Werken aan duurzame participatie

DZB Leiden

DZB Leiden - Iedereen werk!
DZB zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet. Waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar zien voor wat we waard zijn. En vooral: waarin we het beste in elkaar naar boven halen. Misschien is dat wel wat ons werk zo bijzonder maakt: wij geloven in de kracht...
meer...

DZB Leiden - Iedereen werk!
DZB zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet. Waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar zien voor wat we waard zijn. En vooral: waarin we het beste in elkaar naar boven halen. Misschien is dat wel wat ons werk zo bijzonder maakt: wij geloven in de kracht van ieder mens.
Soms zijn er mensen die moeilijk mee kunnen doen in het arbeidsproces. Ze willen wel, maar kunnen niet altijd. Ze hebben een zogeheten 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Dat kan zomaar ontstaan. Door ziekte, beperking of een tegenslag. Of omdat ze gewoon het tempo even niet meer kunnen bijbenen. Gewone mensendingen, die horen bij het leven van alledag.
Bij DZB draait het om de ontwikkeling van mensen. Al jarenlang helpen wij mensen bij het vinden van werk, waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek zijn. Bij een werkgever in de Leidse regio. En als het nodig is op een werkplek binnen ons bedrijf. We richten ons altijd op wat iemand te bieden heeft én op de beste match.

Onderscheid met andere organisaties

De weg naar werk ziet er voor iedereen anders uit. Onze begeleiding is vrijwel altijd maatwerk. We kijken naar jouw wensen en mogelijkheden en gaan daar samen mee aan de slag. Voor de een is het bijvoorbeeld handig een training te volgen. Terwijl we de ander eigenlijk alleen maar hoeven te wijzen waar de vacatures hangen. Samen met jouw consulent kijk je wat in jouw geval de beste oplossing is. Ook wanneer je aan het werk bent, kun je nog op ons rekenen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201903-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

DZB Leiden is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
DZB Leiden heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

DZB Leiden neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201903-04-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-18,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,8437,9
Sociale activering en participatie-87,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,14--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Holland-Rijnland7.38.13534110%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 23 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van DZB Leiden.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Traject naar werk via Leidse Kracht

Doel: direct bemiddelbare werkzoekenden ondersteunen naar werk.
Leidse Kracht is in 2014 gestart en is een samenwerking tussen DZB en Randstad. Met de bundeling van
krachten ten aanzien van netwerk en expertise worden werkzoekenden ondersteund bij het vinden van
werk. De werkzoekende krijgt een intensief begeleidingstraject naar werk, waarin het team van Leidse Kracht de werkzoekende actief bemiddelt.
Het traject bestaat onder meer uit sollicitatiebegeleiding in de jobtraining, een online omgeving voor CV en vacaturebank en een matchingsservice.
Is de bemiddeling niet geslaagd? Dan kan de werkzoekende doorstromen naar een ander traject binnen DZB.
Als de bemiddeling wel is geslaagd en de werkzoekende aan het werk is, biedt het team van Leidse Kracht
nazorg. Bij Leidse Kracht trajecten is het mogelijk om te kiezen voor duurzame uitstroom. De nazorg wordt
dan verlengd tot de plaatsing duurzaam is; dit is 6 maanden of langer uit de uitkering.

Intensief traject naar werk

Doel: werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van zo regulier mogelijk werk.
De werkzoekende krijgt een persoonlijke consulent toegewezen, die nauw samenwerkt met andere professionals. Het traject wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de werkzoekende; hierbij spelen competenties en motivatie een belangrijke rol. Er wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling door coaching, opleiding en/of werkervaring te bieden. Indien nodig zal de consulent samen met de werkzoekende doelgericht toewerken naar een verandering van gedrag. De consulent zal de werkzoekende stimuleren en motiveren om op eigen kracht stappen te zetten. DZB heeft veel kennis van de regionale arbeidsmarkt en een breed regionaal netwerk en de consulent zal dat netwerk inzetten om samen met de werkzoekende een baan te vinden.
DZB beschikt over een scala aan instrumenten die aanvullend kunnen worden ingezet om tot een goede diagnose te komen of die de werkzoekende concreet ondersteunen bij het vinden van werk.

Traject Banenafspraak

Doel: werkzoekenden met een arbeidsbeperking bemiddelen naar zo regulier mogelijk werk.
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben meestal ondersteuning nodig bij het vinden en
behouden van een baan. Voorafgaand aan een traject Banenafspraak wordt altijd een uitgebreide intake
gedaan. De consulent zal samen met de werkzoekende een geschikte werkplek zoeken, waarbij de methodiek ‘eigen kracht’ als uitgangspunt geldt. De consulent maakt gebruik van het brede werkgeversnetwerk van DZB. Insteek is zoveel mogelijk werkzoekenden bij reguliere werkgevers te plaatsen. Is voor iemand een indicatie nieuw beschut of een beschutte werkplek nodig, dan ondersteunt DZB ook daarin.
Om een werkgever te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kan de consulent een aantal instrumenten inzetten:

  • Proefplaatsing, met behoud van uitkering
  • Begeleiding op de werkvloer door een jobcoach
  • Vergoeding voor de aanpassing van de werkplek
  • Loonkostensubsidie

Horeca Leerwerktraject 'Grand Café De Stal'

Doel: werkzoekenden opleiden voor en bemiddelen naar een betaalde baan in de horeca of aanverwante
branches.
Het leerwerktraject ‘Grand Café De Stal’ is onderdeel van een intensief traject naar werk en biedt
werkzoekenden de kans om binnen 12 maanden opgeleid te worden tot gecertificeerd algemeen horeca
assistent. Een deelnemer aan dit traject werkt 3 maanden in de keuken en 3 maanden in de
bediening. Daarbij wordt de deelnemer bijgestaan door in ieder geval drie ervaren horecaleermeesters en een consulent van DZB met horeca ervaring en een breed netwerk in de horeca. In principe sluit iedere deelnemer het traject af met een HACCP en allergenen certificaat. Deelname aan het traject is met behoud van uitkering.Tijdens het traject start de deelnemer met solliciteren.
Ook hier geldt het eigen kracht principe. Er wordt gestuurd op zelfstandigheid, eigen initiatief en zelfredzaamheid.
Grand Café De Stal’ is inmiddels een bekend en gewaardeerd traject met veel duurzame uitstroom.

Leerwerktraject Schoonmaak

Doel: werkzoekenden opleiden voor en bemiddelen naar een betaalde baan in de schoonmaak of aanverwante branches. Het leerwerktraject Schoonmaak is onderdeel van een (intensief) traject naar werk en biedt werkzoekenden de kans om binnen drie maanden een landelijk erkend diploma te behalen in de schoonmaakbranche – RAS Diploma. Een deelnemer aan dit traject neemt eerst 4 weken deel aan een oriëntatiefase, waarin de verschillende facetten van werken in de schoonmaak aan bod komen. Dan volgt de ontwikkel- en opleidingsfase; ook 4 weken, één dag leren en daarnaast een aantal uur werken.
n de laatste fase van het leerwerktraject wordt er een stageplaats gezocht bij een externe werkgever. Na het behalen van het RAS diploma kan de deelnemer bij deze werkgever betaald aan het werk.
Binnen dit werktraject wordt de deelnemer bijgestaan door de consulent, een leermeester en een accountmanager met een breed netwerk in de schoonmaakbranche. Deelname aan het traject is met behoud van uitkering.

Activering naar werk

Doel: mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de samenleving óf door laten stromen naar een traject naar werk.
Deelnemers aan dit traject zijn met name mensen met praktische, psychische en/of psychiatrische problematieken die de weg naar werk belemmeren.
De werkzoekende krijgt een consulent toegewezen die ruime ervaring heeft in het werken met bijzondere
doelgroepen. De werkzoekende wordt volgens de ‘eigen kracht’ methodiek gestimuleerd actief deel te
nemen aan het maatschappelijk leven. De consulent biedt individuele ondersteuning en begeleiding. Waar
mogelijk wordt scholing of vrijwilligerswerk ingezet. De consulent werkt nauw samen met andere (hulpverlenings) instanties. Ook kan de consulent diverse instrumenten op maat inzetten om de activering
succesvol te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan de Startwerklokatie of trainingen.
Bij een eventueel vervolgtraject naar werk behoudt de werkzoekende bij voorkeur dezelfde consulent.

Jobcoaching

Doel: een werknemer en werkgever ondersteunen bij het inwerken en het tot stand komen van een duurzame arbeidsrelatie.
In sommige gevallen heeft een werknemer met een arbeidsbeperking extra begeleiding nodig op de
werkplek. DZB is erkend als jobcoachorganisatie en heeft gecertificeerde jobcoaches die de werknemer
op de werkplek kunnen begeleiden. De begeleiding is gericht op de uitvoering van het werk en op sociale vaardigheden. Ook krijgt de werkgever concrete handvatten om de werknemer goed te coachen en aan te sturen.

Individuele coaching

Doel: werkzoekenden competenties, sociale en werknemersvaardigheden laten ontwikkelen om zo de kans op een baan te vergroten.
Gedurende het traject naar werk kan besloten worden om extra persoonlijke coaching in te zetten. Ook hier
is het uitgangspunt de 'eigen kracht' van de werkzoekende. De consulent ondersteunt en denkt mee, laat
alternatieven zien en ervaren, geeft feedback en praktische tips en hanteert daarbij motiverende en
oplossingsgerichte gesprekstechnieken. De coaching is gericht op het motiveren van de werkzoekende
en het verbeteren van competenties op het gebied van sociale vaardigheden en goed werknemerschap.
Er wordt aandacht besteed aan houding en gedrag en aan mogelijke belemmeringen voor re-integratie
op de arbeidsmarkt.
Belemmeringen kunnen de thuissituatie, financiële situatie en/of gemoedstoestand van de werkzoekende
zijn. De consulent fungeert als de spin in het web tussen werkzoekende, gemeente, werkgever en eventuele hulpverleningsorganisaties.

Trainingen

DZB geeft een aantal trainingen om werkzoekenden voor te bereiden op toetreding tot de arbeidmarkt.
In de 'Training aan het werk' leert de werkzoekende alle vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen solliciteren. Er is ook een training voor anderstaligen; hier ligt meer nadruk op het praktisch oefenen en herhalen.
In de training 'Doelgericht aan de slag' gaat het om het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit door het stellen van leerdoelen.
In de training 'Assertief op de werkvloer' leert de werkzoekende zich te handhaven in moeilijke situates.
En in de workshop 'Presentatievaardigheden' leert de werkzoekende zich tijdens een sollicitatiegesprek zo goed mogelijk aan een werkgever te presenteren.
Deelname aan de trainingen is op vrijwilige basis.

Werkervaring opdoen

Doel: een werkzoekende (nieuwe) werkervaring op laten doen om diens positie op de arbeidsmarkt te
versterken.
Het opdoen van werkervaring kan onderdeel zijn van het traject en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.
De consulent bepaalt met de werkzoekende welk type werkplek geschikt is. DZB beschikt over een
uitgebreid netwerk van werkplekken, zowel intern als bij externe werkgevers. De consulent begeleidt de werkzoekende tijdens het opdoen van de werkervaring en is gedurende de hele periode aanspreekpunt voor zowel werkzoekende als werkbegeleider.
De werkplek kan, indien aan de orde, gekoppeld worden aan een beroepsopleiding die de werkzoekende
volgt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt

Werkzoekenden die direct aan de slag kunnen. Mensen die zich onder meer goed kunnen presenteren, gemotiveerd zijn om te werken en beschikken over recente en relevante werkervaring.

Werkzoekenden met een wat grotere, maar wel overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt

Werkzoekenden die niet direct bemiddeld kunnen worden naar werk, maar bij wie de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt in principe binnen een jaar overbrugbaar is.

Werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt

Het hebben van multi problematiek is vaak kenmerkend voor deze doelgroep. Er is ondersteuning op maat nodig om met hen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Werkzoekenden met een indicatie banenafspraak of nieuw beschut, óf die in aanmerking komen voor inzet
praktijkroute.
DZB verleent ook diensten aan werkzoekenden waarbij het vermoeden is van een arbeidsbeperking.

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met onduidelijk perspectief op werk

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, met perspectief om wellicht op (langere) termijn (betaald) werk te doen. Dit zijn met name mensen met praktische, psychische en/of psychiatrische problematieken die de weg naar werk belemmeren.

Contact

Vestigingen

Le Pooleweg 11, 2314 XT LEIDEN (route)
D.T. de Blieck - Visser
071 581 84 19
d.de.blieck@dzb.nl

Internetadres: http://www.dzb.nl

Aantal werknemers: 1050
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1972

6732