuis
053 - 851 85 60
lbouwhuis@rocvantwente.nl

Sterrebosstraat 2, 7481 DD Haaksbergen (route)
L. Bouwhuis
053 - 851 85 60
lbouhuis@rocvantwente.nl

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

Internetadres: http://www.rocvantwente.nl/

Aantal werknemers: 2100
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 1996

5907