Samen werken aan
duurzame participatie

InWerking

De weg naar school en werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend; er is een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of...
meer...

De weg naar school en werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend; er is een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale en/of gedragsproblematiek, aan kwetsbare of andersdenkende mensen, of bijvoorbeeld aan mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties. InWerking heeft het doel om zich sterk te maken voor deze kwetsbare groep. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu naar de wel bestaande mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen gekeken.

InWerking staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid.
Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving van morgen.

Onderscheid met andere organisaties

InWerking heeft als hoofddoelstelling autonoom functioneren. De behoeftehierarchie van Maslow ligt hier aan ten grondslag. Dit houdt in dat er gestart wordt bij de primaire behoeften van het individu en vervolgens alle leefgebieden stap voor stap geoptimaliseerd worden.

Duurzame inzetbaarheid van de coaches conform de schijf van 5: Betrokkenheid, Gezondheid, Ontwikkeling, Organisatie, APK.
Voor uitleg over de invulling aan de bovengenoemde 5 punten, kunt u mailen naar info@inwerking.com
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202304-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

InWerking is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
InWerking heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

InWerking neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202304-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,5178,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-78,3
Sociale activering en participatie9,548,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,19--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord8.78.2103926%
Zuid-Kennemerland en IJmond98.351145%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van InWerking.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Nazorg na bemiddeling

Binnen onze trajecten is er altijd ruimte voor nazorg. Wanneer een traject is verstreken, zullen wij dit beeindigen zoals overeengekomen met onze opdrachtgever. Wij laten onze deelnemers niet zomaar vallen wanneer de trajectduur verstreken is.

Werving en selectie (van kandidaten voor vacatures)

In samenwerking met het WSP Noord Holland Noord vullen wij bestaande vacatures in met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jobhunting/Naar Werk trajecten

Het doel van jobhunting is om de deelnemer op een efficiënte en zorgvuldige wijze te begeleiden naar passend werk, dit kan zijn via een Naar Werk traject of een maatwerk traject.

Het traject bestaat uit de volgende fases:

Kennismaking en intake.

Er wordt een inventarisatie van de ambities, wensen en mogelijkheden van de deelnemer gemaakt. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en er wordt een eerste plan van aanpak (bemiddelingsplan) naar ‘aan het werk’ opgesteld. Vervolgafspraken worden gemaakt.

Schrijven van sollicitatiebrief en CV en solliciteren

De deelnemer wordt intensief begeleid bij het opstellen van een passende sollicitatiebrief met Curriculum Vitae. In eerste instantie wordt er primair gereageerd op bestaande vacatures binnen het zakelijk netwerk van InWerking. Daarnaast wordt actief gezocht naar overige vacatures.

Vaste begeleidingsmomenten en procesevaluatie

Jobcoaching

Wanneer begeleiding op de huidige werkplek gewenst is of iemand stroomt vanuit een Naar Werk (of Werkfit Maken) traject in een baan waarbij begeleiding gewenst is, dan kan InWerking deze jobcoachbegeleiding op de werkplek bieden indien de opdrachtgever hier toestemming voor geeft. Binnen het zakelijk netwerk van InWerking hebben wij tevens vacatures beschikbaar voor jongeren met een Wajong uitkering. Eventueel startend met een proefplaatsing of direct met een arbeidsovereenkomst gaan onze deelnemers aan het werk bij hun werkgever onder de professionele begeleiding van onze jobcoaches.

Trajecten Werkfit Maken

Voor de deelnemer zonder duidelijke beroepswens of concreet toekomstbeeld biedt Inwerking de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien tijdens een traject Werkfit Maken. Dit traject laat een deelnemer wennen aan een arbeidsritme en kennis maken met diverse beroepsrichtingen/leerwerktrajecten. Er wordt bekeken wat een deelnemer wil, wat hij kan, en hoe dit te verenigen in een passende beroepskeuze.

Alles is er op gericht om een beeld bij een bepaald beroep te cre�ren, en om kennis te maken met verschillende beroepen. De deelnemer wordt individueel begeleid door een coach die praktische tips geeft en intensieve ondersteuning biedt. Aan het einde van dit traject stroomt de deelnemer eventueel door naar een vervolgtraject 'Naar Werk' of er is al een baan binnen het netwerk van Inwerking gevonden en vindt er begeleiding plaats middels jobcoaching.

Modulaire trajecten

Wanneer de stap om concreet te zoeken naar werk of stagelopen op een werkervaringsplaats nog een stap te ver is, bieden wij de deelnemers de mogelijkheid tot het volgen van een van de modulaire trajecten die het UWV bij ons inkoopt. Dit zijn de trajecten:

  • Participatie Interventie waarbij het doel is om klanten uit een sociaal isolement te halen
  • Bevorderen Maatschappelijke Deelname waarbij het doel is om sociale contacten uit te bouwen en deel te nemen aan activiteiten in georganiseerd verband
  • Begeleiden bij Scholing waarbij het doel is om begeleiding bij een opleiding te bieden zodat het succes op het behalen van het diploma wordt vergroot.

Praktijkassessment

Binnen onze trajecten Praktijkassessment verkrijgen we inzicht of en binnen welke termijn de klant naar werk toe te leiden is. Het assessment geeft een objectief beeld in de competenties en affiniteiten, de huidige situatie in relatie tot de verschillende leefgebieden en de mogelijkheden van de klant, en vervolgens de wijze waarop en termijn waarbinnen klant zich kan versterken zodat hervatting van betaald werk (op termijn) mogelijk is.
Het praktijkassessment bestaat uit enerzijds persoonlijke gesprekken en individueel afgestemde testafname en anderzijds observatie in 1 of meerdere werksettingen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren (< 23 jaar)

Jongeren met een Wajong uitkering hebben vaak moeite om een passende baan te vinden. InWerking helpt hen hierbij. Dit lukt bijna altijd door gebruik te maken van het netwerk van werkgevers waar InWerking mee samenwerkt.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

InWerking biedt trajecten aan zonder of met opleiding. Laag opgeleiden krijgen zo de kans om een leer/werktraject te volgen waarbij zij en een diploma behalen maar ook een arbeidsovereenkomst ontvangen voor de duur van het leer/werktraject. In een aantal projecten komen de docenten naar een opleidings locatie van InWerking zodat de leerlingen in een kleinschalige omgeving de lessen volgen. Uiteraard is de jobcoach van InWerking niet alleen betrokken bij de werkplek maar ook bij de opleiding.

Moeilijk bemiddelbaren

Gedrags- of andere psychosociale problemen kunnen extra belemmerend zijn bij het vinden van een baan.

Het is de missie van InWerking om zich sterk te maken voor deze kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Wij werken vanuit het idee dat bij de meeste mensen die werkloos zijn er geen sprake is van onwil, maar van onvermogen.

Vanuit onze visie dat iedereen wil werken, zoeken we daarom in elke leerling of werkzoekende naar de mogelijkheden, naar wat wel kan. Daarbij houden we rekening met ieders beperking(en).

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Uitkeringsgerechtigden

Het UWV is verantwoordelijk voor hulp aan werkzoekenden bij het vinden van werk. UWV heeft een re-integratiebudget en koopt re-integratiedienstverlening in voor cliënten die dit nodig hebben Dit is voor cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft de cliënt een WW-uitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt hij onder het re-integratiebudget AG. Wanneer het UWV besluit dat een klant in aanmerking komt voor het volgen van een re-integratietraject 'Modulair, Werkfit Maken of Naar Werk' kan het UWV dit traject bij Inwerking inkopen.

Contact

Vestigingen

Marconistraat 16, 1704 RG Heerhugowaard (route)
Linda van Lierop
088-0551300
linda@inwerking.com

InWerking

Internetadres: http://www.inwerking.com

Aantal werknemers: 16
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2011

6765