Samen werken aan
duurzame participatie

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen in Nederland en biedt voorlichting, onderzoek, diagnostiek, training, behandeling en coaching op het gebied van leven, wonen, leren en werken.
Via onze dienstverlening Visio Zicht op Werk willen we mensen graag aan het...
meer...

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen in Nederland en biedt voorlichting, onderzoek, diagnostiek, training, behandeling en coaching op het gebied van leven, wonen, leren en werken.
Via onze dienstverlening Visio Zicht op Werk willen we mensen graag aan het werk helpen en houden. Duurzaamheid staat daarbij voorop, dus de functie moet toegesneden zijn op de competenties en vaardigheden van de werknemer. Onze adviseurs arbeid en arbeidsdeskundigen beschikken over de juiste competenties om dit mogelijk te maken.

Onderscheid met andere organisaties

Koninklijke Visio biedt met haar dienstverlening Visio Zicht op Werk alle mogelijke diensten als het gaat om werken met een visuele beperking. Uit onderzoek en uit onze eigen ervaring blijkt dat de belangrijkste succesfactoren voor wat betreft werken met een visuele beperking betrekking hebben op het kunnen communiceren over de eigen visuele aandoening en de (positieve en negatieve) effecten daarvan in de praktijk, de belastbaarheid tijdens het werk en de inrichting van de fysieke werkplek. Koninklijke Visio combineert als enige organisatie in Nederland behandeling en training op deze aspecten met de activiteiten die moeten leiden naar passend en duurzaam werk. Dat kan een terugkeer zijn in de eigen functie, maar ook naar een nieuwe werkomgeving.
Onze adviseurs arbeid en arbeidsdeskundigen hebben jarenlange ervaring in dit professionele werkveld, zijn volledig op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Zij zorgen voor een duidelijk en volledig traject, met heldere en reële doelstellingen, gebaseerd op uw wensen en ambities. Daar waar nodig worden andere professionals, zoals Low Vision specialisten, ict-trainers, ergotherapeuten, enz. ingeschakeld.

Samenwerking met:
UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Koninklijke Visio is in het bezit van certificaten:

  • HKZ

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Blik op Werk Keurmerk

Koninklijke Visio is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Koninklijke Visio heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koninklijke Visio neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,1547,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,5408,0
Sociale activering en participatie-37,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,817--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.48113531%
Zuid-Limburg8.68.1114922%
Rijnmond7.98.182730%
Haaglanden8.48.271258%
Noord-Holland Noord8.28.15862%
Zuidoost-Brabant7.28.251729%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koninklijke Visio.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Ondersteuning re-integratie 1ste spoor (of preventief)

Bij (dreigend) uitval van uw slechtziende of blinde medewerker is het in ieders belang dat deze zo snel mogelijk terugkeert. Uitgangspunt is de eigen functie of als dat niet lukt elders in de organisatie. Koninklijke Visio ondersteund deze terugkeer met gerichte diagnostiek, onderzoek en advies omtrent de mogelijkheden en noodzakelijke acties. Naast inzicht in het visueel functioneren, wordt ook aandacht besteed aan de mentale en fysieke conditie in relatie tot de visuele beperking. Ook wordt advies gegeven over de werkomgeving, waarin de medewerker het best kan functioneren. Deze werkomgeving bestaat uit de werkplek zelf, eventuele hulpmiddelen, verlichting, enz.
De aan te bieden activiteiten zijn gebaseerd op decennialange opgebouwde expertise.
Mocht terugkeer via spoor-1 niet lukken, zie dan onze diensten Visio Arbeidsdeskundig Onderzoek en Ondersteuning re-integratie 2de spoor.

Visio Arbeidsdeskundig Onderzoek

Visio heeft zelf Arbeidsdeskundigen in dienst. Deze kunnen de re-integratiemogelijkheden van de werknemer beoordelen met inachtneming van de beperkingen, maar vooral mogelijkheden van de visueel beperkte werknemer. De rapportage van het Arbeidsdeskundige onderzoek kan gebruikt worden in het verzuimdossier t.b.v. bedrijfsarts en UWV.
Door de gespecialiseerde expertise van onze arbeidsdeskundigen op het gebied van visuele beperkingen worden vaak meer mogelijkheden voor re-integratie gevonden.

Ondersteuning re-integratie 2de spoor

Indien re-integratie binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is, dient er vaak een 2de spoortraject te worden ingezet. Tijdens dit traject wordt op basis van de dan al bekende compententies en vaardigheden actief gezocht naar een passende werkomgeving voor de client. Daarbij wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van bestaande netwerken. In voorkomende gevallen dient ook een omscholingstraject ingezet te worden.
De daadwerkelijke bemiddeling kan desgewenst voorafgegaan worden door een haalbaarheidsonderzoek, waarbij de kansen op de arbeidsmarkt worden ingeschat.

Onderzoek werkomgeving

De werkomgeving van een visueel beperkte moet in de meeste gevallen, maar niet altijd, in min of meerdere mate worden aangepast. Dat betreft niet alleen hulpmiddelen, zoals aangepaste software en een leesloep, maar ook verlichting speelt een zeer grote (vaak onderschatte) rol bij het zo optimaal kunnen functioneren van de werknemer. Ook de omgeving van de werkplek wordt daarbij meegenomen. Aan een onderzoek werkomgeving gaat altijd een uitgebreid Low Vision Onderzoek en een ICT-hulpmiddelenonderzoek vooraf. Deze onderzoeken worden op één van onze Visio locaties uitgevoerd. De resultaten worden meegenomen met het onderzoek op de werkplek.

Begeleiding naar (betaald) werk

We begeleiden de werkzoekende in het proces naar een betaalde baan. Sollicitatie- en netwerktraining behoort tot de activiteiten. Ook wordt middels een loopbaaninstrument de competenties en vaardigheden in beeld gebracht, zodat gericht gezocht kan worden naar een passende functie.
Deze trajecten worden doorgaans ingekocht door UWV (Wajong, WIA, WAO, ZW en onder voorwaarden WW) of gemeenten (Participatiewet, nuggers).

Sociale Activering

Sociale activering is nodig voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces is geweest en/of om andere redenen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Stap voor stap wordt de cliënt voorbereid op een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Gerichte vaardigheidstrainingen, vergroten fysieke en mentale conditie, inzicht verkrijgen in het eigen visueel functioneren zijn onderdelen het traject. Daarnaast wordt middels vrijwilligerswerk en/of werkervaringsplaatsen nieuwe werkervaring opgedaan.

Jobcoaching - Nazorg na bemiddeling

Onze bemiddeling naar werk eindigt niet bij het indiensttreden van de client. Indien nodig wordt ook de fysieke werkplek aangepast naar de behoeften van de client en mogelijkheden van de (nieuwe) werkgever. Daarnaast is het mogelijk, wederom naar behoefte van client en/of werkgever, om in de eerste periode de client te coachen en/of voorlichting te geven over het werken met een visuele beperking aan leidinggevenden en collega's.
Indien mogelijk kan voor deze dienst een beroep worden gedaan op UWV Voorzieningen.

Training sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn in het algemeen, maar zeker op het werk, heel belangrijk. Met een visuele beperking komen er andere dimensies bij kijken. Bijvoorbeeld het non-verbale aspect van communiceren. Tijdens de trainingen komen alle aspecten van sociale vaardigheden naar voren, al dan niet specifiek gericht op de werkelijke werksituatie. De training kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Een individuele training kan geheel naar de behoeften van de client ingevuld worden, bij de groepstraining kan dat minder. De groepstraining bestaat meestal uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

In de sollicitatietraining leert u uiteraard waaraan een goede sollicitatiebrief moet voldoen. Ook leert u een overzichtelijk CV op te stellen. Dit zijn de basisvaardigheden. Daarnaast wordt er relatief veel tijd besteed aan het inschakelen van uw netwerk bij het vinden van een baan, al dan niet met gebruikmaking van sociale media.
In de meeste gevallen wordt deze training individueel gegeven door een adviseur arbeid, zodat deze geheel naar uw behoeften kan worden samengesteld.

Diagnostiek, waaronder probleemanalyses

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek waarmee een (toekomstige) slechtziende dan wel blinde werknemer te maken krijgt, kunnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Het meest voorkomende is het Visueel Functie Onderzoek, waarbij onder andere een beeld kan worden gevormd van de gezichtscherpte, gezichtsvelden, omgaan met contrasten en lichtgevoeligheid. Daarnaast kunnen ook onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van een hulpmiddelenadvies (optisch en ict), psychosociale competenties, oriëntatie en mobiliteit, enz. Voor alle levensgebieden is bij Visio specifieke expertise aanwezig.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Belastbaarheid is een zeer belangrijk aspect voor mensen met een visuele beperking. Veel factoren spelen hierbij een rol. De basis wordt echter gelegd in het bewustworden van de mate van de visuele beperking, en vervolgens de acceptatie en verwerking hiervan.
Dit vormt de basis voor verdere (re-)integratie op de arbeidsmarkt.
Deze psychosociale begeleiding wordt verzorgd door onze Maatschappelijk Werkers, die uiteraard veel expertise hebben op het gebied van visuele beperkingen. Indien nodig kan er ook een psycholoog worden ingeschakeld. Uiteraard altijd in overleg met de client.

Computervaardigheidstraining

Blinden en slechtzienden kunnen uitstekend met een computer werken, maar dienen hoervoor wel een uitgebreide training te volgen. Doordat de muis niet meer gebruikt kan worden dient men alle handelingen te verrichten via het toetsenbord (sneltoetsen). Ook kan het gebruik van vergrotingssoftware en/of spraaksoftware van toepassing zijn. Afhankelijk van de reeds aanwezige computervaardigheden (blind typen, gebruik sneltoetsen) zal de (meestal individuele) training bestaan uit 10 tot 30 lessen van 1,5 tot 2,5 uur. Het aantal en de duur is ook afhankelijk van het leervermogen van de client.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Slechtzienden en blinden

Contact

Vestigingen

Waldeck-Pyrmontstraat 31, 7315 JH APELDOORN (route)
Hans Ritmeester
0885856266
visiozichtopwerk@visio.org

Hettenheuvelweg 41-43, 1101 BM Amsterdam (route)

Heerbaan 14 - 40, 4817 NL Breda (route)

Reitscheweg 7, 5232 BX 's-Hertogenbosch (route)

Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag (route)

p/a Albert Schweitzer Ziekenhuis Amstelwijck, Van der Steenhovenplein 1, 3317 NM Dordrecht (route)

Castiliëlaan 8, 5629 CH Eindhoven (route)

Stationspark 2, 4462 DZ Goes (route)

Rijksstraatweg 61, 9752 AC Haren (route)

Gildestraat 3, 1704 AG Heerhugowaard (route)

Het Haagje 133, 7902 LE Hoogeveen (route)

Tadingastraat 4, 8932 PJ Leeuwarden (route)

Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10 10, 2333 AA Leiden (route)

Javastraat 104, 6524 MJ Nijmegen (route)

Schiedamsevest 158, 3011 BH Rotterdam (route)

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen (route)

Internetadres: http://www.visiozichtopwerk.org

Aantal werknemers: 2900
Aantal vestigingen: 16
Oprichtingsjaar: 1808

13988