Samen werken aan
duurzame participatie

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V.

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. is een bureau dat in haar individuele begeleiding van mensen naar werk streeft naar het maximale resultaat. Dat betekent dat men vanuit haar markt- en resultaatgerichte instelling mensen zo goed en zo snel mogelijk aan een nieuwe maatschappelike uitdaging...
meer...

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. is een bureau dat in haar individuele begeleiding van mensen naar werk streeft naar het maximale resultaat. Dat betekent dat men vanuit haar markt- en resultaatgerichte instelling mensen zo goed en zo snel mogelijk aan een nieuwe maatschappelike uitdaging wil helpen. Ons motto is "iedereen is regisseur van zijn eigen loopbaan en leven".

Onderscheid met andere organisaties

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. (L&Y) is een bedrijf dat personen ondersteunt bij en in het proces in en naar werk. Dat betekent dat wij ons bezighouden met coaching, outplacement, re-integratie 2e spoor, re-integratie van ZW/WIA uitkeringsgerechtigden bij het UWV. De loopbaan APK is een nieuw product, Kenmerkend voor de aanpak is dat alle begeleidingsprocessen op individuele basis gebeuren, maar waarbij de kandidaat altijd de regisseur van zijn eigen loopbaan is.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-05-202027-05-2020

Blik op Werk Keurmerk

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-05-202027-05-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,4317,7
Jobcoaching-00,0
Outplacement7,4377,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-317,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,3198,0
Sociale activering en participatie-27,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.38.13912431%
Midden-Limburg7.98.171937%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 15 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Lagarde & You Loopbaanontwikkeling B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaanadvies / onderzoek

Op basis van de inzet van specifieke beroepskeuzetesten alsook een feedbackmodel wordt gestalte gegeven aan een gedegen en duidelijk loopbaanadvies voor kandidaten. Daarmee wordt de zoekrichting vorm gegeven of richting van de zoekrichting aangeduid. Met name voor personen die voorafgaand aan een begeleidingstraject niet concreet hebben wat ze willen gaan doen, wordt deze methodiek toegepast.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

De oprichter van Lagarde & You heeft zijn bedrijf vanaf de bodem zelf opgericht vanuit een uitkeringssituatie. Deze ervaring zet hij in i.c.m. een ontwikkelde methodiek die erop gericht is potentiële ondernemers succesvol te laten worden. I.c.m. www.mijneigenonderneming.nl wordt daarvoor een brede basis gelegd, zodat hij of zij voldoende geoutilleerd alle onderdelen van het ondernemerschap kan doorlopen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Vooral de individuele begeleiding van mensen naar werk in een situatie dat zich concrete vacatures voordoen, is een van de belangrijkste fases in het vinden van de juiste baan. Centraal hierbij staat het netwerken daar 70 tot 80% van alle vacatures zich daar bevinden en daar ingevuld worden. De sollicitatietraining vormt hierbij een additionele werking.

Outplacement

Lagarde & You heeft veel ervaring met de individuele begeleiding van mensen die in een outplacementsituatie terecht zijn gekomen. Centraal hierbij staat het netwerken, daar 70 tot 80% van alle vacatures zich daar bevinden en daar ingevuld worden. Alle invalshoeken die met netwerken te maken hebben, komen daarbij aan bod.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter is het vergroten van de verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim en eventuele WIA-instroom. Werkgevers en werknemer zijn verplicht om naar vermogen mee te werken aan een terugkeer in het arbeidsproces. Allereerst wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de functie of werkplek zo aan te passen, dat de werknemer weer op zijn eigen functie kan terugkeren. Als dat niet kan, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf.

Buitenshuis herplaatsen
Per 1 januari 2003 is de werkgever verplicht om ook buitenshuis naar werk voor de zieke werknemer te zoeken. Dit wordt ook wel reïntegratie 2e spoor genoemd (het eerste spoor is terugkeer binnen de eigen organisatie).

Naast het feit dat de werkgever er altijd baat bij heeft indien een 'langdurig verzuimer' snel weer aan het werk gaat, waar dan ook, voorkomt de werkgever ook dat er sancties opgelegd worden, indien er niet voldoende meegewerkt wordt aan de reïntegratie van medewerkers.

Wanneer het UWV vindt dat de werkgever niet voldoende heeft meegewerkt, moet het loon nóg (maximaal) een jaar doorbetaald worden. De werknemer krijgt dan geen WAO-uitkering, maar ontvangt loon van de werkgever. Overigens is het zo dat de werkgever op basis van de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten een subsidie ontvangt, wanneer deze een werknemer bij een andere werkgever weet te plaatsen.

Dus daar waar personen in, tijdens of na hun ziekteperiode niet meer terug kunnen naar de bestaande werkplek, biedt Lagarde & You begeleiding aan bij het zoeken naar een andere passende werkplek. Dit kan zowel binnen de bestaande organisatie zijn alsook daarbuiten. Ook hier kan dat vanuit zowel modulaire als integrale modellen gebeuren.

Loopbaan APK

Een Loopbaan APK is een röntgenopname van de kansen die iemand heeft in het huidige arbeidsmarktverkeer. Deze belicht essentiële punten, zoals vaardigheden, eigenschappen, interesses, ambities en persoonlijke waarden. Dit gebeurt met een loopbaanonderzoek en een aantal gesprekken met een loopbaancoach. Doel is om medewerkers de regie over hun arbeidsmarktpositie te laten behouden.

De loopbaan APK is een krachtig en praktisch traject met een doorlooptijd van 3 maanden.
> een intake gesprek (kennismaking, uitleg aanpak en vaststellen doelstelling) en een loopbaanonderzoek

> 5 individuele loopbaangesprekken met een loopbaancoach met tussentijdse huiswerkopdrachten, advisering, tips en handvatten

> vaststellen van de persoonlijke vaardigheden, eigenschappen, interesses, ambities en waarden

> concluderen/bepalen welke de vervolgkoers in de loopbaan is een 3-gesprek tussen werkgever, werknemer en onze loopbaancoach

Re-integratie ZW/WIA (UWV)

Werk is voor iedereen belangrijk, ook als je ziek bent. Als je onverhoopt te maken krijgt met een WIA of Ziektewetuitkering van het UWV, is het mogelijk ondersteuning te krijgen. Hierbij worden de volgende diensten aangeboden: "Werkfit maken", "Naar werk" en "Modulaire diensten".

"Werkfit maken" is een traject gericht op versterken van de werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie. Duur 6 a 9 maanden.

"Naar werk" is een traject gericht op alle activiteiten die nodig zijn jou het werk te laten hervatten.
Lagarde & You Loopbaanontwikkeling is opgenomen in de leverancierslijst van het UWV. Indien je een Ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt, kun je gebruik maken van deze dienstverlening.

"Modulaire diensten" kunnen zijn Begeleiding bij scholing, Maatschappelijke deelname, Participatie interventie, Praktijkassessment en begeleiding bij scholing.

loopbaanonderzoek/(ontwikkel)assessments

Met een loopbaanonderzoek brengen we de capaciteiten, interesses, competenties, waarden en persoonlijkheid in kaart. Een loopbaanonderzoek helpt je om carrièrekeuzes te maken. Tevens kan daar ook een scholingsadvies uit voortkomen.
Met een assessment toetsen we of de gevraagde competenties bij een kandidaat voldoende aanwezig zijn tov de gevraagde competenties in het vacature profiel.
Een ontwikkelassessment is te vergelijken met een loopbaanonderzoek waarbij het uitgangspunt is het potentieel te meten dat iemand aan capaciteiten, interesses, competenties, waarden en persoonlijkheid in huis heeft en daarmee de vertaalslag te maken naar de huidige dan wel nieuwe functie binnen of buiten de organisatie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Dienstverlenende beroepen

Daar de achtergrond van de medewerkers van Lagarde & You voor een groot deel in de zakelijke dienstverlening ligt, hebben we de beschikking over een breed netwerk van contacten. In het afgelopen jaar hebben we ongeveer 35% van het werkend bestand in deze sector ondergebracht.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Het merendeel van de mensen die door Lagarde & You begeleid worden naar werk behoren tot de doelgroep van hoger opgeleiden. Na een periode dat de zoekrichting van de nieuwe uitdaging concreet en duidelijk communiceerbaar gemaakt is, wordt een plan opgesteld hoe de zoektocht gestalte kan krijgen (marketingplan). Vervolgens wordt dit plan in de praktijk gebracht, waarbij de rode draad is dat men zich vooral richt op het netwerken (hoe, waar, wanneer etc.)

nieuwsgierigen naar hun eigen loopbaanontwikkeling

Het is gezond om regelmatig na te denken over een ieders loopbaanontwikkeling. Leeftijd speelt daarin geen rol maar eens in de 3 a 5 jaar jezelf de spiegel voor houden is vaak een mooie spiegeling van de situatie waar je je nu in bevindt, welke doelstellingen je wilt stellen naar de toekomst toe en wat je nodig hebt cq moet gaan doen.

40+

De grootste groep van onze klanten zijn 40 jaar en ouder. Vaak mensen met een al rijke levenshistorie die gedwongen of ongedwongen een andere loopbaankeuze moeten of willen maken. Gebaseerd op wat ze tot nu toe gedaan hebben afgezet tegen de loopbaanwensen die ze hebben of willen ontdekken, bieden wij hen een loopbaantraject aan (in de meeste gevallen gefinancierd door de werkgever of verzekeraar).

uitkeringsgerechtigden van het UWV

Voor mensen met een WIA of ziektewet uitkering van het UWV mogen wij re-integratietrajecten verzorgen voor de regio Limburg. Deze trajecten worden uitgevoerd onder de produkten "Werkfit" en "naar Werk". Daarnaast nog een aantal kortcyclische interventies zoals het begeleiden bij een opleiding of voorschakeltrajecten.

Contact

Vestigingen

Heerlerbaan 58, 6418 CH HEERLEN (route)
Tibert Lagarde
045 5710694
tibert.lagarde@lagardeyou.nl

Boven de Wolfskuil 3 , 6049 LX Herten (route)
Jacqueline Severins
045-5710694
info@lagardeyou.nl

Ook is het mogelijk gesprekken te voeren op onze locaties in Sittard, Maastricht en Venlo, 6418 CH Heerlen (route)
Jacqueline Severins
045-5710694
info@lagardeyou.nl

Internetadres: http://www.lagardeyou.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2004

1258