Samen werken aan
duurzame participatie

id Plein

id Plein is een innovatieve & oplossingsgerichte loopbaanorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-meer...

id Plein is een innovatieve & oplossingsgerichte loopbaanorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-outplacement
-reïntegratie
-duurzame inzetbaarheid
-loopbaanontwikkeling

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Ruim 150 zelfstandig werkende re-integratieconsulenten, Reïntegratiebedrijf, Verzekeraar, Uitzendbureau, Gemeente, Arbodienst, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

In het bezit van certificaten:

  • CMI
  • NOLOC-keurmerk
  • Blik Op Werk

Onderscheid met andere organisaties

id Plein beschikt over een groot, landelijk netwerk van coaches, opdrachtgevers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo hebben wij direct toegang tot vele banen. Tegelijkertijd zorgen onze coaches voor individuele aandacht en maatwerk en staan zij, letterlijk en figuurlijk, dicht bij de klant.
Onze resultaten en mate van klanttevredenheid zijn daarvan het bewijs.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-01-202121-01-2021

Blik op Werk Keurmerk

id Plein is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
id Plein heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

id Plein neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-01-202121-01-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,61067,7
Jobcoaching-48,0
Outplacement-87,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-227,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0487,9
Sociale activering en participatie-47,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,524--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland8.183912132%
Groningen7.87.92710725%
Rijnmond88.1239823%
Groot Amsterdam8.28178221%
Drenthe7.38155527%
IJsselvechtstreek7.57.9155229%
Holland-Rijnland88.2134132%
Midden-Utrecht8.78.1136520%
Noord-Holland Noord8.38.1123534%
Noordoost-Brabant7.77.9125223%
Haaglanden8.68.2105618%
Midden-Gelderland6.98102836%
Noord-Limburg6.67.993327%
Zuid-Kennemerland en IJmond7.68.393923%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe6.67.984817%
Achterhoek7.17.772232%
Flevoland8.38.164015%
West-Brabant8.58.264513%
Zuid-Limburg7.78.162623%
Amersfoort7.27.952421%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van id Plein.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit Maken

Stappen zetten naar je volgende baan.
Voor wie kan werken, maar nog een paar hobbels te nemen heeft, is het Werkfit traject van id Plein een op maat gesneden aanpak. Het traject richt zich op:
het wegnemen van belemmeringen die werkhervatting in de weg staan,
het ontwikkelen van sollicitatie en werknemersvaardigheden,
het orienteren op (kansrijke) arbeidsmarktperspectieven.

Evidence based coachen:
Onze uitgangspunten hierbij zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based) omtrent toeleiding naar werk van werkzoekenden met psychische en/of fysieke belemmeringen.

Leren door doen:
Met de klant gaan we op zoek naar mogelijkheden om zo snel mogelijk actief te worden, zo mogelijk via een reguliere tijdelijke baan die aansluit op de belemmeringen die de klant ervaart, een zogenaamde opstap-baan. Als een opstap-baan niet mogelijk is, zal gestart worden met een werkervaringsplek, stage of vrijwilligersplek.

Outplacement

Wanneer een medewerker boventallig is geworden, of het bedrijf waar hij of zij werkt gaat sluiten of reorganiseren, is id Plein de juiste keus voor de begeleiding tijdens het outplacementtraject. Een nieuwe baan & een nieuw begin. Dat is ons streven. Maar id Plein doet de dingen, met veel enthousiasme, nét even anders.

1. Een door de medewerker zelf te selecteren coach biedt steun waar nodig. Deze werkwijze bevordert het eigen initiatief en commitment van de medewerker.

2. id Plein beschikt over een uitgebreid netwerk van coaches, opdrachtgevers, leveranciers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing.

3. Wij houden in onze individuele begeleiding rekening met alle emoties rondom het traject, maar leggen vanaf het begin de focus op nieuw werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Naar Werk

Naar Werk: Intensieve bemiddeling&jobhunting.

Bij het plaatsen van klanten, gaan we in gesprek met potentiële werkgevers uit ons netwerk. Hoe kan een werkplek worden aangepast? Wat zijn de financiële voordelen van het in dienst nemen? Wat is de meerwaarde van juist deze persoon op het gebied van kennis, kunde en motivatie? Door persoonlijke gesprekken met werkgevers aan te gaan, omzeilen we de stapel sollicitatiebrieven. Door de persoon van de kandidaat te leren kennen, komt werkgever tot een andere afweging dan puur op basis van een cv en brief.

Kernpunten van onze aanpak zijn:
Werk voorop, werk als middel. Als de beoogde baan nog niet in beeld is, wordt tijdelijk werk het doel
We onderzoeken mogelijke aanpassingen van het werk/ werkplek.
We spelen open kaart: als men de persoon kent, speelt de belemmering minder vaak een rol.
We matchen tussen specifieke kwaliteiten en omgeving (bedrijfscultuur).

Onze aanpak is gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based).

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Een re-integratie 2e spoor traject wordt ingezet wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is geworden voor het eigen werk en wanneer er binnen de organisatie geen passend werk (te maken) is.

id Plein biedt de werkgever het volgende: Inzicht in de voortgang. Regie over de kosten. Plus ondersteuning en advies bij de Wet Verbetering Poortwachter (WVB). Teveel gevraagd? Zeker niet. Wij bieden dit alles, en meer. Een paar belangrijke punten hierbij zijn:

1. We rapporteren maandelijks over de voortgang t.b.v. het WIA-dossier en adviseren elke 3 maanden of verlenging van het traject zinvol is.
2. We werken met deskundige coaches (met kennis van fysieke en psychologische beperkingen) die een eigen netwerk met zich meebrengen.
3. We bieden begeleiding op maat en zorgen ervoor dat het traject niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.

De medewerker gaat zich m.b.v. professionele begeleiding oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In welke voor jou fysiek toegankelijke functies zal jij (op basis van jouw kennis, competenties en affiniteiten) optimaal tot je recht komen?

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het gratis servicenummer 0800-0308. Al onze coaches stellen zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Loopbaanadvies / onderzoek

Helaas, de perfecte medewerker bestaat niet. Maar wij kunnen uw medewerker wel een stuk de goede richting op helpen m.h.v. onze 'Loopbaan APK', zodat hij zelf kan aangeven wanneer hij dreigt vast te lopen, zelf zijn kansen en knelpunten gaat ontdekken en zelf actief stappen kan zetten in zijn ontwikkeling.

Als werkgever bespaart u uzelf veel ellende op het moment dat u de zogenaamde “vastgeroeste” medewerkers of medewerkers die dreigen te verzuimen tijdig signaleert. In de kern komt deze dienst erop neer dat, d.m.v. persoonlijke, individuele coaching, het beste uit uw medewerker wordt gehaald. Uw medewerkers gaan door de ondersteuning van de coach niet alleen efficiënter en effectiever werken, de ervaring leert ook dat meer zij meer plezier krijgen in hun werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Duurzame inzetbaarheid

Veranderingen in de functie of organisatie, gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer kunnen ertoe bijdragen dat een werknemer het minder naar zijn zin heeft, minder gaat presteren en mogelijk zelfs voor korte of langere tijd uitvalt. Bedrijven die in staat zijn problemen met personeel zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de bedrijven van de toekomst.

De Work Ability Index (WAI) is een praktisch en effectief signaleringsinstrument om continu te werken aan een verhoogde inzetbaarheid binnen organisaties en om risico’s in kaart te brengen. Via een korte vragenlijst wordt op individueel, en op organisatieniveau, het werkvermogen in kaart gebracht. Uniek aan de WAI is dat het beleving in kaart brengt, i.p.v. alleen de kale feiten.

id Plein biedt na afloop een analyse en maatadvies op organisatieniveau. Elke individuele werknemer krijgt de gelegenheid in een individueel gesprek met een onafhankelijke coach de resultaten te bespreken, waarbij de werknemer wiens werkvermogen onder druk staat, zal worden aangezet tot het nemen van stappen.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website www.idplein.nl of het gratis servicenummer 0800-0308. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Haalbaarheidsonderzoek

Het Haalbaarheidsonderzoek brengt in kaart of de inzet van een Re-integratie 2e spoor Traject zinvol is en wat de kansen voor de werknemer zijn op de arbeidsmarkt (in relatie tot zijn beperkingen). Wanneer de coach tot de conclusie komt dat de werknemer momenteel niet gebaat is bij een re-integratietraject of dat de arbeidsmarktkansen van de werknemer marginaal zijn, zal dit in een verslag t.b.v. het WIA-dossier beargumenteerd worden.

In de rapportage vindt u als werkgever zaken terug als: een samenvatting van relevante gegevens uit het Arbeidsdeskundige analyse (AD Rapport), vaardigheden, belemmerende factoren en kansen t.a.v. de arbeidsmarkt, een vervolgadvies etc.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Modulaire Re-integratiediensten

Door je ziekte of beperking zie je nog niet hoe je ooit weer aan het werk zou kunnen. id Plein biedt je de mogelijkheid, om onder begeleiding van een gespecialiseerde loopbaan-coach, te werken aan een nieuwe toekomst. Wat we gaan doen, hangt af van jouw behoefte en mogelijkheden. Het kan erop gericht zijn om je
leven weer op de rit te krijgen en meer contacten teleggen met anderen. Misschien heb je moeite met
acceptatie van je beperkingen of is je leefwereld hierdoor erg beperkt geworden. Afhankelijk van je situatie en vragen bieden we persoonlijke individuele coaching gericht op participatie en deelname aan maatschappelijke activiteiten. Of je wilt wel weer aan de slag, maar bent er zo lang uit geweest, dat je niet weet wat je nog
kunt, en in wat voor soort baan je zou passen. In dat geval kan een praktijkassessment worden ingezet, waarbij we in een proefbaan, (die past bij je ambities) onderzoeken wat wel en niet mogelijk is.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Door ons grote aantal coaches, zijn we er zeker van dat ook voor u de juiste match kan worden gevonden. Dit proces kunt u zelf al sturen door nader kennis te maken met onze coaches op www.idplein.nl/coaches. Wellicht zit hier iemand bij met eenzelfde achtergrond als u?

id Plein bestaat inmiddels al ruim tien jaar en is een landelijk opererende organisatie. Hierdoor hebben we een groot netwerk opgebouwd aan coaches, werkgevers en bedrijven die allen kunnen bijdragen aan een succesvol coachingstraject.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

In deze tijd van crisis is het heel goed mogelijk dat u zonder werkt komt te zitten. id Plein helpt u zo snel mogelijk aan de slag. Afhankelijk waar de behoefte bij u ligt werken we aan een fantastisch LinkedIn-profiel, verbeteren we uw sollicitatievaardigheden etc.

Allen zeer belangrijk, maar uit onderzoek blijkt ook dat maar een klein gedeelte van de vacatures wordt vervuld via de reguliere route. Een uitgebreid netwerk komt dan goed van pas. Onze ruim 150 coaches en medewerkers staan, o.a. via WhatsApp, met elkaar in contact. Met een ingang bij honderden bedrijven en organisaties bent u niet meer zomaar een van de 200 sollicitanten.

Allochtonen / etnische minderheden

id Plein heeft veel ervaring met het coachen van mensen die niet hier geboren zijn of met een andere afkomst. Soms houdt dit in dat wordt gekeken naar taalcursussen, maar eigenlijk verschilt de aanpak niet van die bij andere doelgroepen. Ook hier gaan we uit van maatwerk en zetten we alleen die zaken in waarbij de klant baat zal hebben, zoals bijv. orientatie, het maken van een LinkedIn-profiel, aanscherpen van sollicitatievaardigheden etc.

Op blikopwerk.nl geven we als bedrijf een paar doelgroepen op met wie we veel ervaring hebben, zoals dus mensen met een andere afkomst, maar ook mensen met een beperking, 50+ers, jongeren etc. Misschien leuk om te weten dat zij ook allen worden vertegenwoordigd binnen de eigen organisatie. Je vindt ze hier: http://www.idplein.nl/medewerkers.

Ouderen (> 55 jaar)

"Je leeftijd is maar een getal.” Maar bij het solliciteren wordt het vaak een dikke stempel. Blijf je dan stug doorgaan op de oude manier en verstuur je nog eens vijftig brieven voorzien van hetzelfde cv? Of ga je jezelf onderscheiden?

Hoe u dat het beste kunt doen, bespreekt u met een deskundige, ervaren coach. Het vertrouwen en een klik tussen u en uw coach vinden wij erg belangrijk. U kunt, eventueel met ondersteuning van een van onze medewerkers, zelf een coach uitzoeken op www.idplein.nl/coaches.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

id Plein heeft sinds het begin van haar bestaan honderden laagopgeleiden naar werk begeleidt. Wat hiervoor nodig is, verschilt per persoon. Soms ligt het knelpunt bij het werk zelf en kan een jobcoach uitkomst bieden. Maar zeker in deze tijden van crisis (en bij meer vraag dan aanbod), worden vacatures vaak gevuld door mensen met een hogere opleiding. Ons uitgebreide netwerk aan bedrijven, organisaties en coaches door heel het land biedt dan uitkomst.

Natuurlijk zetten wij in wat nodig is, zoals bijv. het trainen van sollicitatievaardigheden, uitzoeken waar de kansen liggen op de markt etc., maar een ingang bij een bedrijf via (een contact van) id Plein, kan net dat streepje voor betekenen.

Contact

Vestigingen

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011 BN, Vasteland 78, Rotterdam (route)
Linda Phan
0850495160
re-integratie@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8337 KT, De Pol 19, De Pol (route)
Diny van den Bout
038 303 01 09
Diny.vandenBout@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9712 AA, Brugstraat 7 a, Groningen (route)
Marianne de Jonge
050 305 00 62
Marianne.deJonge@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1325 JN, James Stewartstraat 258, Almere (route)
Michelle Rutten
36 303 02 36
michelle.rutten@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3555HN, Amsterdamsestraatweg 903 BS, Utrecht (route)
Eduard Hauer
30 303 36 67
eduard.hauer@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2613 CK, van Hallstraat 25, Delft (route)
Jaap van Ringen
070 205 56 07
Jaap.vanRingen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3451 XG, Secretaris Versteeglaan 23, Vleuten (route)
Alex Schonewille
010-7519690
alex.schonewille@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1096 GB, Eerste Amstelvlietpad 44, Amsterdam (route)
Det van Rooij
203033073
det.vanrooij@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3544NA, Utrechtseweg 39, Utrecht (route)
Judi Karman
30 303 36 67
Judi.Karman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3053KR, Pieter Rosemondweg 3, Rotterdam (route)
Elly de Jonge
010 851 31 60
elly.dejonge@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2717DE, Obrechtrode 66, Zoetermeer (route)
Thea van der Wallen
070 205 56 07
thea.vanderwallen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7231JG, Breegraven 62, Warnsveld (route)
Coos Bahlmann
055-3030978
Coos.Bahlmann@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3431JS, Weverstede 19, Nieuwegein (route)
Henk Nijhuis
30 303 36 67
Henk.Nijhuis@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3431JS Weverstede 19, Nieuwegein (route)
Marja Bleijerveld - Hauer
0303033667
Marja.Bleijerveld-Hauer@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2032NH Tweede Vooruitgangstraat 5. Haarlem (route)
Jacqueline Keuning
072 303 0510
Jacqueline.Keuning@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3063HC, Rijnwaterstraat 23, Rotterdam (route)
Patricia Deul
10 851 31 60
Patricia.Deul@idlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2969AE, Doctor A. de Haanstraat 7, Oud-Alblas (route)
Petra Dam
010 851 31 60
Petra.Dam@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2351EM, Gerrit de Blankenlaan 17, Leiderdorp (route)
Conny van Leeuwen-Baart
702055607
conny.vanleeuwen-baart@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3572RN, Goedestraat 53, Utrecht (route)
Marjolein Kalter
30 303 36 67
marjolein.kalter@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7944 RG, Kotter 15, Meppel (route)
Peter van der Woerdt
085 - 049 5160
peter.vanderwoerdt@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2352AZ Sisalbaan 5a, Leiderdorp (route)
Marleen Nienhuis
085 - 049 5160
marleen.nienhuis@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4331 CE , Lange Noordstraat 48, Middelburg (route)
Nicolet Nieuwenhuizen
085 - 049 5160
nicolet.nieuwenhuizen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011BN, Vasteland 78, Rotterdam (route)
Caroline Berkhout
085 - 049 5160
caroline.berkhout@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7811HN Van Schaikweg 55, Emmen (route)
Hilleke Duursma
085 - 049 5160
Hilleke.Duursma@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1096DS Solitudolaan 17a, Amsterdam (route)
Kerst Zwart
085 - 049 5160
kerst.zwart@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6131AS, Stationsplein 1, Sittard (route)
Mariëlle Hennen
085 - 049 5160
marielle.hennen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2721GN, Spitsbergen 4, Zoetermeer (route)
Shirley Zieren
085 - 049 5160
shirley.zieren@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1314BM, Randstad 21 22, Almere (route)
Patrick Fokker
085 - 049 5160
Patrick.fokker@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6531 RT Buffelstraat 75, Nijmegen (route)
Marcel Jansen
085-0495160
marcel.jansen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3581GK Kruisstraat 31, Utrecht (route)
Barbara Visscher
0850495160
barbara.visscher@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4462DZ, Stationspark 37, Goes (route)
Johan Hoogerland
085-0495160
johan.hoogerland@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6851TD Primulalaan 2 a5, Huissen (route)
Johan Ekers
085-0495160
johan.ekers@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011BN, Vasteland 78, Rotterdam (route)
Armin Jansen
085-0495160
armin.jansen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3031 CK, Goudse Rijweg 332, Rotterdam (route)
Jacqueline Okker
085-0495160
jacqueline.okker@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2391PN, Engelandlaan 60, Hazerswoude-Dorp (route)
Caroline Krul
085-0495160
caroline.krul@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9727KB, Leonard Springerlaan 25, Groningen (route)
Caroline Fries
085-0495160
caroline.fries@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4827 MC, Lange Weide 122, Breda (route)
Karolien Koolhof
085-0495160
karolien.koolhof@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9761 KM, Hemstukken 1A, Eelde (route)
Marjanka Jansen
085-0495160
marjanka.jansen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8534WB, Straatweg 21, Eesterga (route)
Thea Dijkgraaf
085-0495160
thea.dijkgraaf@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3015LC, Westersingel 92, Rotterdam (route)
Irma Huitink
085 - 0495160
irma.huitink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7951AK, Burg van der Walstraat 17, Staphorst (route)
Jan Talen
085 - 0495160
jan.talen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3784XC, Tolboomweg 9, Terschuur (route)
Frank de Haan
085 - 0495160
frank.dehaan@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011BN, Vasteland 78, Rotterdam (route)
Gino Valente
085 - 0495160
gino.valente@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2553JE Forellendaal 153, 's-Gravenhage (route)
Ed Doppen
085 - 0495160
ed.doppen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8574SJ A. Rampionstrjitte 11, Bakhuizen (route)
Nanda Hermus
085 - 0495160
nanda.hermus@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1066GS, Boy Edgarstraat 8, Amsterdam (route)
Corine Wieringa
085 - 0495160
corine.wieringa@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2804NG, Zwenkgras 19, Gouda (route)
Linda Bolkenstein
085 - 0495160
linda.bolkenstein@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3701HN, Montaubanstraat 267, Zeist (route)
Malou Snel
085 - 0495160
malou.snel@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6171VC, Smeetsstraat 36, Stein (route)
Anita Lenssen
085 - 0495160
anita.lenssen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3826BH, Elburgstraat 27, Amersfoort (route)
Lesley Cornelisz
085 - 0495160
lesley.cornelisz@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3258AV, Prinsessenstraat 24, Den Bommel (route)
Michèle Lambert
085 - 0495160
michele.lambert@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5831TM, Cuijlenburg 40a, Boxmeer (route)
Paul Gommans
085 - 0495160
paul.gommans@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2201GP, Overbeek 49, Noordwijk (route)
Cynthia Romijn
085 - 0495160
cynthia.romijn@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8102EM, Zuivelhof 13, Raalte (route)
Joke Wielink
085 - 0495160
joke.wielink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2013SL, Rollandstraat 19, Haarlem (route)
Wander Kersten
085 - 0495160
wander.kersten@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1055BC, Lanseloetstraat 33 hs, Amsterdam (route)
Marjolein van Mierlo
085 - 0495160
marjolein.vanmierlo@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1277AT, Aristoteleslaan 58D, Huizen (route)
Silvana van Putten
085 - 0495160
silvana.vanputten@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4931CS, Koestraat 46, Geertruidenberg (route)
Ank van der veer
085 - 0495160
ank.vanderveer@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9743VN, Boraxstraat 149, Groningen (route)
Sebastiaan de Vos
085 - 0495160
sebastiaan.devos@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1032HZ, Klimopweg 2, Amsterdam (route)
Maaike Wesseling
085 - 0495160
maaike.wesseling@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1316BM, Randstad 22 - 147, Almere (route)
Theo Schrager
085 - 0495160
theo.schrager@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3481GD, Oudeland 112, Harmelen (route)
Rina Mulder
085 - 0495160
rina.mulder@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2021XP, Paul Krugerstraat 60, Haarlem (route)
Liesbeth van Drongelen
085 - 0495160
liesbeth.vandrongelen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4631AR, De Hazelaar 33, Hoogerheide (route)
Vera Paauwe
085 - 0495160
vera.paauwe@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2561AD, Columbusstraat 109, Den Haag (route)
Anne Vink - van der Schalk
085 - 0495160
anne.vink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3904LE, Middellaan 63, Veenendaal (route)
Lonneke de Wit - Schaart
085 - 0495160
lonneke.dewit-schaart@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2 , UWV-reintegratie in de buurt, 7814 XV Emmerhoutstraat 22, Emmen (route)
Gera Huisman
085 - 0495160
gera.huisman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3401GK, Teenschillerlaan 24, Ijsselstein (route)
Viola Braber
085 - 0495160
viola.braber@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5928NL, Kazernestraat 10, Venlo (route)
Frans Hagens
085 - 0495160
frans.hagens@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5232BC, Europalaan 28 D, 's-Hertogenbosch (route)
Vincent de Fretes
085 - 0495160
vincent.defretes@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011BN, Vasteland 78, Rotterdam (route)
Kim ten Bokum
085 - 0495160
kim.tenbokum@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1104HW, Klaroenstraat 62, Amsterdam (route)
Simone Kapel
085 - 0495160
simone.kapel@idplein.nl

Internetadres: www.idplein.nl

Aantal werknemers: 150
Aantal vestigingen: 72
Oprichtingsjaar: 2000

969