Werken aan duurzame participatie

Bureau Revenu

Bureau Revenu zet zich energiek en creatief in om samen met de werkzoekende passende arbeid te realiseren. Revenu heeft specifieke expertise op het gebied van psychische klachten en/of psychosociale problematiek. Persoonlijke coaching maakt onderdeel uit van het reïntegratietraject.
Op...
meer...

Bureau Revenu zet zich energiek en creatief in om samen met de werkzoekende passende arbeid te realiseren. Revenu heeft specifieke expertise op het gebied van psychische klachten en/of psychosociale problematiek. Persoonlijke coaching maakt onderdeel uit van het reïntegratietraject.
Op respectvolle wijze wordt de cliënt benaderd in al zijn mogelijkheden, maar ook in zijn blokkades.
Primair staat het welzijn van de cliënt!

Onderscheid met andere organisaties

Bureau Revenu is een kleinschalig reïntegratiebureau, werkzaam in de regio West en Midden Brabant.
Bureau Revenu heeft specifieke expertise in het begeleiden van cliënten met psychische klachten en/of psychosociale problematiek.
Persoonlijke coaching, individueel maatwerk en samenwerking met andere disciplines, zijn speerpunten in onze werkwijze.
Naast het begeleiden naar een baan in loondienst, bestaat ook de mogelijkheid dat begeleiding en coaching leidt naar het opzetten van een eigen bedrijf.
Revenu heeft ruime ervaring met IRO trajecten en trajecten sociale activering. Revenu is een door UWV gecetificeerde jobcoachorganistie.

Samenwerking met:
Gemeente, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Bureau Revenu is in het bezit van certificaten:

  • Blik op Werk Keurmerk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-03-201926-03-2019

Blik op Werk Keurmerk

Bureau Revenu is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Bureau Revenu heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Bureau Revenu neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-03-201926-03-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-28,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,4117,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Brabant8.67.881457%
West-Brabant8.67.951242%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Bureau Revenu.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratietraject 'Naar werk', naar betaald werk

Bureau Revenu begeleidt cliënten naar een passende betaalde baan. Revenu heeft ruime ervaring in deze re-integratietrajecten. Revenu heeft de kennis en vaardigheden om samen met de cliënt de snelste weg naar arbeid te realiseren. Vaak in opdracht van het UWV.
Vanaf juli 2016 is Revenu contractpartner van UWV voor de re-integratietrajecten 'Naar werk'.
Door cliënt en de consulent van Bureau Revenu wordt een persoonlijk re-integratieplan opgesteld. De inhoud, duur en intensiteit wordt op maat vastgesteld. Wat drijft de cliënt en waar liggen de competenties? Essentieel hierbij is dat het re-integratiebureau goed bekend is met de lokale arbeidsmarkt en dat de medewerkers regionaal opereren. Persoonlijke coaching maakt een belangrijk onderdeel uit van de begeleiding. Hiervoor heeft de reïntegratieconsulent wekelijks contact, zowel persoonlijk als via de telefoon, mail en social media.
Het doel dat bereikt moet worden is die aantrekkelijke baan, die wacht op een invulling.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Bureau Revenu begeleidt cliënten naar zelfstandig ondernemerschap. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van werkhervatting als zelfstandige onderzocht. De mogelijkheden voor het verrichten van zelfstandige arbeid worden objectief en deskundig beoordeeld. Zo nodig wordt een marktonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of er vraag is naar product of dienst. De potentiële levensvatbaarheid van het gewenste bedrijf is essentieel.
Vervolgens wordt cliënt ondersteund in het opstellen van een bedrijfsplan. Eventueel wordt cliënt ondersteund in het zoeken naar een gunstige financiering
Tot slot wordt de cliënt geadviseerd over randvoorwaarden voor zelfstandige arbeid, zoals inschrijving Kamer van Koophandel, informatie over belastingen, aansluiting bij branche organisatie, opstellen leveringsvoorwaarden enz.
Hiervoor heeft de reïntegratieconsulent wekelijks contact, zowel persoonlijk als via de telefoon, mail en social media. Het doel dat bereikt moet worden is de realisatie van een eigen bedrijf.

Jobcoaching

Na een gedegen beroepenoriëntatie en een succesvolle plaatsing biedt Bureau Revenu ondersteuning bij het werk. Middels een begeleidingsplan krijgt de werknemer persoonlijke ondersteuning, gericht op het handhaven van een goede werkomgeving en een goede werkrelatie. De jobcoach staat naast de werknemer; op momenten dat alles goed gaat en op momenten dat er problemen zijn. De jobcoach heeft wekelijks contact met de werknemer.
Bureau Revenu heeft bij het UWV de noodzakelijke jobcoach erkenning en is gerechtigd om de Persoonlijke Ondersteuning te verlenen.

Uitvoering gesubsidieerd werk

Personen met een Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening) - indicatie hebben, sinds de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening in 2007 de mogelijkheid om met een PGB (Persoonsgeboden budget) de kosten van een SW werkplek te financieren. Te denken valt aan loonkostensubsidie en begeleidingskosten begeleid werken. Bureau Revenu biedt begeleiding naar WSW arbeid. Revenu verzorgt de administratieve zaken rondom het PGB en biedt begeleiding op de werkplek. Ook het reguliere bedrijf kan rekenen op begeleiding vanuit Revenu. De consulent heeft wekelijks contact met de werknemer.
Met ingang van 2015 is de instroom van de Sociale Werkvoorziening gestopt. Vanaf 2015 kunnen personen, die opgenomen zijn in het “Doelgroepenregister”, gebruik maken van de diensten van Bureau Revenu.

Trajecten sociale activering

Bureau Revenu gaat in haar werkwijze uit van de theorie van Moslow. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat iemand zich van nature graag wil ontwikkelen, als tenminste aan een aantal basisbehoeften voldaan wordt. In de trajecten sociale activering gaat Bureau Revenu uit van hetzelfde principe. In het traject worden cliënten gecoacht op het gebied van o.a. woonzorg, budgetbegeleiding, relatie- en opvoedingsvraagstukken, scholing en cursusaanbod, stagewerkzaamheden verrichten, het aangaan van nieuwe sociale contacten, het verrichten van vrijwilligerswerk. Het uiteindelijke doel is om de cliënt zich stapsgewijs naar een maximale zelfontplooiïng te laten ontwikkelen. De consulent heeft wekelijks contact met de cliënt

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Bureau Revenu biedt de werkzoekende optimale mogelijkheden bij het effectief zoeken naar werk. Als een passende vacature gevonden is, wordt gewerkt aan de beste voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Door training en begeleiding door Revenu ziet de werkzoekende met vertrouwen het sollicitatiegesprek tegemoet, waardoor de nieuwe baan binnen handbereik is. Ook bij teleurstellingen staat de consulent naast de werkzoekende om het vertrouwen in eigen mogelijkheden vast te houden en door te werken naar een succesvolle plaatsing. De consulent heeft wekelijks contact met de werkzoekende.

Training weerbaarheid

Middels persoonluijke coaching en supervisie wordt de mentale weerbaarheid van de cliënt geoptimaliseerd. In gesprekken wordt de sterkte - zwakte analyse doorgesproken en hanteerbaar gemaakt. Cliënten worden begeleid en gestimuleerd om hun grenzen te verleggen en hun blik naar buiten te richten. Sociale activiteiten, het aangaan van nieuwe contacten, stappen in de richting van een werkplek zijn ontwikkelingen die nagestreefd worden. De consulent heeft wekelijks contact met de cliënt

Lifecoaching

Voor professionele ondersteuning bij meervoudige problematiek kan de cliënt een beroep doen op de lifecoach van Bureau Revenu. Bij aanmelding wordt een persoonlijke coach toegewezen waarmee in een vertrouwde omgeving allerlei levensvraagstukken besproken kunnen worden.

De coach helpt bij het helder krijgen van de hulpvraag en samen wordt gekeken naar mogelijkheden en blokkades. Er worden eigen leerdoelen opgesteld, die leiden naar minder stress, persoonlijke groei en nieuwe levensvreugde.

Mogelijke aandachtsgebieden zijn:
• Mentale weerbaarheid optimaliseren
• Structureren van het huishouden
• Logisch ordenen van de administratie
• Financiële zaken regelen en budgetcoaching (eventueel
schuldhulpverlening)
• Communicatie met allerlei instanties
• Inzicht krijgen in familie- en gezinsrelaties
• Uitbreiding van uw sociale netwerk
• Zoeken van een nuttige dagbesteding/werk en passende hobby’s
• Zoeken naar de meest optimale woonsituatie
• Een goede balans zoeken tussen bezigheden en de beschikbare energie

Persoonlijke coaching in het kader van de Wmo

Bureau Revenu gaat ervan uit dat elke cliënt de behoefte heeft om zichzelf te ontplooien (behoefte filosofie van Maslow), maar dat eerst voorkomende belemmeringen moeten worden opgeheven. Revenu helpt de cliënt om de belemmeringen weg te nemen. Het aanbod van hulpverlening is breed van opzet. Zo worden cliënten begeleid bij het ordenen en structureren van het huishouden, bij het regelen van geldzaken of hulp bij oplossen van schuldproblemen. Ook begeleiding bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, behoort tot de mogelijkheden.
De begeleidingsmethode van Revenu vraagt wel om een actieve houding van de cliënt. Om te kunnen participeren moet de cliënt namelijk uitdagingen aangaan en barrières doorbreken.
Revenu heeft ervaring met alle mogelijke levensvragen. Heeft oog voor de huidige situatie, voor wat belemmert of in de weg zit. Zo maakt Bureau Revenu ruimte vrij voor de blik naar buiten. Bureau Revenu onderzoekt wat de cliënt kan en wat de cliënt wil en onderzoekt daarnaast de mogelijkheid van scholing, stageplaats of werkervaringsplaats of misschien wel werk. Want iedereen is ergens goed in.

Reïntegratie Tweede Spoor

De werknemer is al een tijdje niet arbeidsgeschikt. Werkgever, werknemer en Bureau Revenu overleggen hoe de werknemer snel en zo goed mogelijk weer aan het werk kan. In de eigen functie of als dat niet meer mogelijk is, in ander werk.
De werkgever heeft de taak om als dat in zijn eigen bedrijf niet lukt, bij andere bedrijven voor zijn werknemer naar passend werk te zoeken.
Beiden zijn hierbij gebonden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Die wet geeft nauwkeurig aan wat zij van elkaar mogen verwachten in het reïntegratieproces. Om verschillende redenen kan dat proces wat stroef verlopen of lang duren.
Revenu kan zowel de werkgever als de medewerker ondersteunen in dit reïntegratieproces. Daarbij wordt er rekening gehouden met beider belangen. Revenu hecht veel waarde aan persoonlijke coaching, een goed opgebouwd reïntegratiedossier en begeleiding met een succesvolle werkhervatting als resultaat.

Ambulante woonbegeleiding op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) en op basis van zorg in natura (ZIN).

Als je bij het zelfstandig wonen merkt dat de dingen niet zo makkelijk lopen als je gedacht had, kun je daarvoor hulp krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hulp bij het regelen van je financiën en je administratie, studiebegeleiding, behouden van arbeid/dagbesteding en/of scholing, het opbouwen van een vriendenkring en vasthouden aan een gezonde routine. Dagelijks of wekelijks, naar gelang de vraag, krijg je een aantal uren vaste begeleiding van een coach. Samen met je coach werk je consequent toe naar meer 'eigen regie'. Doel van de begeleiding is vaak dat je op een gegeven moment zelf het leven kunt regelen en zelf in de maatschappij kunt meedraaien met steeds minder ondersteuning. Per slot van rekening wil iedere mens maximale autonomie, rekening houdend met de beperkingen maar gebaseerd op de mogelijkheden, die er wél zijn.

Reïntegratietraject 'Werkfit maken', een opstap naar betaald werk

Bureau Revenu biedt adequate persoonlijke begeleiding en perspectief om op eigen niveau volwaardig te functioneren in de maatschappij. Soms wordt het proces doorlopen in tussenstappen en neemt het langere tijd in beslag. Een andere keer is het meteen duidelijk waar kansen liggen. Wat drijft de cliënt en waar liggen de competenties? Het doel dat bereikt moet worden is dat de cliënt vanuit de eigen kracht, actief deelneemt aan het maatschappelijk leven. Met mogelijk die betaalde baan als stip op de horizon.
Vanaf juli 2016 is Revenu contractpartner van UWV voor de re-integratietrajecten 'Werkfit maken'.
Door cliënt en consulent van Bureau Revenu wordt een persoonlijk re-integratieplan opgesteld. De inhoud, duur en intensiteit wordt op maat vastgesteld. Essentieel hierbij is dat het re-integratiebureau goed bekend is met de lokale sociale kaart en dat de medewerkers regionaal opereren. De consulent stelt zich naast de cliënt op als sparringpartner in het re-integratieproces.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Ex-psychiatrische patiënten

Revenu hanteert de methode van individuele trajectbegeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan de belevingswereld van de kandidaten. Door persoonlijke coaching wordt de kandidaat aangesproken op zijn mogelijkheden en kansen. In het reïntegratieplan worden deze mogelijkheden en kansen concreet omschreven.
Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht en een haalbaar toekomstperspectief.
De begeleiding wordt gegeven door een vaste, ervaren consulent, waarmee wekelijks contact mogelijk is.
Binnen een termijn van drie tot twaalf maanden wordt het reïntegratieplan gerealiseerd.

Personen met persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline

Revenu hanteert de methode van individuele trajectbegeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan de belevingswereld van de jonge arbeidsgehandicapten. Door persoonlijke coaching wordt de kandidaat aangesproken op zijn mogelijkheden en kansen. In het reïntegratieplan worden deze mogelijkheden en kansen concreet omschreven. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht en een haalbaar toekomstperspectief.
De begeleiding wordt gegeven door een vaste, ervaren consulent, waarmee wekelijks contact mogelijk is.
Binnen een termijn van drie tot twaalf maanden wordt het reïntegratieplan gerealiseerd.

Personen met schulden

Voor mensen met schulden lijkt een betaalde baan een logische keuze.
Revenu vindt echter dat eerst de schuldproblematiek op orde dient te zijn, voordat energie beschikbaar is voor werk. Revenu hanteert een werkwijze volgens de theorie van Maslow, waarbij eerst aan de basisbehoeften voldaan moet zijn alvorens de volgende stap te nemen.
Revenu ondersteunt bij het inventariseren van de schulden en zoekt mee naar oplossingen, zoals schuldbemiddeling en/of schuldsanering.
Daarna vindt arbeidsbemiddeling plaats.
De begeleiding wordt gegeven door een vaste, ervaren consulent, waarmee wekelijks contact mogelijk is.
Binnen een termijn van drie tot twaalf maanden wordt het reïntegratieplan gerealiseerd.

Personen met depressie, manie of manische depressie

Revenu hanteert de methode van individuele trajectbegeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan de belevingswereld van de werkzoekende. Middels persoonlijke coaching wordt de werkzoekende aangesproken op zijn mogelijkheden en kansen. In het reïntegratieplan worden deze mogelijkheden concreet benoemd.
Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht en een haalbaar toekomstperspectief.
De begeleiding wordt gegeven door een vaste, ervaren consulent, waarmee wekelijks contact mogelijk is.
Binnen een termijn van drie tot twaalf maanden wordt het reïntegratieplan gerealiseerd.

Personen met niet-aangeboren hersenenletsel

Revenu hanteert de methode van individuele trajectbegeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan de belevingswereld van de werkzoekende. Middels persoonlijke coaching wordt de werkzoekende aangesproken op zijn mogelijkheden en kansen. Er vindt afstemming plaats met behandelaren over mogelijke valkuilen.
Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht en een haalbaar toekomstperspectief.
De begeleiding wordt gegeven door een vaste, ervaren consulent, waarmee wekelijks contact mogelijk is.
Binnen een termijn van drie tot twaalf maanden wordt het reïntegratieplan gerealiseerd.

Personen, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen

Het mogelijk om met begeleiding vanuit Bureau Revenu een appartement of kamer te huren in Tilburg. Het woonaanbod richt zich op personen met een beperking, die toch zo gewoon mogelijk willen wonen.
Doel van de begeleiding is dat de persoon op een gegeven moment zelf het leven kan regelen en zelf in de maatschappij kan meedraaien met steeds minder ondersteuning.

Personen, die door UWV aangemeld worden voor een re-integratietraject

U bent tijdelijk of al wat langer zonder werk en actief op zoek naar een nieuwe baan Mogelijk bent u niet meer in dienst bij een werkgever, u ontvangt dan een uitkering van het UWV. Het UWV kan dan voor u een re-integratiebureau inschakelen. Vanaf 01-07-2016 geeft UWV aan haar klanten de mogelijkheid de re-integratiediensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk' te doorlopen.
Als contractpartner van UWV biedt Bureau Revenu deze trajecten aan. Klanten zijn van harte welkom bij Bureau Revenu voor informatie over de wijze waarop we deze UWV re-integratietrajecten vorm geven. Samen met u maakt Revenu een re-integratieplan, dat wordt ingediend bij het UWV. Bij goedkeuring van het plan worden de kosten vergoed door het UWV.
Onze aanpak is gebaseerd op de samenwerkingsrelatie tussen u en uw consulent. We inventariseren uw situatie van het moment, uw kennis en ervaring. Uw kwaliteiten en loopbaanwensen worden in kaart gebracht.
Stap voor stap gaat u werken aan het bereiken van het gestelde doel.

Contact

Vestigingen

Alphensebaan 31, 5126 PR GILZE (route)
Manda Bellemakers
0161 225280
info@bureau-revenu.nl

Internetadres: http://www.bureau-revenu.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

1058