Werken aan duurzame participatie

Pauropus BV

Pauropus is een Werk en Activerings bedrijf voor bijzondere doelgroepen. Pauropus bestaat al ruim 14 jaar en activeert mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vanuit sociaal isolement, penitentiaire programma's, re-integratie, dagbesteding en UWV etc. Pauropus is werkzaam binnen het...
meer...

Pauropus is een Werk en Activerings bedrijf voor bijzondere doelgroepen. Pauropus bestaat al ruim 14 jaar en activeert mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Vanuit sociaal isolement, penitentiaire programma's, re-integratie, dagbesteding en UWV etc. Pauropus is werkzaam binnen het bedrijfsleven en zorgt dat hierdoor de afstand tussen de deelnemer en het bedrijfsleven verkleind wordt en visa versa. Deze werkzaamheden worden altijd uitgevoerd onder deskundige begeleiding van onze werkmeester. Samenwerking met lokale partners is essentieel. Pauropus is een werkbedrijf en gericht op het aanleren van de algemene arbeidsvaardigheden. De belemmeringen die wij tegenkomen die werken of participeren in de weg staan gaan we in samenwerking met lokale partners oplossen. Pauropus is in alle Gemeenten waar ze werkzaam zijn een verbindende schakel tussen bedrijfsleven, deelnemer, hulpverlenende instantie, UWV, WMO en Activerend werk. Pauropus is ook een erkend Leerbedrijf (SBB).

Onderscheid met andere organisaties

Pauropus is Uniek doordat iedereen welkom is. De trajecten zijn altijd maatwerk, waarbij ons doel is dat de deelnemers zo snel mogelijk weer deelnemen aan de maatschappij. Uitgangspunt is het hoogst haalbare.
Wij laten onze deelnemers nooit in de steek, als ze uitgestroomd zijn en het zit even tegen dan pikken we het traject gelijk weer op. We weten als we dit niet doen dat de terugval en het weer op de rit krijgen dubbel zo lang duurt.
Voor iedereen is er een passende plek in de maatschappij.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-201901-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

Pauropus BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Pauropus BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Pauropus BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-201901-05-2019

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Sociale Activering en Participatie

Activeringstrajecten voor mensen die bedreigd worden met sociale uitsluiting. Bij deze doelgroep is de specifieke taakstelling dat wij sturen op het hoogst haalbare einddoel. Voor deze trajecten kan dat varieren van aanvaarden van hulpverlening, maatschappelijke participatie tot (betaald) werk

Wij werken voor deze doelgroep intensief samen met de consultanten van de gemeente. maar waar nodig ook met organisaties uit de zorg- en welzijnssector. Bij voldoende motivatie en leervermogen kunnen deelnemers ook (vak)opleidingen volgen.

Onze inzet bestaat uit:

  • intake
  • stabiliteit helpen verbeteren
  • VCA opleiding en BHV
  • een persoonlijk actie plan
  • intensieve en persoonlijke begeleiding
  • werkvaardigheden aanleren onder leiding van werkmeester
  • ondersteuning bij het vinden van vacatures en werkervaringsplekken
  • sollicitatievaardigheden verbeteren
  • nazorgperiode

De participerende vrouwen kunnen meedoen aan een specifieke training (in mijn kracht) .

Werk Fit

In 2018 is Pauropus gestart met WerkFit trajecten

Tijdens het traject "Werk fit" maken zijn er 3 hoofddoelen:

1. Het versterken van de werknemersvaardigheden
2. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
3. Bij de cliënt in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Specifieke klantkenmerken:

Het betreft hier primair klanten uit het doelgroepregister.Voor alle aan te melden klanten geldt dat er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Pauropus bestaat de mogelijkheid om 36 uur per week intern aan de slag te gaan. Gelijk wordt er aan de arbeidsvaardigheden gewerkt

Sociale Activering voor inburgeraars met Taal achterstand

Pauropus begeleidt sinds 2017 inburgeraars met een taalachterstand die met sociale uitsluiting worden bedreigd. Deze doelgroep is vanuit land van herkomst vaak al laaggeletterd (analfabeet) en niet of laag geschoold. Deze groep kan veelal in het reguliere inburgeronderwijs. Gekozen is voor een combinatie van werken en leren. De Nederlandse (werk) taal wordt geleerd en gesproken. Pauropus heeft hiervoor een eigen werk- en leerboek ontwikkeld. Uniek is de koppeling van werk en taal in combinatie met onze reguliere Nederlandse doelgroep.

Naar Werk

Onder deze re-integratie dienst vallen alle re-integratie activiteiten die nodig zijn om de werkzoekende te ondersteunen naar passende betaalde arbeid.Een ‘Naar Werk’ traject is een re-integratietraject waarin Pauropus 6 tot 9 maanden begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij uw wensen en mogelijkheden..

Het ‘Naar Werk”-traject bij Pauropus bestaat uit: sollicitatietraining, leren netwerken en het samen zoeken naar vacatures.Uniek is dat Pauropus interne werkervaringsplekken, waar de arbeidsvaardigheden opgefrist worden. Eigen opleiding van VCA en BHV.

Penentiaire Programma's (PP)

In samenwerking met justitie biedt Pauropus de mogelijkheid om Penintiaire Programma's uit te voeren. Een penintentiair programma is een verzameling van programma's van samenhangende activiteiten die gericht zijn op een succesvolle re-integratie in de maatschappij in Nederland van een gedetineerde. Pauropus geeft de gedetineerde de mogelijkheid om arbeidsritme en vaardigheden op te doen middels het werken bij ons werkbedrijf. Pauropus draagt hiermee bij aan de resocialisatie van de gedetineerde en zijn terugkeer in de maatschappij.

Disciplinair (taakgestraften)

In opdracht van Reclassering Nederland, Tactus reclassering en de Raad voor Kinderbescherming biedt Pauopus taakgestraften de kans om de werkstraf in het werkbedrijf uit te voeren. De werkmeester van Pauropus heeft altijd een toezichthoudende rol.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen bedreigd met sociale uitsluiting: Bijstandgerechtigden & Taakgestraften & Gedetineerden & UWV

Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een structurele sociale, medische, functionele, en/of psychische beperking. Daarnaast zien we vaak dat een verslavingsproblematiek, justitiecontacten, relationele problemen, schulden, problematische woonsituatie, geen of ontoereikend opleidingsniveau en/of geen of weinig werkervaring een rol kan meespelen. In de meeste situaties gaat het om een combinatie van problemen. Specifieke aandacht is er voor vrouwelijke participanten, disciplinair gestraften en inburgeraars met een taalachterstand. Daarnaast bedienen wij de doelgroep die past bij de trajecten vanuit het UWV te weten Werk Fit maken en Naar Werk trajecten.

Centraal staat bij onze doelgroep dat zij een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben met veelal een meervoudige problematiek. Onze missie is het Hoogst Haalbare bereiken voor onze doelgroep.

Contact

Vestigingen

Engelse Werk 4B, 8019 BM Zwolle (route)
Josine vd Stelt
0314-722003
j.vanderstelt@pauropus.nl

Tussendiepen 74, 9206 AE Drachten (route)
Emilie Bemrose
0512-530112
e.bemrose@paupus.nl

Voltastraat 52, 7006 RW Doetinchem (route)
Josine vd Stelt
0314-722003
j.vanderstelt@pauropus.nl

Internetadres: www.pauropus.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2004

7364