Samen werken aan
duurzame participatie

Shared Value Groep BV

Shared Value Groep is een resultaatgerichte coach en re-integratie organisatie met oog voor het individu en diens omgeving. Vanuit de overtuiging dat iedereen nodig is, mee kan en mee wil doen, draagt Shared Value Groep bij aan de eigen ontwikkeling van jong tot oud in relatie tot de gestelde...
meer...

Shared Value Groep is een resultaatgerichte coach en re-integratie organisatie met oog voor het individu en diens omgeving. Vanuit de overtuiging dat iedereen nodig is, mee kan en mee wil doen, draagt Shared Value Groep bij aan de eigen ontwikkeling van jong tot oud in relatie tot de gestelde participatiedoelen.
Vanuit Shared Value Participatie & Coaching is het onze passie om samen met onze coaches mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar en gedurende een baan. Het uiteindelijke doel is: meedoen in de maatschappij met een duurzame baan.
Met Shared Value Arbeid & Advies begeleiden wij mensen die door ziekte op een zijspoor zijn geraakt terug naar een passend dienstverband binnen of buiten het bedrijf waar onze cliënt ziek is geworden (Spoor 1 en 2). Bij de begeleiding zet Shared Value Arbeid & Advies passende en onderscheidende instrumenten in. Hierdoor wordt bijgedragen aan een spoedige terugkeer in het arbeidsproces en daarmee aanzienlijke schadelastbeperking.

Onderscheid met andere organisaties

Bij Shared Value Groep staan de mens en het resultaat centraal. Vanuit deze gedachte benaderen wij elke situatie pragmatisch met het uiteindelijk doel in beeld. Door deze aanpak blijven onze scores hoog op het gebied van resultaat en tevredenheid van kandidaat en opdrachtgever.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202020-03-2020

Blik op Werk Keurmerk

Shared Value Groep BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Shared Value Groep BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Shared Value Groep BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-202020-03-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,397,7
Jobcoaching7,6168,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0297,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden88.1308038%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe8.37.993129%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 7 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Shared Value Groep BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie

Voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt Shared Value Participatie & Coaching onderscheidende re-integratietrajecten voor gemeentes en het UWV. Doel is om de kandidaten - vanuit de gedachte dat de mens centraal staat - binnen een passende termijn te begeleiden naar een duurzame baan. Hiertoe kunnen diverse trainingen, testen, werkervaringsplekken en individuele begeleiding worden ingezet.

Nazorg na bemiddeling (Jobcoaching)

Shared Value Participatie & Coaching stelt duurzame invulling van arbeid als doel. Hiertoe wordt ook regelmatig nazorg na bemiddeling ingezet. De dienstverlening bestaat uit het begeleiden van de kandidaat, de werkgever en de directe collega’s om mogelijke uitdagingen rond de plaatsing op te vangen. De begeleiding van de coach is gebaseerd op een, met de kandidaat en werkgever afgestemd, coachplan. Het coachplan is gericht op de ontwikkeling op deze werkplek.

Sociale activering

Voor kandidaten die nog niet toe zijn aan een traject naar een baan, maar geacht worden wel een volgende stap richting participatie te maken, biedt Shared Value Participatie & Coaching een traject aan voor sociale activering. In dit traject is met name aandacht voor de persoonlijke effectiviteit, de werknemersvaardigheden en de arbeidsmarktpositie van de kandidaat. De kandidaten stijgen op de participatieladder en kunnen nadien toetreden tot een traject naar werk.

Arbeidsanalyse

Shared Value Participatie & Coaching heeft een onderscheidend programma voor werkgevers waarbij vanuit de primaire processen inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden, op een voor de bedrijfsvoering logische wijze, kunnen worden verbijzonderd om deze vervolgens door kandidaten vanuit de inclusieve arbeidsmarkt te laten vervullen. Deze analyse wordt bij gemeentes en bedrijven ingezet die willen inzetten op duurzame inzet van inclusieve arbeid.

Praktijkassessment

Met het praktijkassessment doet Shared Value Participatie & Coaching een objectieve meting vanuit haar instrumenten en testassortiment ter bepaling van de arbeidsmarktrelevantie van de kandidaat. Met deze dienst begeleidt Shared Value Participatie & Coaching gemeentes en het UWV bij de inventarisatie van (een deel) van hun kandidaten.

Leer/werktrajecten

Shared Value Participatie & Coaching ziet leren als een randvoorwaarde om plaatsingen duurzaam te laten zijn. Immers met het vergaren van kennis wordt de zelfredzaamheid vergroot. Vanuit dit perspectief zet Shared Value Participatie & Coaching in op diverse leer/werktrajecten met verschillende werkgevers.

Re-integratie spoor 1 en 2

Bij langdurige ziekte kan Shared Value Arbeid & Advies worden ingezet om de zieke werknemer te begeleiden. De werkgever is de opdrachtgever deze wordt volledig ontzorgd en er wordt vanuit een objectieve en mensgerichte wijze ingezet op een spoedige terugkeer naar de eigen baan of een baan binnen of buiten het bedrijf.

Re-integratie spoor 3

In een 3e spoortraject wordt door Shared Value Arbeid & Advies actief ingezet op het invullen van de restverdiencapaciteit van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Vanuit deze restverdiencapaciteit wordt samen met de kandidaat een traject richting werk gestart. Deze dienst is met name bedoeld voor het UWV en zogenaamde ‘eigenrisicodragers’.

Outplacement

Shared Value Arbeid & Advies begeleidt bij outplacement de cliënt naar een duurzame herplaatsing op een baan bij een andere werkgever of er wordt een andere passende oplossing gerealiseerd. Bij het outplacementtraject wordt ingezet op het verwerken van rouw om vervolgens de blik op de toekomst richten. Vanuit het inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzocht. Met diverse instrumenten wordt ingezet op een spoedige herintreding.

Coaching

Shared Value Arbeid & Advies zet coaching in op momenten dat onze cliënt voor een belangrijke beslissing staat op het gebied van de arbeidsrelatie. Of het nu om loopbaankeuzes/ontwikkeling gaat of om ziekte of uitdiensttreding, onze de coaching draagt bij tot een objectieve en lange termijn benadering. Voor coaching wordt Shared Value Arbeid & Advies ingezet voor werknemers en werkgevers.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zieke medewerkers

Shared Value Arbeid & Advies begeleidt de zieke medewerker al langere tijd. Door een proactieve en mensgerichte aanpak is Shared Value succesvol en zorgt zij er voor dat de werkgever volledig wordt ontzorgd en deze voldoet aan de wettelijke eisen gesteld door het UWV.

Gewoon even nodig

Shared Value Arbeid & Advies coacht ook mensen die ‘gewoon’ een dip hebben of het even niet weten waar ze aan toe zijn. Dit is veelal gerelateerd aan werk. De begeleiding kan voor iedereen - jong, oud, erg- of minder intelligent – worden ingezet.
Voor de begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling heeft Shared Value Arbeid & Advies een speciaal ‘FollowU programma’ waarbij testen en begeleiding de basis vormen voor weloverwogen keuzes in je loopbaan.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Shared Value Participatie & Coaching heeft de laag opgeleiden met uiteenlopende leeftijd en afkomst individueel maar ook in grote projecten begeleid naar een passende baan of naar stijging op de participatieladder.

Jongeren

Shared Value Participatie & Coaching heeft jarenlange ervaring met het re-integreren van jongeren. Vanuit een individueel traject wordt ingezet op het vinden van een passende baan, het opdoen van ervaring en daar waar mogelijk leren. De volledige inzet is gericht op een duurzame participatie en zelfredzaamheid. Regelmatig wordt ingezet op coaching om de jongere en de werkgever te ondersteunen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Het naar werk begeleiden van verstandelijk beperkten is reeds lange tijd een onderscheidende en succesvolle expertise van Shared Value Participatie & Coaching. De begeleiding vindt plaats op individuele basis en heeft een trajectmatig karakter. Ook na het vinden van werk loopt de begeleiding door middel van coaching doorgaans door.

Mensen met autisme

Shared Value Participatie & Coaching heeft ruime ervaring met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Speciaal getrainde coaches (Delfos-methodiek) worden ingezet om de individuele begeleiding van de autisten uit te voeren. Zowel naar werk als op het werk worden de autisten begeleidt. Op het werk heeft Shared Value Participatie & Coaching een speciaal begeleidingsprogramma (training en individuele begeleiding).

Statushouders

Voor de statushouders heeft Shared Value Participatie & Coaching een passende aanpak waarbij mensen uit het land van oorsprong als rolmodel worden betrokken bij de begeleiding en de trainingen. Deze benadering draagt bij tot draagvlak en het succesvol afronden van een traject.

Contact

Vestigingen

Veraartlaan 8, 2288 GM RIJSWIJK (route)
Marijke van der Knaap
06 57 99 84 37
m.vanderknaap@svgroep.nl

Internetadres: http://www.svgroep.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14105