Samen werken aan
duurzame participatie

WIJJ Coachen B.V.

Een probleem komt bijna nooit alleen, maar raakt meerdere levensdomeinen tegelijk. In het dagelijks leven hangen werk en inkomen, huisvesting, vrijetijdsbesteding, zingeving, opvoeding en gezondheid met elkaar samen. Daarnaast zijn items als, veerkracht, zelfvertrouwen, weerbaarheid, omgaan met...
meer...

Een probleem komt bijna nooit alleen, maar raakt meerdere levensdomeinen tegelijk. In het dagelijks leven hangen werk en inkomen, huisvesting, vrijetijdsbesteding, zingeving, opvoeding en gezondheid met elkaar samen. Daarnaast zijn items als, veerkracht, zelfvertrouwen, weerbaarheid, omgaan met stress en het kunnen relativeren, alsmede het hebben van een sociaal netwerk en maatschappelijke betrokkenheid, kern elementen in het bestaan van een mens.
Voor elke cliënt, aan onze zorg, kennis en ervaring toevertrouwd, maken wij een maatwerkplan op de actuele probleem gebieden. Of dit nou hulp is bij werk zoeken, creëren van rust, regelmaat en structuur (begeleiden en coachen), herstellen van het sociale netwerk, of een intensief re-integratie traject omdat er een te grote afstand is tot de arbeidsmarkt is.

WIJJ Coachen investeert in de cliënt, en creëert samen met de cliënt haalbare doelen, tot ze behaalt zijn.

Samen ben je sterker dan alleen.

Ik ben Ik | Jij bent Jij | Wij zijn WIJJ

Onderscheid met andere organisaties

  • Intensieve persoonlijke begeleiding en coaching (wekelijks contact)
  • Directe toepassing van WIJJ netwerk (werkgevers met openstaande vacatures)
  • Bemiddeling middels coach-gesprekken tot daadwerkelijke uitstroom uit uitkering.

Samenwerking met:
UWV, Gemeenten (WMO en Participatie)

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-06-202314-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

WIJJ Coachen B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
WIJJ Coachen B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WIJJ Coachen B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-06-202314-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,698,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek8.78.381362%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 3 may 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WIJJ Coachen B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding individueel - ontwikkelen

De Cliënt en/of zijn opvoeders ervaart/ervaren op een of meerdere levensgebieden problemen bij het opgroeien, de zelfredzaamheid en/ of deelname aan de samenleving. Door het aanleren van en oefenen met vaardigheden en gedrag kan de Cliënt en/ of zijn opvoeders de problemen oplossen of zodanig verbeteren dat Cliënt en/ of gezin weer zelfstandig kan functioneren, dan wel om kan gaan met de gevolgen van de (gedrags-)problemen, veilig kan opgroeien en mee kan doen in de samenleving. De Cliënt beschikt over voldoende verandercapaciteit en heeft voldoende mogelijkheden tot ontwikkelen van vaardigheden. Het vergroten van de eigen kracht kan bij deze Cliënt veelal een positief effect hebben. Vaak is in het begin de Ondersteuning van intensievere aard, voor het aanleren van vaardigheden. De Cliënt leert vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijke leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren.

Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij

Deze dienst is bedoeld voor Cliënten die structureel begeleiding en / of toezicht nodig hebben bij zelfstandig opvoeden / opgroeien. Ook kan deze dienst gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang van zelfredzaamheid en het bevorderen van deelname aan de samenleving. De Cliënt en/of zijn opvoeders ervaart/ervaren op een of meerdere levensgebieden problemen bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en dagelijkse routine. Cliënten zijn bij het voorkomen en/of oplossen van problemen en het nemen van besluiten afhankelijk van anderen voor structuur en regie. De Cliënt beschikt over beperkte verandercapaciteit en heeft beperkt mogelijkheden tot ontwikkelen van vaardigheden of gedrag. Het samen doen, oefenen, bestendigen, deels overnemen van vaardigheden staan centraal. De Ondersteuning kan langdurig zijn.

Begeleiding individueel - stabiliseren en overnemen

Aanvullend op helpen bij geldt hier dat de Cliënt en/ of zijn opvoeders op meerdere levensdomeinen afhankelijk is (of zijn) van anderen. De Cliënt kan taken en vaardigheden op meerdere levensdomeinen niet meer zelfstandig of slechts met hulp uitvoeren.

De begeleidingsvraag komt veelal voort uit een (chronische) aandoening. Een (progressieve) achteruitgang kan aan de orde zijn, net als fluctuerende intensiteit van ernst, en "goede" en "slechte" periodes. De inzet van de professional kan hierdoor ook fluctueren.

Deze ondersteuning draagt bij aan het ontlasten van de mantelzorger.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (Re-integratie)

Maatwerk. Mogelijke onderdelen zijn:

* Het opstellen van een opvallend en representatief CV;
* Het plaatsen van het CV op verschillende vacaturesites;
* Het schrijven van sollicitatiebrieven;
* Social media profielen goed inrichten en gaan gebruiken;
* Coaching en activering bij het netwerken;
* Sollicitatietraining.

U krijgt de onderdelen uit het traject die bij uw situatie passen. Heeft u bijvoorbeeld al een representatief CV, maar kan u nog begeleiding en tips gebruiken bij het netwerken? Dan gaan wij daar dieper op in.
Het doel van dit re-integratietraject is duidelijk: werk. Dit kan bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer zijn.
Mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en beschikken over arbeidsvermogen komen in aanmerking voor een Naar werk traject. Degene die begint aan het Naar werk traject, moet ook daadwerkelijk in staat zijn om te beginnen met werken. Wanneer dit niet het geval is, komt de klant in aanmerking voor een Werkfit maken traject.

Werkfit maken

U krijgt begeleiding en coaching die u nodig heeft. De onderdelen waaruit het Werkfit maken traject kan bestaan zijn:

* Versterken van de werknemersvaardigheden;
* Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
* Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Het doel van het Werkfit maken traject is dat de klant weer aan het werk kan. Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor hij of zij een ZW- of AG-uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat de klant hiermee heeft leren omgaan. Na het re-integratietraject kan de klant weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een Naar werk re-integratietraject.

Mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en beschikken over arbeidsvermogen komen in aanmerking voor een Werkfit maken traject.

* Varianten van een AG-uitkering: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ;
* ZW-uitkering: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Sociale activering en/of participatie

Sociale activering en/of participatie zijn erop gericht de betreffende burger zo optimaal mogelijk te laten (gaan) deelnemen aan maatschappelijk relevante en nuttige activiteiten en werkzaamheden met als doel de weerbaarheid, inzetbaarheid en veerkracht van de betreffende burger te optimaliseren alsmede de sociale cohesie met en in de samenleving te helpen bevorderen.
Doel is om de burger zo regulier mogelijk te laten participeren, en ook om het contact met het werkzame leven niet te verliezen als een doorstroom naar (beschut, gesubsidieerd of regulier) loonvormend werk op termijn niet uitgesloten wordt geacht. De gemeenten willen burgers immers zoveel mogelijk stimuleren tot zelfstandigheid om de eigen problemen zelf en samen met anderen op te lossen. Ook binnen de participatiedoelstellingen is het streven om zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers te bevorderen, ook en met name in relatie tot de lokale samenleving.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een ZW- of AG-uitkering van UWV

Mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en beschikken over arbeidsvermogen komen in aanmerking voor een Naar werk traject. Degene die begint aan het Naar werk traject, moet ook daadwerkelijk in staat zijn om te beginnen met werken. Wanneer dit niet het geval is, komt de klant in aanmerking voor een Werkfit maken traject.

  • Varianten van een AG-uitkering: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ;
  • ZW-uitkering: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Ex-gedetineerden

De overheid wil zorgen voor een goede terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Voor een goede terugkeer (re-integratie) in de samenleving heeft een ex-gedetineerde identiteitspapieren, onderdak, inkomen en zorg nodig. WIJJ Coachen ondersteunt de gemeenten daar waar nodig, en maakt samen een maatwerktraject om succesvolle terugkeer te bevorderen.

(Probleem)Jongeren 18 jaar en ouder

Elke jongere moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen en om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Er zijn jongeren die daarbij extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Dit geldt ook voor jongvolwassenen die met 18 jaar meerderjarig zijn, maar daarmee niet automatisch zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het zorgaanbod voor jongeren van bv 18 tot 23 jaar niet voldoende aansluit bij hun behoefte. Zo heeft een deel van de doelgroep behoefte aan ‘lichte’ begeleiding en ondersteuning, die de jeugdzorg en de volwassenenzorg niet of onvoldoende aanbieden. Wanneer jongeren ouder worden verandert hun zorgvraag: naast bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning hebben jongeren hulp nodig bij het vinden van een woning, werk en het regelen van bijvoorbeeld de zorgverzekering. Vooral jongeren zonder sociaal netwerk, hebben behoefte aan professionele begeleiding naar zelfstandigheid.

Ex-verslaafden

Gericht op maatschappelijk herstel en/of op terugvalpreventie.
Steeds vaker spreken we van ‘vervolgzorg’ om te benadrukken dat na een periode van ontwenning en behandeling het zorgtraject nog niet ‘af’ is. Het concept ‘herstel’ omvat meer dan alleen een geslaagde ambulante of klinische behandeling. Bij goede verslavingszorg behoort nazorg, uitgaande van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de verslaafde.

Contact

Vestigingen

Lebbenbruggedijk 28 a, 7271 SB BORCULO (route)
J.T. Udo
085-7600204
info@wijj.nu

WIJJ Coachen B.V.

Internetadres: http://www.wijjcoachen.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14747