Werken aan duurzame participatie

WIZ Re-integratie & Coaching B.V.

WIZ Re-integratie & Coaching begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar en op het werk. Dit doen wij door zoveel mogelijk mensen bij werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij werkgevers te plaatsen omdat we de...
meer...

WIZ Re-integratie & Coaching begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar en op het werk. Dit doen wij door zoveel mogelijk mensen bij werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij werkgevers te plaatsen omdat we de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de emancipatie van mensen met een arbeidsbeperking willen bevorderen.

Verder begeleiden wij mensen met een Wajong naar en op het werk.

WIZ Re-integratie & Coaching is in de regio enerzijds de partner voor de gemeenten en het UWV voor de toeleiding en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds zijn wij in de regio de partner voor werkgevers om langdurige zieke werknemers te begeleiden. Particuliere bedrijven (profit en non- profit) en verzekeraars kunnen bij WIZ Re-integratie & Coaching terecht voor een deskundig oordeel over de zieke werknemer en/of het inzetten van een traject.

Onderscheid met andere organisaties

Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 31-08-201731-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
WIZ Re-integratie & Coaching B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WIZ Re-integratie & Coaching B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 31-08-201731-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-27,5
Jobcoaching-17,8
Outplacement8,057,6
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-167,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,1107,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,05--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WIZ Re-integratie & Coaching B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Fysieke en mentale behandeling of begeleiding

Dit is een intensieve en gerichte vorm van trainen die zeer wordt gewaardeerd door managers en
leidinggevenden. Het grote voordeel is dat coaching on-the-job vaak korter duurt en er minder dagen
per week nodig zijn om resultaten te bereiken. Observaties en feedback helpen de medewerker om
met een gezond kritisch perspectief te reflecteren op het eigen gedrag, de eigen presentatie te
verbeteren en sterke kanten optimaal te benutten.

Coaching en training op de eigen werkplek wordt vaak ervaren als verfrissend en stimulerend.
Knelpunten en onduidelijkheden zijn direct op te lossen en de verkregen kennis en vaardigheden
worden meteen gekoppeld aan de praktijk. Training on-the-job heeft mede daardoor een hoog leerrendement.

Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie

WIZ Re-integratie & Coaching BV verricht ook haalbaarheidsonderzoeken. Indien een werkgever, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige twijfels heeft of een arbeidsongeschikte werknemer bemiddelbaar is naar een passende functie op de vrije arbeidsmarkt, dan kan WIZ ook worden ingeschakeld. Na bestudering van alle relevante documenten ( denk aan FML, arbeidsdeskundige rapportage etc.) wordt er een afspraak gepland met de zieke werknemer. Dit gesprek kan bij betrokkene thuis of op één van de locaties van WIZ Re-integratie & Coaching BV plaatsvinden.

Aan de hand van dit uitvoerige gesprek wordt er vervolgens een rapportage opgemaakt. Genoemde rapportage kan door de werkgever en/of de werknemer worden gebruikt om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Het UWV kan uiteindelijk concluderen dat de zieke werknemer ( voorlopig) geen intensief/ belastend spoor 2 traject hoeft te volgen. In plaats hiervan dient betrokkene zijn/ haar aandacht te richten op bijv. adequate behandeling.

Jobcoaching

Wat doet een jobcoach?
Een jobcoach geeft uw medewerker persoonlijke ondersteuning bij het werken. Welke ondersteuning dat is en hoe die wordt ingevuld is afhankelijk van de zaken waar uw medewerker moeite mee heeft. Een jobcoach kan de werknemer bijvoorbeeld begeleiden tijdens een inwerkperiode of helpen met het beter organiseren van de werkzaamheden. In bepaalde gevallen is het verstandig om de werkzaamheden aan te passen zodat de werknemer zijn functie beter aan kan. Over dit proces van jobcarving adviseert de jobcoach u graag.

Bepaalde werknemers hebben veel baat bij de begeleiding van een jobcoach. Bijvoorbeeld jongeren met een Wajong hebben bij de start van hun loopbaan veel aan iemand waar ze op terug kunnen vallen. Aan het eind van een geslaagd traject kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Outplacement

Het verlies van een baan gaat vaak gepaard met problemen op verschillende gebieden. Aan een baan ontleent iemand vaak een duidelijke identiteit: hij/zij is iemand, er wordt een beroep gedaan op zijn/ haar kwaliteiten. Daarnaast brengt een baan ritme en orde in de dagelijkse gang van zaken. Het verlies van een baan betekent dat dit ritme gevoelig wordt verstoord. Macht en invloed die men had verdwijnen van de een op de andere dag, iemand verliest datgene waaraan hij/ zij een groot deel van zijn of haar status ontleende. Het verlies van een baan heeft vaak een deuk in het zelfvertrouwen tot gevolg. Het lijkt alsof elke ervaring, kennis en inzet voor het bedrijf of de organisatie nutteloos is geweest. Betrokkene kan het ervaren als een persoonlijk falen. Men moet afstand doen van de dingen die hem of haar voor een belangrijk deel, meer dan men dacht, eigenwaarde gaven.

Toeleiden van werk naar werk (1ste en 2de spoor WvP)

Bij re-integratie tweede spoor is het einddoel helder: zorgen voor een passende werkplek voor de werknemer buiten uw bedrijf. Een dergelijk traject is wel aan strikte regels gebonden. Zo moet duidelijk zijn waarom iemand niet meer binnen het bedrijf kan werken. En er moeten heldere afspraken worden gemaakt over rechten en plichten van u en uw werknemer.
Hoe ziet een tweede spoortraject eruit?

Vooraf maakt WIZ Re-integratie & Coaching heldere afspraken over de inhoud van het traject. Deze leggen we vast in een trajectplan met bijbehorende offerte. Het tweede spoortraject gaat van start met een grondige analyse van de situatie en een inventarisatie van de redenen waarom uw medewerker is vastgelopen. Daarna wordt de richting bepaald voor het zoeken van een nieuwe werkplek. Op dat moment is helder waar ieder zich aan moet houden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk

Als u, als opdrachtgever, een traject met ons ingaat, investeert u daar tijd en geld in. Logisch dus dat u precies wilt weten wat u van ons kunt verwachten en hoe wij werken.
Intake – We kennen altijd een uitgebreide intake. Uw visie is daarbij het uitgangspunt. Het verhaal en de ambities van de klant zijn tevens van belang. WIZ Re-integratie & Coaching werkt met het principe van één loopbaanbegeleider per klant voor het gehele traject. U hebt dus altijd te maken met een vaste contactpersoon. Tijdens de intakeperiode winnen we aanvullende informatie in om het opgebouwde profiel te toetsen en het op te stellen plan van handeling aan te scherpen.

Sociale activering en participatie

Sociale Activering kan ingezet worden voor mensen met een Wajong-, WGA-, WIA- of ZW-uitkering. Voor deze mensen geldt dat zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar dat er wel perspectief is dat zij op termijn in staat zijn om te gaan werken.
Bij de uitvoering van het traject worden direct arbeidsactiviteiten ingezet die bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, zodanig dat het verwerven van een baan een reëel perspectief is.

Dit doen wij door directe plaatsing op een van onze eigen werkervaringsplekken. Daarnaast hebben wij door ons uitgebreide werkgeversnetwerk toegang tot werkervaringsplekken in diverse branches.

Gedurende het traject is de coaching en begeleiding gericht op het opbouwen van arbeidsritme, het vergroten van de fysieke/psychische belastbaarheid, het aangeven van fysieke grenzen, het omgaan met collega's en leidinggevenden, initiatief leren nemen en te werken in groepsverband.

WerkFit Maken

Binnen de dienst Werkfit maken ga je met WIZ Re-integratie & Coaching B.V. aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

De hoofdactiviteiten Werkfit maken:
Het versterken van de werknemersvaardigheden wordt ingezet wanneer je al wat langer uit het arbeidsproces bent. Het kan ook voorkomen dat je überhaupt de laatste tijd niet of minder actief bent in andere maatschappelijke verbanden.
Het versterken van de werknemersvaardigheden heeft als doel jouw afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te verkleinen zodat je er klaar voor bent om deel te nemen aan de op re-integratie gerichte activiteiten. De consultant van WIZ Re-integratie & Coaching B.V. is vanaf het begin van de dienst betrokken bij de uitvoering.

Activiteiten die wij inzetten om de werknemersvaardigheden te versterken zijn:
• Sociale activering
• Initiëren en begeleiden bij een werkervaringsplek
• Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Naar Werk

Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om jou het werk te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de re-integratiedienst Naar werk. Ons doel van deze dienst is daarom te allen tijde jou duurzaam in werk te plaatsen.

De hoofdactiviteiten Naar Werk:

Sollicitatietraining
In eerste instantie inventariseert de consultant jouw bestaande sollicitatievaardigheden. Vervolgens behandelen jullie samen op welke kennis en vaardigheden omtrent het solliciteren jullie je gaan richten. In de sollicitatietraining wordt kennis overgebracht en worden vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het gericht zoeken naar werk.

Het programma bestaat uit zes modules:
• Vacature analyse en telefonisch informeren
• CV maken
• Sollicitatiebrief schrijven
• Sollicitatiegesprek oefenen (rollenspel)
• Arbeidsmarktbenadering (inclusief het inzetten van social media)
• Arbeidsvoorwaarden

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajong

Jobcoaching

Bijstandsgerechtigden

Jobhunting, Jobcarving en begeleiding.

UWV Uitkeringsgerechtigden

UWV ZW / AG cliënten, bijvoorbeeld WAO ZW en WIA doelgroep.
Perceel 1: "Werkfit Maken"
Perceel 2 : "Naar Werk"

Langdurig zieke medewerkers

Spoor 1 en Spoor 2 trajecten en haalbaarheidsonderzoeken.

Met ontslagbedreigde werknemers

Outplacement trajecten.

Participatie cliënten

Jobhunting, jobcarving, jobcoaching en sociale activering.

Contact

Vestigingen

Beersdalweg 93, 6412 PE HEERLEN (route)
Jelle Vromen
045-5252827
jvromen@wizlimburg.nl

Graafschap Hornelaan 140H, 6004 HT Weert (route)
C. Reisner
0495-532455
c.reisner@wizlimburg.nl

Internetadres: http://www.wizlimburg.nl/

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2011

13625