Werken aan duurzame participatie

Stichting Het Werk Bedrijf

De passie van het Het Werk Bedrijf is om mensen die moeilijk aan werk kunnen komen te begeleiden naar een betaalde baan, in nauwe samenwerking met bedrijven. Zo geven we hen een basis voor een stabiel en zelfstandig bestaan én helpen we werkgevers kosteloos aan gemotiveerde werkkrachten.

Het...
meer...

De passie van het Het Werk Bedrijf is om mensen die moeilijk aan werk kunnen komen te begeleiden naar een betaalde baan, in nauwe samenwerking met bedrijven. Zo geven we hen een basis voor een stabiel en zelfstandig bestaan én helpen we werkgevers kosteloos aan gemotiveerde werkkrachten.

Het Werk Bedrijf gaat uit van een werkwijze waarbij de inzet van competenties van individuen leidt tot de beste resultaten voor de individuele kandidaat. Het Werk Bedrijf besteedt veel zorg aan de persoonlijke begeleiding van de kandidaat en kan hierdoor aan iedere cliënt maatwerk bieden.
Naast re-integratie naar duurzaam betaald werk, biedt Het Werk Bedrijf tevens jobcoaching uitgevoerd door gecertificeerde jobcoaches. Het Werk Bedrijf is een door het UWV erkende gecertificeerde jobcoachorganisatie.

Onderscheid met andere organisaties

Het Werk Bedrijf onderscheidt zich met het 'one stop shopping' principe en biedt een uitgebreid dienstenpakket; werving en selectie, training en opleiding, begeleiding en bemiddeling, jobcoaching, monitoring, en het verlenen van een langdurige nazorg aan zowel kandidaten als bedrijven.

Samenwerking met:
Arbodienst, Gemeente, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Het Werk Bedrijf is in het bezit van certificaten:

  • Erkenningskader Uitvoer Persoonlijke Ondersteuning (UWV)

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201927-03-2019

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Het Werk Bedrijf is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stichting Het Werk Bedrijf heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Het Werk Bedrijf neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201927-03-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-198,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-107,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,33--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden7.78146322%
Zuid-Holland Centraal7.77.9103330%
Rijnmond7.4854112%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Het Werk Bedrijf.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/ sollicitatiebegeleiding

Sollicitatietraining biedt Het Werk Bedrijf zowel in groepsverband als op individueel niveau aan.
De betrokken accountmanager voert op individuele basis motivatie- en voortgangsgesprekken met de kandidaat. Daarnaast wordt in groepsverband een sollicitatie- en bemiddelingstraining ingezet.
In deze trainingen komen niet alleen de sociale vaardigheden aan de orde maar ook onder andere lichaamshouding, verbaal en non-verbaal gedrag en persoonlijke methodiek. De sollicitatiemethodiek die bij de doelgroepen van Het Werk Bedrijf wordt gehanteerd is altijd gebaseerd op het karakter en de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit wil zeggen dat er geen 'kunstje' wordt aangeleerd maar er gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen vervolgens worden ingezet in het daadwerkelijke sollicitatiegesprek.
Wanneer er een sollicitatiegesprek gepland staat, dan zal de accountmanager dit grondig voorbereiden met de kandidaat, ook een rollenspel kan onderdeel hiervan zijn.

Vacaturebemiddeling

Het Werk Bedrijf beschikt over tientallen jaren ervaring in de begeleiding van mensen naar regulier werk. De doelgroepen waar wij ons op richten kunnen als zeer divers worden beschouwd.
Het Werk Bedrijf volgt de kandidaat over het gehele traject; Intake, training/ scholing, bemiddeling en nazorg wordt uitgevoerd door één begeleider. Deze accountmanager/ trajectbegeleider stimuleert de kandidaat te solliciteren en doet aan actieve acquisitie.
Het Werk Bedrijf heeft een groot netwerk van werkgevers in onder andere Zuid-Holland: Delft, Den Haag, Drechtsteden, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Rotterdam, Voorschoten, Wassenaar, het Westland en Zoetermeer. Tevens werkt Het Werk Bedrijf landelijk voor het UWV.

Jobcoaching

Het Werk Bedrijf is een door het UWV erkende gecertificeerde jobcoachorganisatie en werkt met gecertificeerde jobcoaches.
Een succesvol dienstverband slaagt met een intensieve persoonlijke begeleiding van kandidaten bij hun werkgever. Daarom stelt de jobcoach voor iedere kandidaat een individueel begeleidingstraject op, dat optimaal is afgestemd op de kandidaat en de werkgever. Met speciale aandacht voor zaken als werkhouding, omgang met collega's en leidinggevenden en het zich houden aan afspraken. Ook krijgt de kandidaat specifieke leerdoelen mee, waar hij in de praktijk aan kan werken. De jobcoach zorgt verder voor een goede voorlichting over de kandidaat op de werkvloer en begeleidt deze op de werkvloer om de benodigde vaardigheden bij te brengen. Uiteindelijke doel is dat de cliënt zich voldoende vaardigheden eigen heeft gemaakt opdat een werkplek behouden kan worden.

Training sociale vaardigheden

Het Werk Bedrijf heeft een training ontwikkeld gericht op het aanleren van vaardigheden en omgangsvormen op sociaal vlak.
Een trainingsgroep bestaat uit gemiddeld 10 deelnemers en bevat, naar wens van de opdrachtgever, verschillende dagdelen per week. Indien nodig of wenselijk spreekt de trainer de kandidaten ook individueel, en telefonisch contact met de trainer is op verzoek altijd mogelijk. Na afronding van de training evalueert de trainer op individueel niveau met alle kandidaten de gevolgde training.
In de eerste training wordt voornamelijk geleerd hoe de deelnemer zich opstelt tijdens sollicitatie gerelateerde situaties. Aan de hand van theorie en rollenspellen worden sociale vaardigheden aangeleerd. Binnen deze training wordt er aandacht besteed aan drie pijlers, te noemen: spreken, houding en gedrag.
Later in de training wordt aandacht besteed aan sociaal gedrag op de werkvloer.

Training algemene beroepsvaardigheden/ werkgedrag

Omdat het gebrek aan beroepsvaardigheden een belangrijke rol kan spelen bij vroegtijdig ontslag, heeft het Het Werk Bedrijf hiervoor een training ontwikkeld.
Een trainingsgroep bestaat uit gemiddeld 10 deelnemers en bevat, naar wens van de opdrachtgever, verschillende dagdelen per week. Indien nodig of wenselijk spreekt de trainer de kandidaten ook individueel, en telefonisch contact met de trainer is op verzoek altijd mogelijk. Na afronding van de training evalueert de trainer op individueel niveau met alle kandidaten de gevolgde training.

Deelnemers worden onder andere door het kwaliteitenspel bewust gemaakt van hun aanwezige kwaliteiten. Hierbij wordt besproken hoe zij deze kwaliteiten kunnen benutten in de gewenste functie. Aan de hand van kernkwadranten wordt er vervolgens inzicht gegeven in de valkuilen van de deelnemers. Hebben deze valkuilen ertoe geleid dat je jouw baan bent kwijtgeraakt, hoe zou je dit middels een uitdaging in het vervolg kunnen voorkomen?

Training weerbaarheid

Het Werk Bedrijf heeft een training ontwikkeld gericht op het aanleren van weerbaarheid in werkgerelateerde situaties. Een trainingsgroep bestaat uit gemiddeld 10 deelnemers en bevat, naar wens van de opdrachtgever, verschillende dagdelen per week. Indien nodig of wenselijk spreekt de trainer de kandidaten ook individueel, en telefonisch contact met de trainer is op verzoek altijd mogelijk. Na afronding van de training evalueert de trainer op individueel niveau met alle kandidaten de gevolgde training.

Deze training is gericht op het versterken van de assertiviteit. Deelnemers wordt geleerd hoe zij om kunnen gaan met lastige situaties. Aan de hand van rollenspelen worden de kandidaten gevraagd voorbeeldsituaties na te spelen. Hoe reageren zij en wat gebeurt er wanneer zij anders zouden reageren.

Nazorg na bemiddeling

Wanneer iemand geplaatst is op betaald werk, dan verricht Het Werk Bedrijf langdurige nazorg om uitval te voorkomen. Direct na start van de werkzaamheden en gedurende de proeftijd is er intensief contact met de geplaatste kandidaat en de werkgever om er zorg voor te dragen dat na de proeftijd het dienstverband gecontinueerd wordt. Indien de werkgever vragen of problemen heeft, kan hij dit aangeven bij de accountmanager die indien nodig direct in gesprek zal gaan met de werkgever en kandidaat samen, of met één van hen afzonderlijk. Daarnaast wordt nauwkeurig gevolgd hoe het dienstverband verloopt en hoe tevreden werkgever en kandidaat met elkaar zijn. Zowel werkgever als kandidaat kunnen op elk moment een beroep op de accountmanager doen en waar nodig wordt direct actie ondernomen.

Leerwerktraject

Deelnemers behouden hun uitkering en werken op een leerwerkplek drie dagen per week en op de vierde werkdag volgt men een training. Tijdens het werkengedeelte worden de leerwerktrajectmedewerkers begeleid op het gebied van werknemersvaardigheden zoals op tijd zijn, omgang met collega's en het werk serieus nemen.
Tijdens de LLM-Training (Leren, Loopbaan en Maatschappelijke oriëntatie) leert men vaardigheden die van pas komen in de zoektocht naar werk, zoals sociale- en werknemersvaardigheden. Tevens wordt er grondig aandacht besteed aan de inventarisatie van belemmeringen en kansen van de werkzoekende. Oplossingen voor de belemmeringen worden ingezet door professionele hulp of extra training in te zetten. Zodra iemand bemiddelingsrijp is, worden de trainingen gericht op uitstroom naar betaald werk ingezet; de sollicitatie- en bemiddelingstraining.

Outplacement

Als werkgever kunt u om verschillende redenen te maken krijgen met outplacement. Het Werk Bedrijf kan uw partner zijn die samen met uw werknemer op zoek gaat naar een nieuwe, passende baan. Het Werk Bedrijf kan middels haar uitgebreide netwerk van werkgevers en kennis van de arbeidsmarkt begeleiden naar een nieuwe betrekking maar ook hulp bieden bij het begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.
Een outplacementtraject van het Haags Werk Bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen:
Intakegesprek, verwerking van het ontslag, arbeidsmarktoriëntatie en persoonlijk onderzoek naar de kansen en mogelijkheden, begeleiding bij de bemiddeling, matching -en sollicitatie-activiteiten, en bij plaatsing het bieden van nazorg.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren - PW/ ZW / AG

Het Werk Bedrijf voert al tientallen jaren voor diverse gemeenten re-integratieprojecten uit met langdurig werkzoekenden, waaronder PW'ers en personen met een Wajong-uitkering. Het Werk Bedrijf heeft een breed scala aan re-integratie-instrumenten tot haar beschikking om tot een geslaagde plaatsing op de arbeidsmarkt te komen. Het Werk Bedrijf houdt in haar aanpak rekening met de specifieke beperkingen, capaciteiten en mogelijkheden van de kandidaat.

Personen met PW-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

De kernactiviteit van Het Werk Bedrijf is het bemiddelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep heeft nagenoeg altijd met belemmeringen op psychisch en/ of sociaal vlak te maken, zoals schulden- of verslavingsproblematiek. Zodoende heeft Het Werk Bedrijf hier al tientallen jaren de nodige ervaring en expertise in opgedaan. Onze accountmanagers zijn zeer bedreven in het signaleren, bespreken en aanpakken van de belemmeringen van de kandidaat en werken hierbij altijd oplossingsgericht. Indien nodig schakelen zij professionele hulp in. Alle accountmanagers hebben minimaal HBO werk- en denkniveau en binnen het team is een psycholoog aanwezig.

Gemakkelijk bemiddelbaren/ fase 1-cliënten/ nieuwe instroom in PW/WW

Het Werk Bedrijf heeft tientallen jaren ervaring in diverse korte en directe bemiddelingstrajecten uitgevoerd voor verschillende gemeenten. Dit zijn kortdurende trajecten waarbij het doel is om zo snel mogelijk op betaalde duurzame arbeid te plaatsen. Door ons uitgebreide netwerk van werkgevers in onder andere Zuid-Holland en omgeving is de kans op het snel en succesvol plaatsen van fase 1-cliënten op betaald werk zeer reëel.

Jongeren (< 23 jaar)

Het Werk Bedrijf heeft ruime ervaring met het begeleiden van jongeren richting scholing of betaald werk. Gedurende het gehele traject voert de betreffende accountmanager motivatie-en voortgangsgesprekken om de jongere te stimuleren en uitval te voorkomen. De begeleiders denken en helpen mee om belemmeringen voor zover mogelijk weg te nemen of oplossingen in gang te zetten. Daarnaast worden zowel individueel- als groepsgewijs verschillende trainingen geboden. De accountmanager is bij de sollicitatiegesprekken aanwezig om bij te sturen indien nodig en de kans op het in dienst nemen van de jongere te vergroten. Om aan te sluiten bij deze doelgroep, zijn de accountmanagers van Het Werk Bedrijf heel makkelijk digitaal te bereiken; per sms, chat of e-mail kan de jongere zijn accountmanager de hele dag online bereiken en snel geschakeld worden.

Ouderen (> 55 jaar)

Meer dan honderden oudere werkzoekenden hebben succesvol een betaalde baan verworven en behouden met behulp van de professionals van Het Werk Bedrijf. Om succesvol te kunnen opereren bij deze doelgroep is een creatieve benadering van de arbeidsmarkt van groot belang.
Wellicht dat de werkzoekende een aanvullende opleiding nodig heeft om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wanneer iemand echter al voldoende is opgeleid, zal er bemiddeling naar een passende vacature binnen het werkgeversnetwerk van Het Werk Bedrijf ingezet worden.
Indien nodig zal de nadruk worden gelegd op het creëren van nieuwe banen middels bijvoorbeeld jobcarving, of zullen er andere mogelijkheden gecreëerd worden die leiden tot inkomsten zoals bijvoorbeeld zelfstandig ondernemerschap.

Contact

Vestigingen

Vaillantplein 4, 2526 HX DEN HAAG (route)
Jasper Bernard
06-55347863
Jasper.Bernard@hetwerkbedrijf.com

Willem Buytewechstraat 8 – 10, 3024 BN Rotterdam (route)
Jasper Bernard
06-55347863
Jasper.Bernard@hetwerkbedrijf.com

Internetadres: http://www.hetwerkbedrijf.com

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1994

1297