Werken aan duurzame participatie

Work-Sjop

Work-sjop is een erkend Re-integratie en Jobcoachorganisatie, die zich specialiseert in het begeleiden van jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt met Noord- en Midden Limburg als werkgebied. De persoonlijke kenmerken van het Work-Sjop team zijn: Kleinschalig, betrokkenheid, begripvol...
meer...

Work-sjop is een erkend Re-integratie en Jobcoachorganisatie, die zich specialiseert in het begeleiden van jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt met Noord- en Midden Limburg als werkgebied. De persoonlijke kenmerken van het Work-Sjop team zijn: Kleinschalig, betrokkenheid, begripvol, doelgericht, kritisch, coöperatief, activerend, enthousiasme, snelle onderlinge communicatie, betrouwbaar,resultaatgericht, creatief, perfectionisme. Work-Sjop heeft een toegangsovereenkomst voor Re-integratietrajecten Werk Fit en Naar Werk uit te voeren en voor jobcoaching bezitten we de toegangsovereenkomst voor persoonlijke ondersteuning. Verder hebben we in Noord limburg een raamovereenkomst bij het Sociaal domein . Work-Sjop werkt continu aan de kwaliteit van haar dienstverlening en streeft er altijd naar om aan de verwachting van klanten en opdrachtgevers te voldoen. Wij zijn gecertificeerd met de methode Supported Employment. Work-Sjop is gecertificeerd met de Loon Waarde Advies Tool.

Onderscheid met andere organisaties

Work-Sjop onderscheid zich van andere re-integratiebureaus door persoonlijke begeleiding, wij staan voor intensieve samenwerking 1+1=3, Kleinschaligheid, We stellen ons onafhankelijk op en transparant op, wij zetten ons ervoor in om ideeen wensen en dromen om te zetten in werkelijkheid, Wij staan voor oplossingsgerichtheid en daadkracht. Wij denken en handelen graag creatief en out of the box. en hebben korte lijnen met ons netwerk en kennis van de regionale arbeidsmarkt

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-05-201917-05-2019

Blik op Werk Keurmerk

Work-Sjop is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Work-Sjop heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Work-Sjop neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-05-201917-05-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,5338,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,477,9
Sociale activering en participatie7,017,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Limburg8.58316349%
Midden-Limburg8.3892438%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Work-Sjop.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Traject " Werk Fit"

Het doel van onze begeleiding is ervoor te zorgen dat onze klanten een baan vinden die bij hen past. Daarbij nemen we bij elk traject het individu als uitgangspunt. We stellen ons de vraag wat de wensen en mogelijkheden van de klant zijn en bij welke branche en werkgever deze aansluiten.

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Het doel van onze begeleiding is om klanten zodanig te versterken dat zij na het succesvol beëindigen van deze Re-integratiedienst geschikt zijn om het werk te hervatten.

Traject "Naar Werk"

Bij "Naar werk"richten we ons op:Als je werkt, tel je mee. Want dan draag je iets bij aan de samenleving. Heb je geen betaalde baan en krijg je een uitkering van de opdrachtgever. Dan kan er een traject gestart worden `Naar Werk`. Dit bespreek je met je consulent of arbeidsdeskundige . Zij kunnen vervolgens Work-Sjop inschakelen. Het is belangrijk dat je weet welke baan bij jou past en welke stappen nodig zijn om die te vinden. Wij helpen je daarbij.
Re-integratiedienst Naar Werk: Het doel van deze dienst is dat onze begeleiding gericht is op een concrete werkhervatting van de klant in loon- of inkomens vormende arbeid in een reguliere werkomgeving.
We gebruiken hierbij de ‘Supported Employment’ methode. Dit traject omvat de volgende onderdelen:

  • Jobhunting/Jobcarving
  • Arbeidsmarktbenadering
  • Jobmatching

Jobcoaching

Definitie van Jobcoaching: Het gericht begeleiden en ondersteunen van een werknemer op de werkplek, zodat de werkplek een duurzaam karakter krijgt.
Het verlenen van persoonlijke ondersteuning op maat, uitgaande van de capaciteiten en de wensen van de klant, met als doel het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit, het vergroten van de zelfredzaamheid en behouden van betaalde (gesubsidieerde) arbeid. Hierbij is de ontwikkeling van een duurzame werkrelatie tussen de klant en werkgever het uitgangpunt.
Work-Sjop biedt intensief en persoonlijk contact. Bij jobcoaching ligt het accent op ondersteuning om zelfstandig te kunnen functioneren op het werk. Het gaat niet alleen om zaken als de fysieke inrichting van de werkplek. Vooral het sociale aspect op het werk, de omgang met collega's, en het bewaken van de randvoorwaarden.

Loonwaarde Advies Tool

Loonwaardemeting Om te bepalen welk deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door iemand met een arbeidsbeperking verdiend kan worden, kan aan Work-Sjop gevraagd worden een loonwaardebepaling af te nemen. Work-Sjop doet dit met het Loonwaarde Advies Tool (LAT). Dit is een door Blik op Werk gevalideerde onderzoeksmethode welke op een systematische en zo objectief mogelijke wijze de loonwaarde van een werknemer bepaalt . De tool kan worden ingezet voor het bepalen van de loonwaarde voor arbeidsgehandicapten met het oog op mogelijke loondispensatie of loonkostensubsidie . Bij een UWV uitkering ontvangt de werknemer gedispenseerd loon en een aanvullende uitkering van UWV. Bij de gemeente(participatiewet en WSW) betaald de werkgever een volledig loon, maar krijgt hij een subsidie om het verschil te compenseren.

Assessment

Het toetsen van de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de klant. Is er sprake van persoonlijke ondersteuning dan zullen we dieper ingaan op de mogelijkheden, dit kan door individuele gesprekken of door de inzet van testen. Voor klanten die bijscholing op bepaald vlak wensen, kan Work-Sjop in de aanvraag hiervoor ondersteuning bieden.Bij het product Assessment zetten we de volgende instrumenten in: 1.Persoonlijke Effectiviteit: Het doel hiervan is te komen tot een realistisch zelfbeeld m.b.t. beroepsuitoefening en leidt tot een keuze voor (een) bepaald(e) beroep(en)/of sector. Werkwijze: -In kaart brengen van de vaardigheden, interesses, beperkingen, belemmeringen en werkervaring van de klant. -In beeld brengen van de persoonlijkheidskenmerken van de klant. -In beeld brengen van de eisen die de klant aan zijn werkomgeving stelt. -Klant maakt samen met de jobcoach een sterkte- zwakte analyse en een profiel van zichzelf en zet dit af tegen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Jobhunting

Het zoeken naar een duurzame werkplek voor de klant. Er wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Work-Sjop of gericht gezocht naar werkgevers die aan de klant passend werk kan bieden. De jobcoach legt contact en onderzoekt of de betreffende werkplek qua sfeer en takenpakket inderdaad aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de klant.
Arbeidsmarktbenadering: Doel: Het verwerven van een passende functie bij een potentiële werkgever. Gelet hierbij op de wensen en mogelijkheden van de klant. Dit kan een werkplek zijn in het kader van Werk Fit en arbeidsoriëntatie. Werkwijze: -Acquisitie (door jobcoach, evt. samen met de klant) naar een passende werkplek -Inventariseren en adviseren van noodzakelijke werkplekaanpassing aan de werkgever -Informatieverstrekking aan de werkgever over de klant en subsidie mogelijkheden gericht op arbeid.

Jobmatching

Het doel van onze begeleiding is gericht op een concrete werkhervatting van de klant in loon- of inkomsten vormende arbeid in een reguliere werkomgeving.
Zorgdragen voor een gestructureerde werkomgeving. Veiligheid creeëren controle en toezicht houden en evalueren met alle partijen om overvraging te voorkomen. De ondersteuning is niet op directieve maar constructieve manier (positieve kritiek, vertrouwenspersoon) rekening houden met de mogelijkheden van de klant
.

Brug naar Werk

Work-Sjop is Brug naar Werk gecertificeerd en kunnen de training aanbieden aan klanten. Alle personeelsleden van Work-Sjop zijn trainer en hebben een erkende licentie Brug naar Werk.
Brug naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking die graag goed voorbereid aan het werk willen. De training is zeker ook geschikt voor mensen die al aan het werk zijn en extra ondersteuning willen om beter te functioneren op de werkplek.
Binnen de training wordt gewerkt in Modules
Module 1,2,3, Sociale vaardigheden in arbeidssituaties
Module 4 Arbeidshouding
Module 5 Lichamelijke verzorging in relatie tot werk
Module 6 Mijn sterke en zwakke eigenschappen
De deelnemer krijgt tijdens de training een reëel zicht op zijn eigen mogelijkheden en hoe deze optimaal te benutten bij het verkrijgen en/of het uitbreiden van werk. De training kan in een groep of individueel worden gegeven en wordt afgerond met een certificaat of een diploma

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van jongeren. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuil kunnen gaan achter mensen waar sprake is van zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt”.
Onze jobcoaches beschikken over de kennis en kunde die onze opdrachtgevers stellen. Middels door een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau; We hebben veel ervaring met de begeleiding van mensen met een beperking en hun re-integratie. een verder zijn we gecertificeerd voor het ‘Supported Employment’ programma en de training Brug naar Werk. De kennis en kunde die hier is opgedaan achtten we onmisbaar in de begeleiding van onze klanten op weg naar werk. Work-Sjop werkt praktisch en concreet. Door een goede gespreksvoering zal de klant geprikkeld worden om de eigen wensen en mogelijkheden te verhelderen. Open communicatie en helder taalgebruik vormen de basis voor samenwerking.

Jongeren (< 27 jaar)

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van jongeren. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuil kunnen gaan achter mensen waar sprake is van zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt”.
Onze jobcoaches beschikken over de kennis en kunde die onze opdrachtgevers stellen. Middels door een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau; We hebben veel ervaring met de begeleiding van mensen met een beperking en hun re-integratie. een verder zijn we gecertificeerd met het Supportment Employment programma. Work-Sjop werkt praktisch en concreet. Door een goede gespreksvoering zal de klant geprikkeld worden om de eigen wensen en mogelijkheden te verhelderen. Open communicatie en helder taalgebruik vormen de basis voor samenwerking.

Jongeren met Autisme

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van jongeren. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuil kunnen gaan achter mensen waar sprake is van zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt”.
De jobcoaches van Work-Sjop hebben jarenlang gewerkt in de zorg voornamelijk; jongeren met een verstandelijke beperking. De kennis en kunde die hier is opgedaan achtten we onmisbaar in de begeleiding van onze klanten op weg naar werk.Work-Sjop werkt praktisch en concreet. Door een goede gespreksvoering zal de klant geprikkeld worden om de eigen wensen en mogelijkheden te verhelderen. Open communicatie en helder taalgebruik vormen de basis voor samenwerking.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

De begeleiding is intensief met een vaste jobcoach. Hierbij staat structuur en duidelijkheid voorop. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van coaching en arbeidsmarkttoeleiding.
Onze jobcoaches beschikken over de kennis en kunde die onze opdrachtgevers stellen. Middels door een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau; We hebben veel ervaring met de begeleiding van mensen met een beperking en hun re-integratie. een verder zijn we gecertificeerd voor het ‘Supported Employment’ programma. Die ervaringen achten wij onmisbaar in de begeleiding aan mensen waarbij sprake is van afstand tot de arbeidsmarkt. In die begeleiding zullen deze ervaringen naar onze mening “voelbaar” voor u zijn!

Contact

Vestigingen

Kanaalstraat 94, 5986 AH BERINGE (route)
Miriam Theunissen
06-46634552
Info@work-sjop.nl

Internetadres: http://www.work-sjop.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

6646