Samen werken aan
duurzame participatie

My Key to Work

My Key to Work ondersteunt zoektocht èn inzet van 'Keys to Work'.

Kandidaten worden door My Key to Work gestimuleerd en ondersteund om hun KEY to Work zelf te ontdekken, verder te ontwikkelen en vervolgens effectief in te zetten richting potentiële werkgevers.

Dienstverlening: o.a. Spoor...
meer...

My Key to Work ondersteunt zoektocht èn inzet van 'Keys to Work'.

Kandidaten worden door My Key to Work gestimuleerd en ondersteund om hun KEY to Work zelf te ontdekken, verder te ontwikkelen en vervolgens effectief in te zetten richting potentiële werkgevers.

Dienstverlening: o.a. Spoor 2, Spoor 3, Loopbaanbegeleiding, coaching, Outplacement en ZW/AG IRO trajecten. De tool die bij alle trajecten wordt ingezet is de ACT indivual, een tool die onbewuste èn bewuste kwaliteiten inzichtelijk maakt en welke als basis wordt ingezet voor o.a. nieuwe werkwijzen en/of (werk) mogelijkheden, persoonlijke groei en acceptatie
De opdrachtgevers: bedrijven en uitkeringsinstanties
De kandidaten: (voormalig)werknemers en uitkeringsgerechtigden

Daarnaast biedt My Key to Work mogelijkheid voor diverse workshops en trainingsmogelijkheden.

Onderscheid met andere organisaties

My Key to Work richt zich zowel op mensen mèt als zonder afstand tot de arbeidsmarkt en levert maatwerk per kandidaat, anders dan regulier.

Keywords: Regionaal netwerk, korte communicatielijnen, maatwerk, persoonlijk, kleinschalig, onafhankelijk, flexibel, creatief, altijd zoekend naar mogelijkheden, werkt vanuit vertrouwen, tempo en mogelijkheden kandidaat.
Specialisme: AD(H)D, Autisme, (hoog)gevoeligheid, angst-of stressgerelateerde uitdagingen, werken met alleskunners en andersdenkers.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

My Key to Work is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
My Key to Work heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

My Key to Work neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,337,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-37,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,197,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van My Key to Work.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Preventieve (Loopbaan)coach AD(H)D, Autisme, (Hoog)gevoeligheid, hoogbegaafdheid

Vanuit ervaringsdeskundigheid vanuit mijn eigen achtergrond en werkervaring, behoren tot mijn doelgroep: de andersdenkers, de creatievelingen, critici, de mensen gedreven door angst, de homemade alleskunners, de 'hoofd'mensen, de rebellen, strijders, oververantwoordelijken, de bore out-ers, de oneindige doorzetters, de slimmerds die geen of weinig diploma's hebben als bewijs (autodidacten), de snelle schakelaars, de mensen met de ijzersterke maskers, de thrillzseekers, de beelddenkers, de dromers en de aanpassers.

Met behulp van de ACT meting en coaching met alle tools die we daarvoor inzetten, gaan we op zoek naar het natuurlijke profiel van de kandidaat èn checken we de werkomgeving met bijbehorende persoonlijke belangrijke voorwaarden en daarna pas de werkrichting of taken. Dit leidt zeer regelmatig tot het uitvoeren van dezelfde baan maar op een andere verrijkende en gezondere manier of tot andere toekomstmogelijkheden.

Outplacement voor de andersdenkers

Indien u genoodzaakt bent een werknemer te ontslaan of een collectief ontslag aanvraagt of op uw initiatief aan uw werknemer een vaststellingsovereenkomst voorstelt, biedt My Key to Work mogelijkheden aan voor Outplacement.
Er wordt binnen een vooraf bepaalde termijn ondersteuning geboden aan uw werknemer om zo spoedig mogelijk een andere passende baan te kunnen vinden. Een Outplacement traject kan individueel worden aangeboden aan werknemers tijdens ontslag onderhandelingen. Een outplacement traject kan ook worden aangeboden in uw Sociaal Plan.
Voor de mogelijkheden voor outplacement, zie www.mykeytowork.nl.

Reïntegratieactiviteiten 2e spoor (of combi 1-2) voor andersdenkers

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan start u samen met uw bedrijfsarts en/of arbodienst een re-integratietraject. De meesten van u hebben daarvoor een vaste partner, My Key to Work begeleidt echter de uitvallers die niet in de reguliere vorm passen. My Key to Work werkt anders.

My Key to Work heeft expertise en mogelijkheden om u te ondersteunen met het meedenken in mogelijkheden binnen en buiten uw bedrijf (combi Spoor1/Spoor 2).

De doelstelling van het inzetten van een 2e spoor traject:
Het duurzaam herplaatsen van de medewerker in een functie bij een andere werkgever en onterechte danwel onnodige instroom in de WIA voorkomen. Of, indien er nu nog weinig mogelijk is, zoveel mogelijk investeren in persoonlijke groei mogelijkheden om in de toekomst meer werkmogelijkheden te kunnen creëren.

Spoor 2 trajecten kunnen worden samengesteld uit maximaal 4 standaard fases waarbinnen maatwerk wordt geleverd. Zie www.mykeytowork.nl.

Assessment ACT Individual

My Key to Work is gecertificeerd ACTor van de Analytical Competence Tool (ACT). Deze tool kan o.a. gebruikt worden voor meting en matching.

 • Doe je dingen waar je heel goed in bent OF doe je wat je leuk vindt.
 • Strijd je of sta je in je kracht?
 • Welke invloed heeft 'jouw doen' op jouw functioneren binnen jouw (werk)relaties?
 • Wil jij het weten?

Waarom ACT?
Waar is iemand goed in en wat vind iemand leuk om te doen, dat zijn soms 2 verschillende zaken.

Competenties in de Prestatiekracht, daar kom je heel ver mee èn deze kracht kan onder druk leiden tot negatieve gevolgen voor eigen gezondheid, productiviteit of sfeer binnen een team.

Competenties in de Natuurlijke kracht, die leiden altijd tot productiviteit, intrinsieke motivatie en energie.

 • ACT koppelt competenties aan iemands natuurlijke kracht OF prestatiekracht.
 • ACT is geen momentopname, maar meer een persoonlijk inzicht waarbij er naast (tijdelijke) competenties veel constante aspecten zichtbaar zijn.

ACT is een unieke, doelgerichte methodiek om competenties in personen te meten. Door beelden te gebruiken, heeft ACT geen lange vragenlijsten, geen langdurige intake-gesprekken, geen rollenspelen. De individuele ACT meting zelf duurt gemiddeld 12 minuten per kandidaat. De uitkomst wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht en er wordt een rapportage opgesteld.

Bent u benieuwd naar uw eigen kracht of de kracht binnen uw team? Bel of mail eens voor testmogelijkheden. ziewww.actmeting.nu

UWV Modulaire dienstverlening

My Key to Work doet mee met de pilot van UWV met betrekking tot de Modulaire Dienstverlening,
Dit houdt in dat de onderstaande diensten kunnen worden ingezet, na overeenkomst en contact met kandidaat.

‘Participatie interventie’. Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
‘Praktijkassessment’. Bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.
‘Begeleiding bij scholing’ (toegevoegd op 1 juni 2019). Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

UWV Werkfit WIA/ZW

Indien u graag vanuit uw WIA indicatie 35% - of 35% -80% weer rustig aan stappen zou willen maken om te zien of (on) betaalde arbeid in de toekomst weer tot de mogelijkheden behoort, kunt u een Werkfit traject voorstellen aan uw UWV adviseur van het werkbedrijf. Het tempo is rustig, er is geen moeten en er wordt echt de tijd genomen, met name ook voor het persoonlijke proces, motivatie en het opstellen van een passend toekomstig profiel en wellicht zelfs al voor een werkervaringsplaats.

Dit traject kan ook al vanuit een ZW uitkering van UWV, op voorwaarde dat kandidaten hier zelf initiatief in nemen. De goedkeuring wordt dan behandeld door de arbeidsdeskundige ZW.

De visie van My Key to Work is hoe eerder u een traject inzet, hoe sneller en gemakkelijker u zich op nieuwe kwaliteiten en mogelijkheden kunt richten, zonder direct te moeten. We kunnen samen vooraf overeenkomen wat al wel en niet kan en vervolgens kan My Key to Work het voorstel samen met u voorleggen aan UWV.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Vanuit een uitkerings- of ontslag situatie jouw eigen onderneming als ZZP-er starten?

My Key to Work ondersteunt je bij de stappen die je zou kunnen maken en de stappen die overheid van jou verwacht. My Key to Work stelt je bovendien voor aan haar netwerk van bedrijven die zich richten op dienstverlening aan ZZP-ers.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Reïntegratieadvies

Een re-integratie advies wordt afgegeven in het plan van aanpak, in de rapportages en aan het einde van een traject.

Ook is het mogelijk My Key to Work in te schakelen voor een advies zonder traject. Er wordt, voor advies zonder traject, gerekend met een uurtarief of met een vooraf overeengekomen totaalprijs.

Nazorg na bemiddeling

Het streven is om na 75% van het traject een plaatsing te realiseren bij de inzet van een traject naar werk.

Op het moment dat er betaalde arbeid is aangenomen binnen het traject, dan wordt er aansluitend nazorg geleverd tot 2 maanden na startdatum arbeid bij een contract met vaste uren OF tot 6 maanden na startdatum arbeid met een contract met flexibele uren.

Indien extra nazorg, buiten bovenstaande nazorg, is verzocht door opdrachtgever, dan wordt er vooraf een aparte offerte met extra uren overlegd.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie en beroepenoriëntatie is een onderdeel van de oriëntatie en empowerment fase.

Deze fase bestaat uit o.a. uit : Het door middel van NLP, Systemisch werken technieken en overige coachingsvaardigheden inzicht geven in persoonlijke kwaliteiten, werken aan bijvoorbeeld groter zelfvertrouwen, belastbaarheid, inzicht mogelijkheden, verwerking ontslag, houding richting werk en accepteren wat er is, op dit moment, HIER.

Deze fase ondersteunt het denken in mogelijkheden en het competentie- en mogelijkhedengericht zoeken van functies in overeenstemming met fysieke en psychische mogelijkheden.

Middelen zijn bijvoorbeeld inzet vrijwilligerswerk, loopbaanoriëntatie, inzet werkervaringsplaats en communicatietesten en training, reflectie, kwaliteitsspel, het opstellen van een SWOT-analyse, gebruik SMART en SMOOTH.

In deze fase wordt tevens een digitale ACT meting afgenomen. ACT meet naast aanwezige compententies de natuurlijke kracht (voorkeur) en prestatiekracht (schaduw). Achter de schaduw treft men onbewust o.a. kracht, angst, strijdkracht en/of schuld en overlevingstechnieken. Vaak is de schaduw verbonden aan belemmeringen naar werk, terwijl de voorkeur juist mogelijkheden creëert. zie http://www.actmeting.nu/ of http://www.mykeytowork.nl/mykeytowork.nl/analytical-competence-tool-act/.
Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Jobhunting

Bemiddelingsfase My Key to Work:
Het optimaliseren van de sollicitatie vaardigheden passend bij kandidaat gecombineerd met Jobhunting.

My Key to Work zoekt actief mee naar mogelijke potentiële werkgevers en passende vacatures. Wekelijks zullen er potentiële werkgevers worden benaderd en een vacatures worden overhandigd of gepubliceerd.

My Key to Work zet haar netwerk in om kandidaten en werkgevers met elkaar in contact te laten komen.

Wekelijks wordt er van de kandidaat verwacht dat hij/zij minimaal het aantal reïntegratie en/of sollicitatie activiteiten uitvoert overeenkomstig de UWV afspraken en/of plan van aanpak voor deze kandidaat.

Activiteiten kunnen o.a. bestaan uit: CV opstellen en optimaliseren, brief opstellen, digitaal netwerken, aanmelden vacature sites, voorstellen aan potentiële werkgever, brainstormen over potentiële werkgever, brief opstellen, (digitaal) netwerken, presenteren, gesprekstechnieken, Elevator Pitch etc, het maken van een portfolio.

In het plan wordt de frequentie van de afspraken en de verwachtingen duidelijk per kandidaat omschreven. De verwachtingen die door UWV zijn voorgeschreven aan werkgever of uitkeringsgerechtigde, worden aan My Key to Work overlegd, zodat deze de basis vormen voor de samenwerking.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Sollicitatietraining kan los worden ingekocht of in de fase 'bemiddeling' worden aangeboden.

Sollicitatietraining draagt bij aan het ontwikkelen of uitbreiden van creatieve ideëen om aandacht te krijgen bij werkgevers. My Key to Work besteedt o.a. aandacht aan: Wat willen werkgevers weten, hoe verkoop jij jouw kwaliteiten bij voorkeur, welke communicatiemiddelen gebruik je, hoe maak je een brief, CV of profiel op digitale netwerksites, wat is netwerken en hoe doe je dat? Uw vraagt wij draaien, deze training is interactief en daarom op maat gemaakt voor een groep of voor een individuele kandidaat.

Overzicht van de basisprijzen per uur, fase of dienst zijn op aanvraag verkrijgbaar

Begeleiding van zieke werknemers

De begeleiding van My Key to Work richt zich, m.b.t. deze dienst, op uitkeringsgerechtigden (ZW/AG) en begeleiding 2e en 3e spoortrajecten voor bedrijven.

Deze 'terug naar werk' re-integratie trajecten bestaan uit maximaal 4 fases. Door middel van een kosteloos oriënterend gesprek, worden met opdrachtgever, kandidaat en My Key to Work de fases vastgesteld.

Voor uitleg over de fases, verwijs ik u naar www.mykeytowork.nl

UWV naar Werk WIA/ZW

Naar werk trajecten kunnen bij My key to Work alleen worden ingezet na een Werkfit traject en indien de inschatting is dat de kandidaat deze stappen reëel gezien zou kunnen nemen binnen de traject termijn. De meeste kandidaten die een Werkfit traject hebben gevolgd bij My Key to Work, hebben een langere periode nodig om alles wat nu nieuw is nog meer in te slijten en er een automatisch patroon van te maken op weg naar mogelijkheden op de langere termijn. Het gebeurt daarom vaker dat we er een pauze tussen laten en dat deze kandidaten weer aan de bel trekken als ze de volgende stap maken. Het gebeurt echter nog vaker dat zij vanuit Werkfit hun eigen weg al gevonden hebben en geen Naar Werk traject meer nodig hebben, maar op eigen tempo volgende stappen richting werk maken, zonder druk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met fysieke stressgerelateerde klachten

Er zijn mensen die zich niet bewust zijn van hun grenzen. Ze doen wat ze belangrijk vinden of wat ze is opgedragen of vanuit een zeer grote loyaliteit of hoe het hoort, trekken alles naar zich toe, doen alles wat anderen (nog) niet doen of te langzaam doen of niet goed genoeg doen, zeggen geen nee en gaan vooral door. Ze zijn vanaf jongs af aan gewend zich (te) verantwoordelijk te voelen Ze kennen ook geen depressies of sombere gedachten, want die mogen er niet zijn, geen ruimte voor, want er moet nog veel gebeuren. Met hen gaat alles prima.... Vooral bij deze mensen komen de lichamelijke klachten. Burnout erkennen ze niet en laten ze niet toe, die denken ze gewoon weg, maar de lichamelijke klachten kunnen ze niet omheen. Veel rug, maag, darm, knie, hoofd, keel, nek en huidklachten vallen onder deze klachten.

Deze mensen 'geloven' mijn visie pas als er klachten zijn. Mocht uzelf of uw werknemer terugkomende klachten hebben, bel eens voor een kosteloze vrijblijvende kennismaking.

Personen met burn-out, bore-out of angstklachten

Kandidaten die uitdagingen hebben op het gebied van omgaan met stress, te veel en/of te weinig prikkels en stress door angsten, hebben over het algemeen zeer sterke competenties ingezet om

 • deze klachten te ontwijken
 • er krampachtig mee om te gaan
 • de boodschap van de angst te geloven
 • angst te laten beslissen
 • waarschuwingen van het lichaam te negeren en grenzeloos door te gaan
 • afleiding te zoeken
 • bevestiging te zoeken bij anderen en/of in kennis
 • niets te voelen of juist heel veel te voelen en te uiten

Herkent u meerdere strategieën bij uzelf of uw werknemer? Een vrijblijvend kosteloos gesprek mag om te zien of er een passend en duurzaam traject kan worden ingezet om uitval door ziekte zoveel mogelijk te kunnen voorkomen of te verminderen.
Als iemand met stressklachten langer dan 2 weken of meerdere keren per jaar ziek is, dan is het tijd voor actie. Hoe eerder de actie hoe groter de kans op snelle terugkeer naar een passende werkplek intern of extern.

ADHD / ADD

Het zijn maar woorden en labels en de meesten die deze uitdagingen kennen, hebben zelfs nooit een diagnose gekregen omdat ze tot nu toe zichzelf hebben gered. Pas als ze in een (werk)omgeving komen waar ze niet hun natuurlijke kwaliteiten kunnen inzetten, dan komen er 'beperkingen'. Mensen met kenmerken van Ad(h)d denken veelal op andere wijzen, hebben een klein speelveld tussen de onder- en de overprikkeling, zijn bewegelijk van binnen en/of buiten en hebben vertrouwen, een uitdaging of resultaat nodig om 'aan' te gaan. Een eigen wijze is essentieel en gelijkwaardigheid in communicatie ook. Daarnaast is het over het algemeen fijn als de kaders en/of verwachtingen duidelijk zijn en ze willen vooral niets moeten. Voor de rest zijn de kenmerken per persoon zeer verschillend en die verschillen en uitzonderingen en mogelijkheden, daar van maken we samen een passend profiel voor een passende toekomstige werkomgeving. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

(Hoog) Sensitief

Deze kandidaten denken en voelen anders en veel meer dan anderen. Er zijn vaak klachten op het gebied van energie verlies. Deze mensen zijn vaak gericht op de buitenwereld en willen graag weer leren om zich op eigen mogelijkheden en grenzen te richten. Hier kan My Key to Work vanuit ervaringsdeskundigheid en coach ervaring aan bijdragen. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Personen die een ongeluk hebben gehad

Kandidaten die volop in het leven staan en door omstandigheden moeten leren omgaan met klachten en verlies van naasten en/of mogelijkheden, hebben ondersteuning nodig in het acceptatieproces en in het vinden van nieuwe mogelijkheden, kaders en werkwijzen. Hier kan de ACTmeting een speelveld creëren om mee te experimenteren richting een nieuwe toekomst. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Hoogbegaafd / meervoudig begaafd

Kandidaten die verder en anders denken en daardoor niet altijd aansluiting vinden op werkvloer. Over het algemeen gaat het hoofd vaak veel sneller dan het gevoel, lichaam en de toepassing in praktijk. Bel gerust eens voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Vestigingen

Berenkoog 49, 1822 BN ALKMAAR (route)
Maaike Koorn
06-51106017
info@mykeytowork.nl

Internetadres: http://www.mykeytowork.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14262