Werken aan duurzame participatie

ttif&werk

Ttif.company is sinds 1971 actief op de markt van arbeidsmobiliteit en het coachen en trainen van uiteenlopende doelgroepen. ttif & werk is onderdeel van ttif.company.

40 jaar geleden is ttif.company als taalschool gestart. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een full-service aanbieder van re...
meer...

Ttif.company is sinds 1971 actief op de markt van arbeidsmobiliteit en het coachen en trainen van uiteenlopende doelgroepen. ttif & werk is onderdeel van ttif.company.

40 jaar geleden is ttif.company als taalschool gestart. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een full-service aanbieder van re-integratie, outplacement, mobiliteit, arbo-en verzuimmanagement en taaloplossingen voor het bedrijfsleven.

‘In beweging komen’ is inmiddels een vertrouwd begrip voor ttif.company: we hebben al duizenden mensen geactiveerd, in beweging gebracht en weer aan het werk geholpen! Kortom ttif.company brengt je in beweging!

ttif & arbo, ttif & taal en ttif & werk maken allen onderdeel uit van ttif.company.
ttif & arbo is een gecertificeerde arbodienst.
ttif & taal ondersteunt gemeenten, werkgevers/werknemers bij het verbeteren van de Nederlandse taal.
ttif & werk richt zicht op re-integratie, mobiliteit, tweede spoor, derde spoor, outplacement en loopbaan oriëntatie.

Onderscheid met andere organisaties

  • landelijke dekking
  • we werken volgens een uniforme gestructureerde methode met bewezen resultaten
  • het benutten van de aanwezige kwaliteiten van de klant en het dragen van eigen verantwoordelijkheid
  • de kortste weg naar werk en het leveren van individueel maatwerk
  • we bezoeken de klanten thuis
  • breed pallet aan diensten en producten

Samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, verzekeraars, werkgevers & werkgeversorganisaties, UWV, scholingsinstellingen

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-10-201727-10-2017

Blik op Werk Keurmerk

ttif&werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
ttif&werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ttif&werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-10-201727-10-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,2117,5
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-00,0
Outplacement-17,6
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,2547,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-237,5
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 1e helft 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,123--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ttif&werk .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten sociale activering

Het doel van sociale activering is de persoonlijke ontplooiing van de kandidaat te stimuleren. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn richting arbeidsintegratie en uitstroom naar reguliere, gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk. Het versterken van de vaardigheden van de kandidaat is in het traject de voornaamste activiteit. Een andere belangrijk aspect is het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven van de kandidaat. In een op de doelgroep toegesneden activerings- en toeleidingstraject worden instrumenten ingezet die het kandidaten mogelijk maakt om werkervaring op te doen. Deze werkervaring is bedoeld om doorstroom naar regulier werk mogelijk te maken.

Outplacement

ttif & werk begeleidt mensen die als gevolg van een reorganisatie of om individuele redenen uit dienen te kijken naar een nieuwe werkkring. ttif & werk biedt praktische en emotionele ondersteuning. De mobiliteitscoach bekijkt met de kandidaat hoe het beste van de situatie gemaakt kan worden, en welke nieuwe kansen de misschien onverwachte baanverandering kan brengen. Na een nieuwe oriëntatie op werk, waarin de arbeidsmarkt, drijfveren en werkwensen opnieuw worden bekeken, wordt een passende zoekrichting geformuleerd. Tot slot biedt ttif & werk ondersteuning bij het realiseren van de nieuwe carrière van de kandidaat d.m.v. het verbeteren van de sollicitatievaardigheden, jobhunting en het werkgeversnetwerk van ttif & werk.

Tweede spoor trajecten

In het re-integratieproces kan de situatie ontstaan dat uw medewerker niet meer kan terugkeren
in uw organisatie. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moet u voor hem of haar op zoek naar een nieuwe werkomgeving (re-integratie tweede spoor). Tweede spoor bij ttif & werk betekent maatwerk.
Een persoonlijke mobiliteitscoach biedt persoonlijke, individuele en deskundige begeleiding zodat de medewerker snel en met de grootst mogelijke zorg in een nieuwe functie start. ttif & werk is gespecialiseerd in het begeleiden van uiteenlopende doelgroepen, van laag tot hoog opgeleid, naar werk. ttif & werk biedt een unieke methode, zodat het dossier 'poortwachterproof' is .

Tweede spoor trajecten (gedeelde regie)

Voor organisaties die eigen regie voeren heeft ttif & werk Tweede Spoor Gedeelde Regie ontwikkeld. Het betreft een variant op tweede spoor waarbij de organisatie zelf de regie behoudt op het traject. Tweede Spoor Gedeelde Regie is bij uitstek geschikt indien een organisatie het eigen regie model voert, zelfstandig diverse tweede spoor activiteiten kan uitvoeren, wanneer een organisatie zoekt naar vakinhoudelijke ondersteuning en waarin bespaard kan worden op re-integratiekosten. De focus ligt op het bieden van ondersteuning aan een organisatie bij het 'poortwachterproof' werken. Aanvullend bieden wij de medewerker de diverse begeleidingselementen, zoals het maken van verschillende testen, hulp bij het formuleren van geschikte beroepsprofielen, in kaart brengen van regionale plaatsingsmogelijkheden, toegang tot een online vacaturezoeksysteem, het aanleren van sollicitatievaardigheden en ondersteuning bij het maken van inhoudelijke rapportages.

Derde spoor trajecten

Is een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig aan het werk? Dan volgt meestal een WIA-keuring door het UWV. Blijkt uit deze keuring dat de medewerker nog benutbare mogelijkheden heeft, dan krijgt hij of zij een WGA-uitkering toegekend. Vanuit deze uitkeringspositie start een bemiddelingstraject naar werk. Dit noemt men re-integratie derde spoor. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan draagt de werkgever hiervoor de kosten. Derde spoor bij ttif & werk betekent maatwerk. Een persoonlijke mobiliteitscoach biedt deskundige begeleiding zodat de medewerker snel en met de grootst mogelijke zorg in een nieuwe functie start.

Coachingtrajecten en werkdruksessies

Het doel van een coachingstraject is om de werknemer uiteindelijk met meer plezier en resultaat te laten werken. De mobiliteitscoach begeleidt de werknemer op een respectvolle, maar doelgerichte manier. Acceptatie is een voorwaarde om te kunnen leren, maar het is wel het doel dat binnen het traject concreet resultaat wordt geboekt en iets in beweging wordt gebracht. Samen met de mobiliteitscoach worden ontwikkeldoelen in kaart gebracht en wordt geleerd naar sterke en mindere kanten te kijken en oorzaken van successen en stagnaties na te gaan. In samenspraak met de werknemer wordt een plan van aanpak gemaakt. De coaching biedt theorie en oefeningen; er wordt gewerkt aan de hand van praktijksituaties en persoonlijke ervaringen. Tussen de bijeenkomsten door worden oefenopdrachten meegegeven om de verworven inzichten en het geleerde in de praktijk toe te passen. In de coaching worden de leerdoelen tussentijds en aan het einde van geëvalueerd en/of bijgesteld.

Mobiliteitscentrum opzetten binnen bedrijven

Het Loopbaan- en Mobiliteitscentrum is een uniek concept dat organisaties proactief ondersteunt bij thema’s als vergrijzing, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. ttif & werk heeft het L&MC ontwikkeld om
organisaties te ondersteunen bij carrièreplanning, loopbaanontwikkeling, 1ste, 2de en 3de spoortrajecten en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers m.b.t. hun carrière. Tevens kan het ondersteuning bieden bij voorkomen van uitval en versterking verzuimbeleid en dienen als een vraagbaak voor medewerkers, leidinggevenden en HR bij loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken. Het L&MC richt ttif & werk bij voorkeur in op de locatie van de organisatie. Dit draagt namelijk niet alleen bij aan de toegankelijkheid van het L&MC voor medewerkers bij vragen over hun carrière en inzetbaarheid, maar zorgt er ook voor dat de vaste mobiliteitscoach een volledig beeld krijgt van de organisatie.

Jobhunting

In een jobhuntingtraject gaat een mobiliteitscoach samen met de medewerker op zoek naar een nieuwe werkomgeving. Het betreft maatwerk: gerichte acquisitie naar banen in de regio die aansluiten op de wensen en competenties van de individuele medewerker. Uitgangspunt in onze werkwijze is het benutten van de aanwezige talenten en kwaliteiten van de medewerkers en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Daarbij is onze eerste prioriteit veelal het vinden van werk, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om werk te vinden waarin mensen zich goed voelen en hun talenten en energie kwijt kunnen. Dit leidt tot duurzaamheid. De begeleiding bestaat uit het opstellen van een actieplan op basis van een bedrijvenlijst, toegang te verstrekken tot ons vacaturezoeksysteem, het aanmaken van zoekprofielen, het introduceren bij ons werkgeversnetwerk en het ondersteunen bij sollicitatieactiviteiten.

Loopbaanimpulsscan

De LI-scan is een door ttif & werk ontwikkeld meetinstrument waarmee wij de interne en externe plaatsingsmogelijkheden van een medewerker inzichtelijk maken. In drie bijeenkomsten wordt samen met de medewerker een uitgebreide analyse gemaakt van de kwaliteiten, ambities, talenten en mogelijkheden van de medewerker, worden passende beroepsprofielen opgesteld, interne plaatsingsmogelijkheden in kaart gebracht, worden mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt onderzocht en wordt de afstand tot concrete vacatures bepaald. De Li-Scan kan ingezet worden om de positie is op de arbeidsmarkt te bepalen: oriëntatie. Het kan ingezet worden om uitval naar aanleiding van fysieke beperkingen, motivatiegebrek
of disfunctioneren te voorkomen: preventie. Of het kan als onderdeel van een werk-naar-werktraject (outplacement, 1e, 2e en 3e spoor) ingezet worden: curatief. De LI-scan wordt afgesloten met een driegesprek tussen de werkgever, de werknemer en de mobiliteitscoach.

Trajecten voor UWV: naar werk en werkfit maken

ttif & werk voert voor UWV de trajecten van de gunning 2016 uit: Naar werk en werkfit maken.
In een traject naar werk wordt een kandidaat begeleid richting een nieuwe baan. De coach gaat samen met de kandidaat netwerken en jobhunten. Een kandidaat moet klaar zijn om aan het werk te gaan.
In een traject werkfit maken wordt een kandidaat klaargestoomd op de arbeidsmarkt op te gaan. Dit is een traject voor kandidaten die nog niet klaar zijn om direct aan de slag te gaan. Er wordt aandacht gegeven aan waar sta ik op de arbeidsmarkt, wat kan ik en wat wil ik en er wordt gecoacht. CV en sollicitatiebrieven krijgen tevens veel aandacht. We maken veel gebruik van werkervaringsplekken.
In beide trajecten komt de coach bij de kandidaat thuis.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Kandidaten met een Ziektewet/ WIA/ WGA uitkering

Kandidaten kunnen een intensieve, professionele en vooral persoonlijke aanpak verwachten, die hen in staat stelt mee te doen. Wij denken in mogelijkheden, niet in belemmeringen! In onze trajecten stellen we daarom de volgende vragen: waar is de kandidaat plaatsbaar, moet hij vooral gemotiveerd worden of moeten de mogelijkheden beter in beeld komen. Het accent ligt op het opheffen van belemmeringen die de kandidaat in een achterstandspositie hebben gemanoeuvreerd om zo de snelste en beste weg naar een passende baan te realiseren. Hiervoor zet ttif & werk ervaren mobiliteitscoaches en jobhunters in die de kandidaten leren hun potentieel te onderkennen en te benutten.

Kandidaten met grote of middenlange afstand tot de arbeidsmarkt

Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt ttif & werk middellange tot lange bemiddelingstrajecten aan van maximaal 12 maanden met het accent op de volgende activiteiten: - aanbodversterking via scholing, workshops en trainingen; - samen telef. acquisitie voor banen (voordoen, nadoen en evalueren); - samen brieven schrijven n.a.v. vacatures; - samen open sollicitatiebrieven schrijven en een selectie maken van bedrijven waar de kandidaat met de open sollicitatie langs gaat; - sollicitatiegesprekken van kandidaten begeleiden bij de werkgever; - samen sollicitaties bij werkgevers nabellen en nabespreken om daar nieuwe leerpunten uit te halen; - netwerken en solliciteren via Social Media.

Zieke werknemers (onderdeel van de wet Poortwachter)

Begeleiding van werknemers die vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking uitgevallen zijn tijdens het arbeidsproces. Of de preventieve begeleiding van werknemers die door beperkingen en/of werkgerelateerde problematiek uit dreigen te vallen.
Preventieve trajecten, coaching, werkdruksessies, tweede spoortrajecten en derde spoortrajecten zijn hier voorbeelden van. Zie tevens onder "diensten" wat de diverse producten inhouden.

Contact

Vestigingen

Koningin Wilhelminaplein 12 -14, 1062 HK AMSTERDAM (route)
Esther Zillig
020 5626364
info@ttifcompany.nl

ttif & werk bezoekt kandidaten veelal thuis, 1000 AA Heel Nederland (route)
Esther Zillig
020-5626364
info@ttifcompany.nl

Bahialaan 100, 3065WC Rotterdam (route)
Esther Zillig
020-5626364
info@ttifcompany.nl

Internetadres: http://www.ttifenwerk.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1971

5868