Samen werken aan
duurzame participatie

IBN Participatie B.V.

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning door test, training, coaching of bemiddeling naar werk. Het bedrijfsonderdeel...
meer...

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning door test, training, coaching of bemiddeling naar werk. Het bedrijfsonderdeel Participatie is dé specialist in het toeleiden naar werk.

Onderscheid met andere organisaties

We onderscheiden drie stappen met interventiemogelijkheden:
• Test en Diagnose
• Arbeidstraining en Talentontwikkeling
• Bemiddelen en Detacheren

Daarnaast hebben we bij IBN een eigen modern Expertisecentrum waar we verschillende soorten arbeidsonderzoek kunnen verrichten. In de regio werken we nauw samen met gemeenten, UWV, bedrijfsleven en het onderwijs. Samen met deze partijen geven we invulling aan de brede opdracht van de Participatiewet.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202304-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

IBN Participatie B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
IBN Participatie B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

IBN Participatie B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IBN Participatie B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-04-202304-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-177,7
Jobcoaching*38,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,8438,3
Sociale activering en participatie-18,3
Inburgeringscursussen en duale trajecten-28,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant7.78.17728727%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 march 2023 tot 25 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IBN Participatie B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Test & Diagnose

We kijken naar wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Centrale vragen zijn: wie ben je, wat kun je, wat heb je nodig? Bij het in beeld brengen van de mogelijkheden van de kandidaat maken we bij IBN gebruik van vragenlijsten, praktijksimulaties, tests en individuele gesprekken. De instrumenten die we inzetten bij Test & Diagnose zijn wetenschappelijk onderbouwd en leiden tot valide gegevens. De ervaring leert dat de werkwijze die we hanteren bij Test & Diagnose goed aansluit bij een brede doelgroep. De vragenlijsten en oefeningen zijn ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal minder goed beheersen of die een andere moedertaal hebben. Na de test volgt een persoonlijk gesprek en een advies voor vervolgstappen.
We maken gebruik van diverse tools/methoden:
• IBN Talentenscan (intake)
• Diagnosescan
• Praktijkassessment
• Participatiescan

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Een goed begin… is het halve werk. Dat geldt ook voor een nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen en te vergroten. Gedurende het traject wordt bepaald waar kansen liggen voor de kandidaat en hoe de terugkeer naar werk kan worden bereikt. Bij IBN bieden we onderstaande trainingen en coaching aan.

Hiertoe maken we gebruik van diverse tools/methoden:
• Arbeidstraining op de werkplek
• Arbeidsoriëntatie & Mindset
• Training Persoonlijke effectiviteit
• (Job) coaching

Bemiddelen en detachering

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan. Gedurende de detachering bij een werkgever blijven we betrokken bij het traject. We geven bijvoorbeeld de kandidaat en de werkgever advies om de werkprestatie te optimaliseren. Ook na de reguliere indiensttreding volgen we in de eerste periode de ontwikkelingen. Bij IBN bieden we onderstaande bemiddelingen, detacheringen en trainingen aan: • Bemiddelen naar regulier werk • Training sollicitatievaardigheden • Nazorg na plaatsing • Jobcoaching • Detachering

Arbeidsonderzoek

Wilt u meer duidelijkheid krijgen over de kernkwaliteiten van uw medewerker? Of wilt u toetsen of uw beeld
op uw medewerkers kernkwaliteiten reëel is? Bij IBN kunnen we u helpen. Binnen ons eigen expertisecentrum
verrichten we arbeidsonderzoek met behulp van diverse meetinstrumenten, testen en trainingen.

We doen onder andere onderzoek naar de fysieke belastbaarheid, arbeidsvaardigheden, werkinzicht, sociale omgangsnormen, competenties, persoonlijkheid, interesses, basiskennis Nederlandse taal en rekenen.
Bij de arbeidsvaardigheden kijken we onder andere naar werkinzicht, het inrichten van de werkplek,
omgang met leidinggevenden en collega’s en motorische vaardigheden. We maken gebruik van de
dagelijkse praktijk en kunnen ook een productiegerelateerde werkomgeving simuleren.

Hiertoe maken we gebruik van diverse tools/methoden:

• Valpar
• Sapphire
• Melba
• IDA
• Werkplekonderzoek

Introductie voor UWV-kandidaten

Bij alle trajecten starten we met een orienterend gesprek waarin de kandidaat kennis kan maken met IBN en onze werkwijze. In overleg met de kandidaat stelt IBN een plan op en legt dit voor aan UWV. Na akkoord op het plan start de uitvoering van de opdracht. Een UWV re-integratietraject kan bestaan uit een, of meerdere, van de onderstaande diensten/onderdelen.

UWV Naar Werk trajecten

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om duurzaam naar werk toe te leiden worden ingezet. Deze zijn gericht op werkhervatting in loon- of inkomensvormende arbeid. IBN zoekt samen met de kandidaat actief naar werk binnen het grote regionale netwerk van ruim 750 werkgevers. Diverse coachingsgesprekken en bijvoorbeeld tests gericht op het ontdekken van talenten, kunnen ondersteunend zijn in het traject. De contactpersoon van IBN biedt sollicitatietrainingen, persoonlijke coaching, maar ook passende functies en bemiddelingsondersteuning aan.

UWV Werkfit trajecten

Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen en te vergroten. Het wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe de terugkeer naar werk kan worden bereikt waarbij gewerkt wordt vanuit drie aandachtsgebieden: arbeidsmarktpositie in beeld brengen, het versterken van werknemersvaardigheden en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Hierbij wordt focus gelegd op de themaâ??s: keuzes maken, doelen stellen, gezondheidsbeleving, her- en erkennen van belemmerende factoren en deze hanteerbaar maken. Na afloop van het traject vormen eventuele beperkingen geen belemmering meer om aan het werk te gaan. En is de weg naar betaald werk mogelijk.

UWV Modulaire re-integratiediensten

Mochten de trajecten Naar Werk of Werkfit nog niet mogelijk zijn, dan kunnen modulaire re-integratiediensten worden ingezet. Het traject wordt vaak ingezet voor kandidaten die geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring hebben. Het doel is om kandidaten te activeren en weer deel te laten nemen aan een breder sociaal netwerk. Nadat het vertrouwen in eigen kunnen is vergroot, kan gewerkt worden aan het versterken van de eigen regie in het bouwen van een sociaal netwerk.
Aanvullend zijn eventueel bijvoorbeeld een praktijkassessment of begeleiding bij scholing mogelijk.

UWV Praktijkassessment

Samen met UWV en de kandidaat worden vooraf de vraagstelling en de meest passende aanpak besproken. Voor het in beeld brengen van de mogelijkheden, maken we bij IBN gebruik van diverse testinstrumenten, praktijksimulaties en individuele gesprekken. Ook kunnen we de fysieke belastbaarheid en -mogelijkheden meten. De onderzoeken zijn altijd werk gerelateerd. Gedurende het traject is het mogelijk om bij IBN in één van de bedrijven mee te werken. Zo wordt in de praktijk ervaren hoe een kandidaat in een werksituatie functioneert, waar hij/zij tegen aan loopt en welke talenten, capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden er zijn. Het resultaat is altijd een heldere rapportage met een concreet advies over de mogelijkheden naar regulier werk, binnen welke termijn en welke aanvullende dienstverlening hiervoor eventueel nog nodig is.

UWV - Jobcoaching / begeleiding tijdens Proefplaatsing, arbeidscontract en nazorg

Zodra een geschikte werkplek gevonden is, kan de kandidaat - in overleg met UWV - via een proefplaatsing ervaren of de baan passend is. Als de proefplaatsing is omgezet naar een definitieve werkplek, start de nazorgperiode van 6 maanden. Tijdens het gehele traject en ook in de periode daarna kan, in overleg met UWV, vanuit IBN ondersteuning door een jobcoach plaats vinden. De IBN jobcoach onderhoudt regelmatig contact en bezoekt de werkplek om te bespreken of alles naar wens verloopt en te ondersteunen waar nodig. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en zorgen we voor duurzaamheid van de plaatsing en groei in functioneren.

Inburgeringstraject

IBN biedt binnen de Zelfredzaamheidsroute een unieke combinatie van taalles en participatie onder 1 dak en dat in gezelschap van elkaar. Het betekent niet alleen opleiden, trainen en ondersteunen. Het zorgt ook voor het uitbreiden van sociale netwerken.
Deze route is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk taalniveau, zodat deze doelgroep uiteindelijk zelfstandig kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Hierbij is het streefniveau A1.
Het programma bestaat uit twee delen: minimaal 800 uur Nederlandse taalles onder begeleiding van een NT2-docent en minimaal 800 uur aan participatieactiviteiten. Dit is inclusief uren voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie, kortweg MAP, en het Participatieverklaringstraject.

Voor deelnemers die de capaciteiten hebben om deel te nemen aan de B1 route, verzorgt IBN ook de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Deze werkwijze is geënt op praktijkleren en we streven naar een aansluitende arbeidsovereenkomst.

Outplacement

Wanneer uw medewerker door omstandigheden niet meer voldoet aan de functie-eisen of niet meer past binnen uw organisatie, kan IBN u helpen bij het plaatsen van uw medewerker bij een ander bedrijf. Door een re-integratietraject op maat wordt gekeken naar de mogelijkheden voor uw medewerker. Hij krijgt persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Het traject bestaat altijd uit een intake, bemiddeling en nazorg. Optioneel vindt er diagnose plaats of wordt een jobcoach ingeschakeld

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

IBN ondersteunt mensen uit diverse doelgroepen

Bij IBN geloven we dat mensen die kunnen werken onze samenleving mooier maken. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt. Er zijn veel mensen die het niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt redden en niet altijd de juiste achtergrond of ervaring hebben, maar die wél graag willen werken.

In de afgelopen jaren hebben wij zowel kandidaten via gemeenten als UWV aan een baan geholpen. De kernwoorden voor deze trajecten zijn: individueel en maatwerk. Gedurende het gehele traject heeft de kandidaat individuele begeleiding. Ons doel is om mensen te ontwikkelen. Zo hebben we bijvoorbeeld onze eigen Werkleerlijnen en werken onder andere ook samen met het ROC en andere partijen in de regio. We streven naar duurzame inzetbaarheid.

We zijn er voor mensen met een UWV (AG-) uitkering

Hieronder beschrijven we welke doelgroepen van UWV-kandidaten wij kunnen ondersteunen in hun re-integratie. Welke diensten we voor deze doelgroepen aan kunnen bieden, vindt u onder de kop "Diensten".

Kandidaten van UWV welke bij kunnen ondersteunen:

a. Cliënten met een AG-uitkering (Wao, Wia, Wajong);
b. Cliënten met een ZW-uitkering;
c. Bepaalde Cliënten met een WW-uitkering;
d. Sommige cliënten die in overleg met het Regionaal MobiliteitsTeam (1Werkcentrum) bij ons worden aangemeld.

Tijdelijke doelgroep: mensen met een IVA of een Wajong DGA-uitkering:
Dit betreft mensen met een IVA of een Wajong DGA-uitkering die in overleg met UWV
worden aangemeld. Voor deze Cliënten is vast gesteld dat zij niet beschikken over
Arbeidsvermogen maar deze Cliënten hebben zelf bij Opdrachtgever een verzoek gedaan
voor ondersteuning bij re-integratie.

We zijn er voor mensen met een Participatiewet uitkering

Mensen kunnen vanuit de participatiewet worden aangemeld via hun woongemeenten. IBN voert de PW uit voor 6 gemeenten in het Noordoosten van Noord-Brabant, te weten: gemeente Land van Cuijk, gemeente Oss, gemeente Meierijstad, gemeenten Maashorst, Boekel en Bernheze.

WSW-geïndiceerden

IBN voert de WSW uit voor 6 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant, te weten: gemeente Land van Cuijk, gemeente Oss, gemeente Meierijstad, gemeenten Maashorst, Boekel en Bernheze. Een groot deel van onze gesubsidieerde medewerkers zijn bij reguliere werkgevers gedetacheerd via de werkbedrijven van IBN.

WSW-Begeleid werken

Begeleid werken
Medewerkers met een Wsw-indicatie kunnen rechtstreeks via IBN naar reguliere werkgevers worden bemiddeld en een arbeidsovereenkomst krijgen. Een tussenstap hierin is eventueel ook mogelijk. Een medewerker wordt dan eerst gedetacheerd en daarna kan de medewerker in dienst worden genomen door de werkgever via de regeling Begeleid Werken. Maatwerk en de beste oplossing voor beide partijen is, zoals altijd, hierin het uitgangspunt.

Voor re-integratie kandidaten vanuit een 1e of 2e spoor traject (WvP)

Medewerkers die zijn uitgevallen door ziekte en via hun werkgever een 1e of 2e spoor traject volgen, kunnen via een re-integratietraject met/door IBN naar werk worden begeleid.

Voor kandidaten vanuit de Inburgering - Z Route

Inburgeringsplichtigen met een lage leerbaarheid waarvan wordt verwacht dat zij veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal, omdat ze bijvoorbeeld in het land van herkomst weinig of geen scholing hebben gehad, kunnen bij IBN de Z-route volgen.
In dit programma verzorgen wij Nederlandse taalles en participatieactiviteiten.

Voor kandidaten vanuit de Inburgering - B 1 route

Voor deelnemers die de capaciteiten hebben om deel te nemen aan de B1 route, verzorgt IBN ook de Module Arbeidsmarkt en Participatie

Contact

Vestigingen

Hockeyweg 5, 5405 NC UDEN (route)
Dennis van Gemert
0413282510
officeparticipatie@ibn.nl

Industrielaan 63, 5349 AE OSS (route)
Dennis van Gemert
0413282510
officeparticipatie@ibn.nl

IBN Participatie B.V.

Internetadres: https://www.ibn.nl/participatie/

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

1360