Werken aan duurzame participatie

My Key to Work

My Key to Work ondersteunt zoektocht èn inzet van 'Keys to Work'.

Kandidaten worden door My Key to Work gestimuleerd en ondersteund om hun KEY to Work zelf te ontdekken, verder te ontwikkelen en vervolgens effectief in te zetten richting potentiële werkgevers.

Dienstverlening: o.a. Spoor...
meer...

My Key to Work ondersteunt zoektocht èn inzet van 'Keys to Work'.

Kandidaten worden door My Key to Work gestimuleerd en ondersteund om hun KEY to Work zelf te ontdekken, verder te ontwikkelen en vervolgens effectief in te zetten richting potentiële werkgevers.

Dienstverlening: o.a. Spoor 2, Spoor 3, Loopbaanbegeleiding d.m.v. ACT, Outplacement en ZW/AG IRO trajecten
De opdrachtgevers: bedrijven en uitkeringsinstanties
De kandidaten: (voormalig)werknemers en uitkeringsgerechtigden

Daarnaast biedt My Key to Work mogelijkheid voor diverse workshops en trainingsmogelijkheden.

Onderscheid met andere organisaties

My Key to Work richt zich zowel op mensen mèt als zonder afstand tot de arbeidsmarkt en levert maatwerk per kandidaat.

Keywords: Regionaal netwerk, korte communicatielijnen met opdrachtgevers, werkgevers en kandidaten, maatwerk, zakelijk, inlevend, mensgericht, persoonlijk, kleinschalig, onafhankelijk, flexibel, creatief, overtuigend, duidelijk, oprecht, altijd zoekend naar mogelijkheden.

Ervaringsdeskundig op het gebied van ondersteuning naar werk bij kandidaten bij wie(hoog)sensitiviteit, ADD, ADHD, Autisme, chronische rugklachten en/of overbelastingsklachten speelt.

De coachingsmethodiek o.a. gebaseerd op ACT, systemisch werken, intuïtie, ervaring en NLP.
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

My Key to Work is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
My Key to Work heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

My Key to Work neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,737,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,527,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,797,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,94--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord9.48.291275%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 19 january 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van My Key to Work.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Indien u genoodzaakt bent een werknemer te ontslaan of een collectief ontslag aanvraagt of op uw initiatief aan uw werknemer een vaststellingsovereenkomst voorstelt, biedt My Key to Work mogelijkheden aan voor Outplacement.
Er wordt binnen een vooraf bepaalde termijn ondersteuning geboden aan uw werknemer om zo spoedig mogelijk een andere passende baan te kunnen vinden. Een Outplacement traject kan individueel worden aangeboden aan werknemers tijdens ontslag onderhandelingen. Een outplacement traject kan ook worden aangeboden in uw Sociaal Plan.
Voor de mogelijkheden voor outplacement, zie www.mykeytowork.nl.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Reïntegratieadvies

Een re-integratie advies wordt afgegeven in het plan van aanpak, in de rapportages en aan het einde van een traject.

Ook is het mogelijk My Key to Work in te schakelen voor een advies zonder traject. Er wordt, voor advies zonder traject, gerekend met een uurtarief of met een vooraf overeengekomen totaalprijs.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan start u samen met uw bedrijfsarts en/of arbodienst een re-integratietraject.

Indien het niet mogelijk blijkt om uw werknemer binnen uw bedrijf te herplaatsen, ook niet in een andere functie, dan wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk buiten het bedrijf zoekt naar mogelijkheden.

My Key to Work heeft expertise en mogelijkheden om u te ondersteunen met het vinden van mogelijkheden buiten uw bedrijf (Spoor 2).

De doelstelling van het inzetten van een 2e spoor traject:

Het duurzaam herplaatsen van de medewerker in een functie bij een andere werkgever en onterechte danwel onnodige instroom in de WIA voorkomen.

Spoor 2 trajecten kunnen worden samengesteld uit maximaal 4 standaard fases waarbinnen maatwerk wordt geleverd. Zie www.mykeytowork.nl.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Nazorg na bemiddeling

Het streven is om na 75% van het traject een plaatsing te realiseren bij de inzet van een traject naar werk.

Op het moment dat er betaalde arbeid is aangenomen binnen het traject, dan wordt er aansluitend nazorg geleverd tot 2 maanden na startdatum arbeid bij een contract met vaste uren OF tot 6 maanden na startdatum arbeid met een contract met flexibele uren.

Indien extra nazorg, buiten bovenstaande nazorg, is verzocht door opdrachtgever, dan wordt er vooraf een aparte offerte met extra uren overlegd.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Jobhunting

Bemiddelingsfase My Key to Work:
Het optimaliseren van de sollicitatie vaardigheden passend bij kandidaat gecombineerd met Jobhunting.

My Key to Work zoekt actief mee naar mogelijke potentiële werkgevers en passende vacatures. Wekelijks zullen er potentiële werkgevers worden benaderd en een vacatures worden overhandigd of gepubliceerd.

My Key to Work zet haar netwerk in om kandidaten en werkgevers met elkaar in contact te laten komen.

Wekelijks wordt er van de kandidaat verwacht dat hij/zij minimaal het aantal reïntegratie en/of sollicitatie activiteiten uitvoert overeenkomstig de UWV afspraken en/of plan van aanpak voor deze kandidaat.

Activiteiten kunnen o.a. bestaan uit: CV opstellen en optimaliseren, brief opstellen, digitaal netwerken, aanmelden vacature sites, voorstellen aan potentiële werkgever, brainstormen over potentiële werkgever, brief opstellen, (digitaal) netwerken, presenteren, gesprekstechnieken, Elevator Pitch etc, het maken van een portfolio.

In het plan wordt de frequentie van de afspraken en de verwachtingen duidelijk per kandidaat omschreven. De verwachtingen die door UWV zijn voorgeschreven aan werkgever of uitkeringsgerechtigde, worden aan My Key to Work overlegd, zodat deze de basis vormen voor de samenwerking.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Vanuit een uitkerings- of ontslag situatie jouw eigen onderneming als ZZP-er starten?

My Key to Work ondersteunt je bij de stappen die je zou kunnen maken en de stappen die overheid van jou verwacht. My Key to Work stelt je bovendien voor aan haar netwerk van bedrijven die zich richten op dienstverlening aan ZZP-ers.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie en beroepenoriëntatie is een onderdeel van de oriëntatie en empowerment fase.

Deze fase bestaat uit o.a. uit : Het door middel van NLP, Systemisch werken technieken en overige coachingsvaardigheden inzicht geven in persoonlijke kwaliteiten, werken aan bijvoorbeeld groter zelfvertrouwen, belastbaarheid, inzicht mogelijkheden, verwerking ontslag, houding richting werk en accepteren wat er is, op dit moment, HIER.

Deze fase ondersteunt het denken in mogelijkheden en het competentie- en mogelijkhedengericht zoeken van functies in overeenstemming met fysieke en psychische mogelijkheden.

Middelen zijn bijvoorbeeld inzet vrijwilligerswerk, loopbaanoriëntatie, inzet werkervaringsplaats en communicatietesten en training, reflectie, kwaliteitsspel, het opstellen van een SWOT-analyse, gebruik SMART en SMOOTH.

In deze fase wordt tevens een digitale ACT meting afgenomen. ACT meet naast aanwezige compententies de natuurlijke kracht (voorkeur) en prestatiekracht (schaduw). Achter de schaduw treft men onbewust o.a. kracht, angst, strijdkracht en/of schuld en overlevingstechnieken. Vaak is de schaduw verbonden aan belemmeringen naar werk, terwijl de voorkeur juist mogelijkheden creëert. zie http://www.actmeting.nu/ of http://www.mykeytowork.nl/mykeytowork.nl/analytical-competence-tool-act/.
Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Sollicitatietraining kan los worden ingekocht of in de fase 'bemiddeling' worden aangeboden.

Sollicitatietraining draagt bij aan het ontwikkelen of uitbreiden van creatieve ideëen om aandacht te krijgen bij werkgevers. My Key to Work besteedt o.a. aandacht aan: Wat willen werkgevers weten, hoe verkoop jij jouw kwaliteiten bij voorkeur, welke communicatiemiddelen gebruik je, hoe maak je een brief, CV of profiel op digitale netwerksites, wat is netwerken en hoe doe je dat? Uw vraagt wij draaien, deze training is interactief en daarom op maat gemaakt voor een groep of voor een individuele kandidaat.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Begeleiding van zieke werknemers

De begeleiding van My Key to Work richt zich, m.b.t. deze dienst, op uitkeringsgerechtigden (ZW/AG) en begeleiding 2e en 3e spoortrajecten voor bedrijven.

Deze 'terug naar werk' re-integratie trajecten bestaan uit maximaal 4 fases. Door middel van een kosteloos oriënterend gesprek, worden met opdrachtgever, kandidaat en My Key to Work de fases vastgesteld.

Voor uitleg over de fases, verwijs ik u naar www.mykeytowork.nl

Assessment

My Key to Work is gecertificeerd ACTor van de Analytical Competence Tool (ACT). Deze tool kan o.a. gebruikt worden voor meting en matching.

  • Doe je dingen waar je heel goed in bent OF doe je wat je leuk vindt.
  • Strijd je of sta je in je kracht?
  • Welke invloed heeft 'jouw doen' op jouw functioneren binnen jouw (werk)relaties?
  • Wil jij het weten?

Waarom ACT?
Waar is iemand goed in en wat vind iemand leuk om te doen, dat zijn soms 2 verschillende zaken.

Competenties in de Prestatiekracht, daar kom je heel ver mee èn deze kracht kan onder druk leiden tot negatieve gevolgen voor eigen gezondheid, productiviteit of sfeer binnen een team.

Competenties in de Natuurlijke kracht, die leiden altijd tot productiviteit, intrinsieke motivatie en energie.

  • ACT koppelt competenties aan iemands natuurlijke kracht OF prestatiekracht.
  • ACT is geen momentopname, maar meer een persoonlijk inzicht waarbij er naast (tijdelijke) competenties veel constante aspecten zichtbaar zijn.

ACT is een unieke, doelgerichte methodiek om competenties in personen te meten. Door beelden te gebruiken, heeft ACT geen lange vragenlijsten, geen langdurige intake-gesprekken, geen rollenspelen. De individuele ACT meting zelf duurt gemiddeld 12 minuten per kandidaat. De uitkomst wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht en er wordt een rapportage opgesteld.

Bent u benieuwd naar uw eigen kracht of de kracht binnen uw team? Bel of mail eens voor testmogelijkheden. ziewww.actmeting.nu

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met fysieke stressgerelateerde klachten

Personen met burn-out klachten

ADHD / ADD

(Hoog) Sensitief

Personen die een ongeluk hebben gehad

Hoogbegaafd / meervoudig begaafd

Kandidaten die verder en anders denken en daardoor niet altijd aansluiting vinden op werkvloer. Over het algemeen gaat het hoofd vaak veel sneller dan het gevoel, lichaam en de toepassing in praktijk.

Contact

Vestigingen

Berenkoog 49, 1822 BN ALKMAAR (route)
Maaike Koorn
06-51106017
info@mykeytowork.nl

Internetadres: http://www.mykeytowork.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14262