Werken aan duurzame participatie

DZB Leiden

DZB Leiden - Sterk in Werk!

DZB Leiden is het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden. Wij zijn een ambitieuze organisatie waarbij het draait om mensen en werk. Ons doel is alle werkzoekenden uit de Leidse regio een kans te bieden op werk. Duizend werkzoekenden per jaar rekenen op onze hulp...
meer...

DZB Leiden - Sterk in Werk!

DZB Leiden is het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden. Wij zijn een ambitieuze organisatie waarbij het draait om mensen en werk. Ons doel is alle werkzoekenden uit de Leidse regio een kans te bieden op werk. Duizend werkzoekenden per jaar rekenen op onze hulp daarbij. Wij ondersteunen zowel werkzoekenden met als zonder arbeidsbeperking. Voor wie het nodig heeft bieden wij beschut werk. Voor wie de stap naar buiten wil maken zijn wij de brug naar het bedrijfsleven. In de ruim 40 jaar dat we bestaan hebben we een enorm werkgeversnetwerk opgebouwd. Daar werken we intensief mee samen om jaarlijks honderden werkzoekenden aan een passende baan te helpen. Wij doen dit voor gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten. Daarnaast is DZB Leiden voor de Leidse regio uw aanspreekpunt wanneer het gaat om de Participatiewet en garantiebanen.

Onderscheid met andere organisaties

DZB onderscheidt zich van andere organisaties door de persoonlijke aanpak. Elke werkzoekende krijgt een eigen consulent en een traject op maat. DZB is expert in het matchen van mensen en werk.
DZB ondersteunt werkzoekenden vanuit het principe "eigen kracht". DZB beschikt over een portfolio en een scala aan werkplekken, zowel intern als extern, waar werkzoekenden ervaring op kunnen doen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201807-05-2018

Blik op Werk Keurmerk

DZB Leiden is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
DZB Leiden heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

DZB Leiden neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-201807-05-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-327,6
Sociale activering en participatie-37,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,51--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2017 tot 10 march 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van DZB Leiden.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Kort traject naar werk

DOEL
Het bemiddelen van werkzoekenden naar regulier werk.
Leidse Kracht is in 2014 gestart en is een samenwerking tussen DZB en Randstad. Met de bundeling van krachten ten aanzien van netwerk en expertise ondersteunen we werkzoekenden naar betaald werk.
Werkzoekende krijgt een intensief begeleidingstraject naar werk waarin het team van Leidse Kracht
de werkzoekende actief bemiddelt. Het traject bestaat onder meer uit sollicitatiebegeleiding in de jobtraining, een online omgeving voor CV en vacaturebank en een matchingsservice die vraag naar werk en aanbod van werk bij elkaar brengt.
Het traject omvat

  • Coaching en bemiddeling
  • Plaatsing en nazorg

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kan de werkzoekende doorstromen naar een ander traject binnen DZB. Als de bemiddeling wel is geslaagd en de werkzoekende aan het werk is, biedt het team van Leidse Kracht nog zes maanden begeleiding aan zowel werkzoekende als werkgever teneinde een duurzame plaatsing te realiseren.

Intensief traject naar werk

DOEL
Het bemiddelen van de werkzoekenden naar zo regulier mogelijk werk.
De werkzoekende krijgt een persoonlijke consulent toegewezen, die nauw samenwerkt met andere betrokken professionals.
Het traject wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de werkzoekende; hierbij spelen competenties en motivatie een belangrijke rol. Er wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling door coaching, opleiding of werkervaring te bieden. Bij onvoldoende motivatie zal de consulent samen met de werkzoekende doelgericht toewerken naar een verandering van gedrag. De consulent zal de werkzoekende stimuleren en motiveren om op eigen kracht stappen te zetten. DZB heeft veel kennis van de regionale arbeidsmarkt en een breed regionaal netwerk en de consulent zal dat netwerk inzetten om samen met de werkzoekende een baan te vinden.
Het traject omvat in elk geval:

  • Bemiddeling
  • Plaatsing en nazorg

DZB beschikt over breed scala aan instrumenten die additioneel kunnen worden ingezet.

Traject Banenafspraak

DOEL
Het bemiddelen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking naar zo regulier mogelijk werk.
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben veelal ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van een baan.
Voorafgaand aan een Traject Banenafspraak wordt altijd een uitgebreide intake gedaan. Het traject omvat in elk geval:

  • Begeleiding en bemiddeling
  • Plaatsing en nazorg

De consulent zal samen met de werkzoekende een geschikte werkplek zoeken, waarbij de methodiek ‘Eigen Kracht’ als uitgangspunt geldt. De consulent maakt hierbij gebruik van het brede werkgeversnetwerk van DZB. Insteek is zoveel mogelijk werkzoekenden bij reguliere werkgevers te plaatsen. Mocht voor iemand een indicatie nieuw beschut of een beschutte werkplek nodig zijn, dan ondersteunen wij ook daarin.
Om de werkgever aan te moedigen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kan de consulent een aantal instrumenten inzetten, zoals proefplaatsing, jobcoaching of loonkostensubsidie.

Horeca Leerwerktraject "Grand Café De Stal"

Het leerwerktraject ‘De Stal’ is deel van een intensief traject naar werk en biedt werkzoekenden de kans om binnen 12 maanden opgeleid te worden tot gecertificeerd algemeen horeca assistent. Een deelnemer van ‘De Stal’ werkt 3 maanden in de keuken en 3 maanden in de bediening. De deelnemer wordt bijgestaan door ervaren horecaleermeesters, keukenassistenten, een assistent bediening en consulenten van DZB met horeca ervaring en een breed netwerk in de horeca. In principe sluit iedere deelnemer het traject af met een HACCP en allergenen certificaat. Deelname aan het traject is met behoud van uitkering, er staat geen salaris tegenover.
Tijdens het traject start de deelnemer met solliciteren. Ook hier geldt het eigen kracht principe. Er wordt consequent gestuurd op zelfstandigheid, eigen initiatief en zelfredzaamheid. ‘De Stal’ is inmiddels een bekend en gewaardeerd leerwerk traject binnen de regio en het ruime merendeel van de deelnemers heeft intussen betaald werk.

Activering naar Werk

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen deze afstand te verkleinen. Met als gewenst resultaat dat ze kunnen deelnemen aan een traject naar werk.

De werkzoekende krijgt een consulent toegewezen, die ruime ervaring heeft in het werken met bijzondere doelgroepen.
De werkzoekende wordt volgens de "Eigen Kracht" methodiek gestimuleerd actief deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. De consulent biedt individuele ondersteuning en begeleiding. Waar mogelijk wordt scholing of vrijwilligerswerk ingezet. De consulent werkt samen met andere (hulpverlenings)instanties. Ook kan de consulent diverse instrumenten op maat inzetten, om de activering succesvol te laten verlopen, bijvoorbeeld de Startwerklocatie of trainingen.
De bevindingen en resultaten van dit traject worden verwerkt in een eindrapportage en een advies.
Bij niet succesvol afsluiten, wordt dit toegelicht. Bij een eventueel vervolg, traject naar werk, houdt de werkzoekende bij voorkeur dezelfde consulent.

Leerwerktraject Groen

Het leerwerktraject Schoonmaak is onderdeel van een (intensief) traject naar werk. Het traject start met een
oriëntatiefase van 1 maand, waarbij de werkzoekende uitgebreid kennis kan maken met de verschillende
aspecten van werken in het groen. Als na de oriëntatiefase blijkt dat werkzoekende geschikt is om te werken in het groen, volgt een traject van 3 maanden waarbij 3,5 dag wordt gewerkt in het groen en 1,5 dag wordt
besteedt aan opleiding. De opleiding is niet alleen gericht op vakvaardigheden, maar zal ook veel aandacht
besteden aan werknemersvaardigheden. Werkzoekenden kunnen verschillende certificaten behalen. Het traject is met behoud van uitkering. Doel is duurzame uitstroom uit de uitkering naar een betaalde baan in het groen.

Leerwerktraject Schoonmaak

Een Het leerwerktraject Schoonmaak is onderdeel van een (intensief) traject naar werk en biedt werkzoekenden de kans om binnen drie maanden een landelijk erkend diploma te behalen in de schoonmaakbranche – RAS Diploma. Een deelnemer aan dit traject neemt eerst vier weken deel aan een oriëntatiefase waarin de verschillende facetten van het werken in de schoonmaak aan bod komen. Daarna volgt een oriëntatie- en ontwikkelfase, waarna werkzoekenden stage gaat lopen bij een werkgever in de schoonmaakbranche (ook beide 4 weken). Na het behalen van het RAS diploma kan de deelnemer bij de betreffende werkgever betaald aan het werk. Doel is duurzame uitstroom uit een uitkering naar een betaalde baan in de schoonmaakbranche of aanverwante branches.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt

Werkzoekenden die direct aan de slag kunnen. Mensen die zich onder meer goed kunnen presenteren, gemotiveerd zijn om te werken en beschikken over recente en relevante werkervaring.

Werkzoekenden met een wat grotere, maar wel overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt

Werkzoekenden die niet direct bemiddeld kunnen worden naar werk, maar bij wie de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt in principe binnen een jaar overbrugbaar is.

Werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt

Het hebben van multi problematiek is vaak kenmerkend voor deze doelgroep. Er is ondersteuning op maat nodig om met hen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Werkzoekenden waarbij het vermoeden is van een arbeidsbeperking dan wel die zijn opgenomen in het doelgroep register en vallen onder de banenafspraak.

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met perspectief op werk op (heel) lange termijn

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met perspectief om op (langere) termijn het werk te
hervatten. Dit zijn met name mensen met praktische, psychische en/of psychiatrische problematieken die de weg naar werk belemmeren.

Contact

Vestigingen

Le Pooleweg 11, 2314 XT LEIDEN (route)
D.T. de Blieck - Visser
071 581 84 19
d.de.blieck@dzb.nl

Internetadres: http://www.dzb.nl

Aantal werknemers: 1050
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1972

6732