Werken aan duurzame participatie

id Plein

id Plein is een innovatieve & oplossingsgerichte loopbaanorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-meer...

id Plein is een innovatieve & oplossingsgerichte loopbaanorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-outplacement
-reïntegratie
-duurzame inzetbaarheid
-loopbaanontwikkeling

Ook voor particulieren bieden we diensten aan:

idplein.nl, amsterdam.idplein.nl, rotterdam.idplein.nl of utrecht.idplein.nl, denhaag.idplein.nl

Onderscheid met andere organisaties

id Plein beschikt over een groot, landelijk netwerk van coaches, opdrachtgevers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo hebben wij direct toegang tot vele banen.

Tegelijkertijd zorgen onze coaches voor individuele aandacht en maatwerk en staan zij, letterlijk en figuurlijk, dicht bij de klant. Onze resultaten en mate van klanttevredenheid (op deze website terug te vinden) zijn daarvan het bewijs.

Naast het feit dat een coach specifieke vaardigheden en kennis moet hebben, wordt vaak voorbij gegaan aan het belang van een klik en vertrouwen tussen klant en coach, wat in grote mate het eigen initiatief en commitment van de klant bevordert. Klanten kunnen, eventueel in overleg met id Plein, zélf een coach kiezen (deze zijn allen te vinden op idPlein.nl onder het kopje Coaches).

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Ruim 150 zelfstandig werkende re-integratieconsulenten, Reïntegratiebedrijf, Verzekeraar, Uitzendbureau, Gemeente, Arbodienst, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

id Plein is in het bezit van certificaten:

  • CMI
  • Nobol-keur
  • Blik Op Werk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-07-201912-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

id Plein is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
id Plein heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

id Plein neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-07-201912-07-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,75087,7
Jobcoaching-00,0
Outplacement-137,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-177,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-117,8
Sociale activering en participatie-77,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,312--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van id Plein.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit Maken

Stappen zetten naar je volgende baan
Voor wie kan werken, maar nog een paar hobbels te nemen heeft, is het Werkfit traject van id Plein een op maat gesneden aanpak. Het traject richt zich op:
het wegnemen van belemmeringen die werkhervatting in de weg staan
het ontwikkelen van sollicitatie en werknemersvaardigheden
het orienteren op (kansrijke) arbeidsmarktperspectieven

Evidence based coachen
Onze uitgangspunten hierbij zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based) omtrent toeleiding naar werk van werkzoekenden met psychische en/of fysieke belemmeringen.

Leren door doen
Met de klant gaan we op zoek naar mogelijkheden om zo snel mogelijk actief te worden, zo mogelijk via een reguliere tijdelijke baan die aansluit op de belemmeringen die de klant ervaart, een zogenaamde opstap-baan. Als een opstap-baan niet mogelijk is, zal gestart worden met een werkervaringsplek, stage of vrijwilligersplek.

Outplacement

Wanneer een medewerker boventallig is geworden, of het bedrijf waar hij of zij werkt gaat sluiten of reorganiseren, is id Plein de juiste keus voor de begeleiding tijdens het outplacementtraject. Een nieuwe baan & een nieuw begin. Dat is ons streven. Maar id Plein doet de dingen, met veel enthousiasme, nét even anders.

1. Een door de medewerker zelf te selecteren coach biedt steun waar nodig. Deze werkwijze bevordert het eigen initiatief en commitment van de medewerker.

2. id Plein beschikt over een uitgebreid netwerk van coaches, opdrachtgevers, leveranciers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing.

3. Wij houden in onze individuele begeleiding rekening met alle emoties rondom het traject, maar leggen vanaf het begin de focus op nieuw werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Naar Werk

Naar Werk: Intensieve bemiddeling&jobhunting

Bij het plaatsen van klanten, gaan we in gesprek met potentiële werkgevers uit ons netwerk. Hoe kan een werkplek worden aangepast? Wat zijn de financiële voordelen van het in dienst nemen? Wat is de meerwaarde van juist deze persoon op het gebied van kennis, kunde en motivatie? Door persoonlijke gesprekken met werkgevers aan te gaan, omzeilen we de stapel sollicitatiebrieven. Door de persoon van de kandidaat te leren kennen, komt werkgever tot een andere afweging dan puur op basis van een cv en brief.

Kernpunten van onze aanpak zijn:
Werk voorop, werk als middel. Als de beoogde baan nog niet in beeld is, wordt tijdelijk werk het doel
We onderzoeken mogelijke aanpassingen van het werk/ werkplek.
We spelen open kaart: als men de persoon kent, speelt de belemmering minder vaak een rol.
We matchen tussen specifieke kwaliteiten en omgeving (bedrijfscultuur).

Onze aanpak is gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based).

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Een re-integratie 2e spoor traject wordt ingezet wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is geworden voor het eigen werk en wanneer er binnen de organisatie geen passend werk (te maken) is.

id Plein biedt de werkgever het volgende: Inzicht in de voortgang. Regie over de kosten. Plus ondersteuning en advies bij de Wet Verbetering Poortwachter (WVB). Teveel gevraagd? Zeker niet. Wij bieden dit alles, en meer. Een paar belangrijke punten hierbij zijn:

1. We rapporteren maandelijks over de voortgang t.b.v. het WIA-dossier en adviseren elke 3 maanden of verlenging van het traject zinvol is.
2. We werken met deskundige coaches (met kennis van fysieke en psychologische beperkingen) die een eigen netwerk met zich meebrengen.
3. We bieden begeleiding op maat en zorgen ervoor dat het traject niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.

De medewerker gaat zich m.b.v. professionele begeleiding oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In welke voor jou fysiek toegankelijke functies zal jij (op basis van jouw kennis, competenties en affiniteiten) optimaal tot je recht komen?

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het gratis servicenummer 0800-0308. Al onze coaches stellen zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Loopbaanadvies / onderzoek

Helaas, de perfecte medewerker bestaat niet. Maar wij kunnen uw medewerker wel een stuk de goede richting op helpen m.h.v. onze 'Loopbaan APK', zodat hij zelf kan aangeven wanneer hij dreigt vast te lopen, zelf zijn kansen en knelpunten gaat ontdekken en zelf actief stappen kan zetten in zijn ontwikkeling.

Als werkgever bespaart u uzelf veel ellende op het moment dat u de zogenaamde “vastgeroeste” medewerkers of medewerkers die dreigen te verzuimen tijdig signaleert. In de kern komt deze dienst erop neer dat, d.m.v. persoonlijke, individuele coaching, het beste uit uw medewerker wordt gehaald. Uw medewerkers gaan door de ondersteuning van de coach niet alleen efficiënter en effectiever werken, de ervaring leert ook dat meer zij meer plezier krijgen in hun werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Duurzame inzetbaarheid

Veranderingen in de functie of organisatie, gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer kunnen ertoe bijdragen dat een werknemer het minder naar zijn zin heeft, minder gaat presteren en mogelijk zelfs voor korte of langere tijd uitvalt. Bedrijven die in staat zijn problemen met personeel zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de bedrijven van de toekomst.

De Work Ability Index (WAI) is een praktisch en effectief signaleringsinstrument om continu te werken aan een verhoogde inzetbaarheid binnen organisaties en om risico’s in kaart te brengen. Via een korte vragenlijst wordt op individueel, en op organisatieniveau, het werkvermogen in kaart gebracht. Uniek aan de WAI is dat het beleving in kaart brengt, i.p.v. alleen de kale feiten.

id Plein biedt na afloop een analyse en maatadvies op organisatieniveau. Elke individuele werknemer krijgt de gelegenheid in een individueel gesprek met een onafhankelijke coach de resultaten te bespreken, waarbij de werknemer wiens werkvermogen onder druk staat, zal worden aangezet tot het nemen van stappen.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website www.idplein.nl of het gratis servicenummer 0800-0308. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Haalbaarheidsonderzoek

Het Haalbaarheidsonderzoek brengt in kaart of de inzet van een Re-integratie 2e spoor Traject zinvol is en wat de kansen voor de werknemer zijn op de arbeidsmarkt (in relatie tot zijn beperkingen). Wanneer de coach tot de conclusie komt dat de werknemer momenteel niet gebaat is bij een re-integratietraject of dat de arbeidsmarktkansen van de werknemer marginaal zijn, zal dit in een verslag t.b.v. het WIA-dossier beargumenteerd worden.

In de rapportage vindt u als werkgever zaken terug als: een samenvatting van relevante gegevens uit het Arbeidsdeskundige analyse (AD Rapport), vaardigheden, belemmerende factoren en kansen t.a.v. de arbeidsmarkt, een vervolgadvies etc.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Door ons grote aantal coaches, zijn we er zeker van dat ook voor u de juiste match kan worden gevonden. Dit proces kunt u zelf al sturen door nader kennis te maken met onze coaches op www.idplein.nl/coaches. Wellicht zit hier iemand bij met eenzelfde achtergrond als u?

id Plein bestaat inmiddels al ruim tien jaar en is een landelijk opererende organisatie. Hierdoor hebben we een groot netwerk opgebouwd aan coaches, werkgevers en bedrijven die allen kunnen bijdragen aan een succesvol coachingstraject.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

In deze tijd van crisis is het heel goed mogelijk dat u zonder werkt komt te zitten. id Plein helpt u zo snel mogelijk aan de slag. Afhankelijk waar de behoefte bij u ligt werken we aan een fantastisch LinkedIn-profiel, verbeteren we uw sollicitatievaardigheden etc.

Allen zeer belangrijk, maar uit onderzoek blijkt ook dat maar een klein gedeelte van de vacatures wordt vervuld via de reguliere route. Een uitgebreid netwerk komt dan goed van pas. Onze ruim 150 coaches en medewerkers staan, o.a. via WhatsApp, met elkaar in contact. Met een ingang bij honderden bedrijven en organisaties bent u niet meer zomaar een van de 200 sollicitanten.

Allochtonen / etnische minderheden

id Plein heeft veel ervaring met het coachen van mensen die niet hier geboren zijn of met een andere afkomst. Soms houdt dit in dat wordt gekeken naar taalcursussen, maar eigenlijk verschilt de aanpak niet van die bij andere doelgroepen. Ook hier gaan we uit van maatwerk en zetten we alleen die zaken in waarbij de klant baat zal hebben, zoals bijv. orientatie, het maken van een LinkedIn-profiel, aanscherpen van sollicitatievaardigheden etc.

Op blikopwerk.nl geven we als bedrijf een paar doelgroepen op met wie we veel ervaring hebben, zoals dus mensen met een andere afkomst, maar ook mensen met een beperking, 50+ers, jongeren etc. Misschien leuk om te weten dat zij ook allen worden vertegenwoordigd binnen de eigen organisatie. Je vindt ze hier: http://www.idplein.nl/medewerkers.

Ouderen (> 55 jaar)

"Je leeftijd is maar een getal.” Maar bij het solliciteren wordt het vaak een dikke stempel. Blijf je dan stug doorgaan op de oude manier en verstuur je nog eens vijftig brieven voorzien van hetzelfde cv? Of ga je jezelf onderscheiden?

Hoe u dat het beste kunt doen, bespreekt u met een deskundige, ervaren coach. Het vertrouwen en een klik tussen u en uw coach vinden wij erg belangrijk. U kunt, eventueel met ondersteuning van een van onze medewerkers, zelf een coach uitzoeken op www.idplein.nl/coaches.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

id Plein heeft sinds het begin van haar bestaan honderden laagopgeleiden naar werk begeleidt. Wat hiervoor nodig is, verschilt per persoon. Soms ligt het knelpunt bij het werk zelf en kan een jobcoach uitkomst bieden. Maar zeker in deze tijden van crisis (en bij meer vraag dan aanbod), worden vacatures vaak gevuld door mensen met een hogere opleiding. Ons uitgebreide netwerk aan bedrijven, organisaties en coaches door heel het land biedt dan uitkomst.

Natuurlijk zetten wij in wat nodig is, zoals bijv. het trainen van sollicitatievaardigheden, uitzoeken waar de kansen liggen op de markt etc., maar een ingang bij een bedrijf via (een contact van) id Plein, kan net dat streepje voor betekenen.

Contact

Vestigingen

Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam (route)
Hanan Cherif
0850495160
re-integratie@idplein.nl

Kribbestraat 5 , 1079 WK Amsterdam (route)
Bert Mulder
020-303 30 73
Bert.Mulder@idPlein.nl

De Pol 19, 8337 KT De Pol (route)
Diny van den Bout
038 303 01 09
Diny.vandenBout@idPlein.nl

Vrieswijk 66, 1852 VD Heiloo (route)
Rineke Koopman
072 303 0510
Rineke.Koopman@idPlein.nl

Jacob Mosselstraat 14 b, 2595 RH Den Haag (route)
Carina van Silfhout
070 205 56 07
Carina.vanSilfhout@idPlein.nl

van Maasdijkstraat 5, 3331 KP Zwijndrecht (route)
Brigitta Hoogesteger
010 851 31 60
Brigitta.Hoogesteger@idplein.nl

Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven (route)
Claudia Damen
040 303 08 16
Claudia.Damen@idPlein.nl

Geraniumstraat 60, 2803 JR Gouda (route)
Mirjam van Vliet
071 303 09 45
Mirjam.vanVliet@idPlein.nl

Brugstraat 7 a, 9712 AA Groningen (route)
Marianne de Jonge
050 305 00 62
Marianne.deJonge@idPlein.nl

Nieuwe Langendijk 23, 2611 VH Delft (route)
Mirjam Collee
070 205 56 07
Mirjam.Collee@idPlein.nl

Paterswoldseweg 93, 9727 BC Groningen (route)
Marieke Duijvestijn
050 305 00 62
Marieke.Duijvestijn@idPlein.nl

Voorstadslaan 129, 6541 SL Nijmegen (route)
Wilma van der Aa
026 303 15 20
Wilma.vanderAa@idPlein.nl

James Stewartstraat 258, 1325 JN Almere (route)
Michelle Rutten
36 303 02 36
michelle.rutten@idplein.nl

Schoolstraat 2, 6621 ZW Dreumel (route)
Fred Omers
010 851 31 60
Fred.Omers@idplein.nl

Bruggenrijt 6, 5032 BH Tilburg (route)
Mirjam Prins
040 303 08 16
mirjam.prins@idplein.nl

van Hallstraat 25, 2613 CK Delft (route)
Jaap van Ringen
070 205 56 07
Jaap.vanRingen@idPlein.nl

Amsterdamsestraatweg 903 BS, 3555HN Utrecht (route)
Eduard Hauer
30 303 36 67
eduard.hauer@idplein.nl

Hoofdstraat 88, 9944 AH Nieuwolda (route)
Wilfred Graver
010-7519690
wilfred.graver@idplein.nl

Secretaris Versteeglaan 23, 3451 XG Vleuten (route)
Alex Schonewille
010-7519690
alex.schonewille@idplein.nl

Eerste Amstelvlietpad 44, 1096 GB Amsterdam (route)
Det van Rooij
203033073
det.vanrooij@idplein.nl

Koninksemstraat 84, 6215KA Maastricht (route)
Monique Wijnands
433030068
monique.wijnands@idplein.nl

Utrechtseweg 39, 3544NA Utrecht (route)
Judi Karman
30 303 36 67
Judi.Karman@idPlein.nl

Dankmeijerpad 140, 2333 BW Leiden (route)
Tuba Atesci
071 303 09 45
tuba.atesci@idplein.nl

Wassenaarweg 40, 6843NW Arnhem (route)
Mirjam Mooijman
026 303 15 20
mirjam.mooijman@idplein.nl

J.A. Koningstraat 28 b, 9672AD Winschoten (route)
Irma Kiljan
050 305 00 62
irma.kiljan@idplein.n

Pieter Rosemondweg 3, 3053KR Rotterdam (route)
Elly de Jonge
010 851 31 60
elly.dejonge@idplein.nl

Tolbertervaart 1b, 9356 VD Tolbert (route)
Bert Hazeveld
020 303 30 73
bert.hazeveld@idplein.nl

Obrechtrode 66, 2717DE Zoetermeer (route)
Thea van der Wallen
070 205 56 07
thea.vanderwallen@idplein.nl

Breegraven 62, 7231JG Warnsveld (route)
Coos Bahlmann
055-3030978
Coos.Bahlmann@idplein.nl

Graswijk 20 a, 9405TD Assen (route)
Genardus Schalk
0592-749001
Genardus.schalk@idplein.nl

Sluissestraat 9, 4505AW Zuidzande (route)
Hennie Bos
0113-745232
hennie.bos@idplein.nl

Bosseestraat 18, 6658AT Beneden-Leeuwen (route)
Nelly de Kinkelder
055 303 09 78
nelly.dekinkelder@idplein.nl

Dukatenburg 103, 3437 AB Nieuwegein (route)
Henk Nijhuis
30 303 36 67
Henk.Nijhuis@idPlein.nl

Kribbestraat 5 II, 1079WK Amsterdam (route)
Bert Mulder
020 303 30 73
Bert.Mulder@idPlein.nl

Tuinlaan 90, 3111 AW Schiedam (route)
Linsy Zinoun - van Seters
051 374 50 57
Linsy.Zinoun-vanSeters@idPleinrotterdam.nl

Dukatenburg 103, 3437 AB Nieuwegein (route)
Marja Bleijerveld - Hauer
0303033667
Marja.Bleijerveld-Hauer@idPlein.nl

Antoniestraat 47, 2011CN Haarlem (route)
Jacqueline Keuning
072 303 0510
Jacqueline.Keuning@idPlein.nl

Vasteland 78, 3011BN Rotterdam (route)
Rinus Neele
010 851 31 60
Rinus.Neele@idPleinrotterdam.nl

Rijnwaterstraat 23, 3063HC Rotterdam (route)
Patricia Deul
10 851 31 60
Patricia.Deul@idPleinrotterdam.nl

Zuurstukken 1, 9761KP Eelde (route)
Anita Pieterman
059 274 90 01
Anita.Pieterman@idPlein.nl

Overcingellaan 17, 9401LA Assen (route)
Jeroen Eggink
059 274 90 01
jeroen.eggink@idplein.nl

Doctor A. de Haanstraat 7, 2969AE Oud-Alblas (route)
Petra Dam
010 851 31 60
Petra.Dam@idpleinrotterdam.nl

Aventurijn 204, 3316LB Dordrecht (route)
Saskia van Dartel
108513160
saskia.vandartel@idplein.nl

Maetsuijckerstraat 3, 5018GC Tilburg (route)
Ingrid van Beuzekom
013-3030013
Ingrid.vanBeuzekom@idplein.nl

Samuel Leviestraat 7, 9351BM Leek (route)
Sander Lanters
0203033073
Sander.Lanters@idplein.nl

Gerrit de Blankenlaan 17, 2351EM Leiderdorp (route)
Conny van Leeuwen-Baart
702055607
conny.vanleeuwen-baart@idplein.nl

Goedestraat 53, 3572RN Utrecht (route)
Marjolein Kalter
30 303 36 67
marjolein.kalter@idplein.nl

Westerweg 30a, 1862CE Bergen (NH) (route)
Friso Vonder
085-0495160
friso.vonder@idplein.nl

Kotter 15, 7944 RG Meppel (route)
Peter van der Woerdt
085 - 049 5160
peter.vanderwoerdt@idplein.nl

Hoogelandsterweg 16, 9936BH Farmsum (route)
Hayo Vos
085-0495160
hayo.vos@idplein.nl

Sisalbaan 5a, 2352AZ Leiderdorp (route)
Marleen Nienhuis
085 - 049 5160
marleen.nienhuis@idplein.nl

Lange Noordstraat 48, 4331 CE Middelburg (route)
Nicolet Nieuwenhuizen
085 - 049 5160
nicolet.nieuwenhuizen@idplein.nl

Vasteland, 78, 3011BN Rotterdam (route)
Caroline Berkhout
085 - 049 5160
caroline.berkhout@idplein.nl

Collenkamp 12, 6903VP Zevenaar (route)
Eric van der Wal
085 - 049 5160
eric.vanderwal@idplein.nl

Zaadmarkt 96, 7201DE Zutphen (route)
Gea de Wagt
085 - 049 5160
gea.dewagt@idplein.nl

Postbus 2152, 7801CD Emmen (route)
Hilleke Duursma
085 - 049 5160
Hilleke.Duursma@idplein.nl

Solitudolaan 17a, 1096DS Amsterdam (route)
Kerst Zwart
085 - 049 5160
kerst.zwart@idplein.nl

Phoenixstraat 66, 2611AM Delft (route)
Marian van den Beitel
085 - 049 5160
Marian.vandenBeitel@idplein.nl

Govert Flinckstraat 5, 1506LK Zaandam (route)
Marieke Heida
085 - 049 5160
marieke.heida@idplein.nl

Stationsplein 1, 6131AS Sittard (route)
Mariëlle Hennen
085 - 049 5160
marielle.hennen@idplein.nl

Elektroweg 11Z, 3051NB Rotterdam (route)
Martine Uytdehaag
085 - 049 5160
martine.uytdehaag@idplein.nl

Joris Ivensstraat 13, 1087BB Amsterdam (route)
Miriam Groenendaal
085 - 049 5160
Miriam.Groenendaal@idplein.nl

Spitsbergen 4, 2721GN Zoetermeer (route)
Shirley Zieren
085 - 049 5160
shirley.zieren@idplein.nl

Sint Joris Doelstraat 7, 3245BA Sommelsdijk (route)
Maureen Hoekstra
085 - 049 5160
maureen.hoekstra@idplein.nl

Havenstraat 17, 3421BS Oudewater (route)
Louis Noordman
085 - 049 5160
louis.noordman@idplein.nl

Internetadres: www.idplein.nl

Aantal werknemers: 200
Aantal vestigingen: 65
Oprichtingsjaar: 2000

969