Werken aan duurzame participatie

Rentree Re-integratie en Jobcoaching B.V.

Rentree is een regionaal re-integratiebedrijf met 25 jaar ervaring en is gespecialiseerd in de toeleiding naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.
Rentree biedt een totaalpakket bestaande uit intake, assessment, trainingen, werkervaring en...
meer...

Rentree is een regionaal re-integratiebedrijf met 25 jaar ervaring en is gespecialiseerd in de toeleiding naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.
Rentree biedt een totaalpakket bestaande uit intake, assessment, trainingen, werkervaring en plaatsing.
Rentree is gespecialiseerd in de begeleiding van klanten die een uitkering hebben van het UWV en gemeente.

Ook outplacement- en 2de spoor trajecten, in opdracht van bedrijven en verzekeringsmaatschappijen, worden met succes uitgevoerd. Rentree werkt in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en bedrijven als een traject van werk naar werk ingezet moet worden. Denk aan: outplacementtrajecten bij reorganisatie en trajecten in het kader van de ziektewet.
De trajecten van Rentree worden adequaat en volgens afspraak met de opdrachtgever uitgevoerd. Rentree behaalt goede resultaten en heeft een hoge klanttevredenheid.

Onderscheid met andere organisaties

Samen met de cliënt wordt het gewenste en meest effectieve traject (naar werk) uitgezet. De cliënt heeft een vaste consulent die de begeleiding op zich neemt.

Rentree heeft tevens gediplomeerde jobcoaches in dienst.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-03-201911-03-2019

Blik op Werk Keurmerk

Rentree Re-integratie en Jobcoaching B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Rentree Re-integratie en Jobcoaching B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Rentree Re-integratie en Jobcoaching B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-03-201911-03-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,8
Jobcoaching-68,0
Outplacement8,017,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-67,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-167,8
Sociale activering en participatie-147,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,51--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Rentree Re-integratie en Jobcoaching B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Rentree biedt bedrijven en verzekeringsmaatschappijen een outplacementtraject met als onderdelen: intake/assessment/beroepskeuzetest, individuele motivatie gesprekken, individuele begeleiding/coaching 2 keer per week minimaal, sollicitatiebegeleiding, jobhunting, nazorg.
Deze trajecten worden individueel aangeboden.

Traject 2de Spoor

Indien tijdens het traject 1e spoor duidelijk is geworden dat een werknemer niet de mogelijkheid heeft
om binnen een organisatie te re-integreren, moet een traject 2e spoor worden ingezet. Dit betekent dat
gezocht wordt naar een functie bij een andere werkgever. Met een effectieve aanpak en doordachte verzuimgesprekken wordt de werkelijke oorzaak van verzuim achterhaald. Met duidelijke en gerichte
afspraken tussen een bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever zorgt de onafhankelijke casemanager van Rentree voor een spoedige en geleidelijke werkhervatting.

Uitvoering participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden.
De werkgever heeft daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn binnen de organisatie. Veel bedrijven zijn bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
op vele terreinen. Voor wat betreft het terrein waar Rentree zich op begeeft, is haar ervaring dat veel
bedrijven jongeren en volwassen met een beperking graag kansen bieden op de arbeidsmarkt. Op 1 april
2015 is ook de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Volgens deze nieuwe wet
moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of
handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten.
De re-integratie consulenten van Rentree adviseren u graag over deze wet en bespreken met u de
mogelijkheden die Rentree te bieden heeft om uitvoering te kunnen geven aan deze wet.

Trajecten Sociale Activering/traject Werkfit maken

Rentree verzorgt trajecten Sociale Activering/Werkfit maken in opdracht van het UWV. Doel is “klaar” zijn voor de arbeidsmarkt, door verbeteren van persoonlijke effectiviteit, versterken van werknemersvaardigheden en in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de klant.
Er wordt aandacht besteed aan opbouwen van arbeidsritme en leren werken onder leiding. Ook het leren van (zelfstandig) uitvoeren van opdrachten komt aan de orde, bijv. door inzet van (verschillende) werkervaringsplekken.
Gesprekken met de consulent over bestaande individuele belemmeringen en mogelijke oplossingen zullen bijdragen tot een verhoogd zelfvertrouwen, meer “eigen kracht” en helpen bij het maken van juiste keuzes.
Aan de hand van gesprekken en/of het uitvoeren van interesse/beroepentests ontstaat een realistische kijk op de arbeidsmarkt. Wensen en mogelijkheden worden in kaart gebracht. Er wordt gericht gewerkt aan een actueel CV. het zoeken naar passende vacatures en maken van een sollicitatiebrief.

Individuele Re-integratie Overeenkomst/traject Naar Werk

Klanten van het UWV (doelgroep AG of ZW) kunnen samen met Rentree een traject Naar Werk starten Dit traject kan aansluiten op een traject Sociale Activering/Werkfit maken. Doel is om aan het einde van dit traject een baan te hebben. Samen met de consulent van Rentree wordt een
re-integratieplan opgesteld. Hierin staan alle activiteiten beschreven die gericht zijn op het verkrijgen van betaald werk.
Rentree begeleidt bij het maken van een passend en actueel CV, het plaatsen van het CV op websites, zoals www.werk.nl en het zoeken en vinden van vacatures die passen bij opleiding, interesses en werkervaring. Hierbij kan het werkgeversnetwerk van Rentree worden gebruikt, maar zeer zeker ook het netwerk van de klant zelf. Door het oefenen van sollicitatiegesprekken, het werken aan persoonlijke presentatie en verbale vaardigheden, nemen de kansen op een passende baan toe.
In sommige gevallen kan door Jobcarving/Jobassembling een specifieke functie worden gecreëerd.

Jobcoaching UWV

Rentree is een erkend jobcoach bedrijf en voert jobcoaching uit in opdracht van het UWV: kennismaking/intake/trajectplan, jobhunting, begeleiding/coaching op de werkplek, begeleiding/coaching werkgever/begeleider op de werkplek, plaatsing en nazorg. De begeleiding is individueel en intensief. Zo nodig meerdere keren per week.

Life- / jobcoaching

Indien werknemers (tijdelijk) niet goed functioneren door problemen in de persoonlijke sfeer kan individuele (job)coaching een goed instrument zijn om uitval te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan problemen op het gebied van een scheiding, schulden e.d. Onze coach brengt de problemen/belemmeringen
van de medewerker in kaart en begeleidt hem of haar vervolgens in het vinden van een oplossing.

Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Speciaal voor jongeren en jongvolwassenen die een opleidings- of beroepskeuze moeten maken en twijfelen over de meest passende richting, biedt Rentree een studie- en beroepskeuzeonderzoek aan. Of voor studenten die net een studie hebben afgerond, maar het lastig vinden een goede werkplek te vinden.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan. Onze gecertificeerde jobcoaches zijn professionele sparringpartners die begeleiding bieden om de juiste keuzes te kunnen maken.

Trainingen (op maat)

Bij de verschillende trajecten gericht op het vinden van een reguliere baan biedt Rentree een aantal korte trainingen aan. Welke training(en) een klant volgt, hangt af van zijn persoonlijke situatie en ook van het re-integratietraject dat hij volgt. Voorbeelden zijn: training sociale vaardigheden, empowermenttraining, training 'wat verwacht een werkgever van mij' of training budgetteren.
Stuk voor stuk zijn dit korte trainingen die van belang zijn in het traject naar werk.
De trainingen worden in groepsverband gegeven, waarbij de groep zoveel mogelijk een homogene samenstelling heeft.

Ook is Rentree in staat op basis van specifieke vragen een training op maat te ontwikkelen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

UWV doelgroep

Rentree voert re-integratietrajecten uit voor klanten waarvan door het UWV is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen. Het betreft klanten met een AG-uitkering of ZW-uitkering.
Klanten met een AG-uitkering: de klant is bekend met een handicap, ook wel een structureel functionele beperking genoemd. De klant ontvangt van het UWV een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering).
Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
Klanten met een ZW-uitkering: het gaat hier om klanten voor wie het UWV de Arborol vervult. De klant heeft recht op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het UWV brengt uitsluitend de volgende
klanten met een ZW-uitkering in aanmerking voor de Re-integratiediensten: flexwerkers (uitzendkrachten), klanten wier tijdelijke dienstbetrekking gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid
geëindigd is en/of ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt
worden.

Medewerkers bedrijven wet Poortwachter 2de spoor en outplacement

Rentree voert re-integratietrajecten uit voor landelijke verzekeringsmaatschappijen en een scala aan bedrijven met medewerkers die wonen in het gebied boven het Noordzeekanaal.
Het betreft: klanten die langdurig ziek zijn en niet kunnen terugkeren bij de huidige werkgever of klanten die met hun werkgever overeengekomen zijn om elders te gaan werken en een outplacementtraject in te gaan.

Particulieren

Rentree helpt particuliere werkzoekenden met hun re-integratie en begeleidt hen op weg naar regulier werk. Het traject wordt altijd afgestemd op de specifieke situatie van de individuele klant.
Ook bieden de loopbaancoaches van de Werkprofessionals van Rentree professionele loopbaanbegeleiding bij een carrièreswitch. Dit kan in de vorm van loopbaanoriëntatie. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een beroepskeuzetest.

Contact

Vestigingen

Maelsonstraat 20, 1624NP HOORN (route)
Dean Köknel
0229-218393
d.koknel@rentreewerkt.nl

Bernhardplein 12, 1781 HH DEN HELDER (route)
Dean Köknel
0229 218393
d.koknel@rentreewerkt.nl

Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM PURMEREND (route)
Dean Köknel
0229-218393
d.koknel@rentreewerkt.nl

Internetadres: http://www.rentreewerkt.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1992

868