Samen werken aan
duurzame participatie

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V.

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. begeleidt/bemiddelt mensen op sociaal verantwoorde wijze bij participatie op de arbeidsmarkt en maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij stelt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. de mens centraal. Vanuit openheid,integriteit en respect bouwt A.F.M. Groeneveld...
meer...

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. begeleidt/bemiddelt mensen op sociaal verantwoorde wijze bij participatie op de arbeidsmarkt en maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij stelt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. de mens centraal. Vanuit openheid,integriteit en respect bouwt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. een vertrouwensrelatie op met de individuele mens ( cliënt ) met als doel: werk, maatschappelijke aansluiting en optimaliseren van het functioneren.
Cliënten met o.a. een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voorbereiden op een duurzame terugkeer in een passende functie in het reguliere arbeidsproces met daaraan gekoppeld de daadwerkelijke realisatie.
Het verhogen van de maatschappelijke participatie m.b.t. cliënten, die
( nog ) niet in staat zijn om "betaald werk "te verrichten, zodat daarmee sociaal isolement wordt doorbroken dan wel voorkomen.
A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V verzorgt ook "Op Maattrajecten" in het kader van coaching/eerste en tweede spoor,outplacement.

Onderscheid met andere organisaties

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. is een kleine, daadkrachtige,slagvaardige, platte gecertificeerde
( jobcoach )organisatie, die vanuit de mensvisie haar cliënten coacht,begeleidt, bemiddelt en ze draagt altijd zorg voor maatwerk.
De cliënten worden vanaf de start tot en met het afsluiten van het traject door één persoon (jobcoach/arbeidsconsultent ) begeleid.
A. F.M. Groeneveld Consultancy B.V. is ook buiten de "kantooruren" voor zowel opdrachtgevers als cliënten bereikbaar.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-11-202320-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-11-202320-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,518,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,1198,3
Sociale activering en participatie10,018,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente9.18.2203165%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 5 october 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Traject Naar Werk

Naar Werk is een reïntegratietraject voor cliënten met een ZW-uitkering, of een AG-uitkering van het UWV. Als een cliënt klaar is om de reguliere arbeidsmarkt weer te betreden, maar hierbij ondersteuning nodig heeft , kan het UWV een "Naar Werk"traject inzetten.
Alle reïntegratieactiviteiten die nodig zijn om cliënt het werkt te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de reïntegratiedienst "Naar Werk". Het einddoel is namelijk: duurzame plaatsing in een reguliere functie.
Elk traject wordt op maat aangeboden, gericht op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. In overleg met het UWV wordt de trajectduur, het aantal begeleidingsuren ( maximaal 25 ) bepaald en wat er tijdens het traject gedaan moet worden. Een traject voor cliënten met een ziektewetuitkering duurt maximaal 6 maanden en cliënten met een WAJONG/WGA uitkering maximaal 9 maanden.

Eerste Spoor/Coaching

Binnen het eerste spoortraject richt A.F.M. Groeneveld Consultancy zich erop om de medewerker, die de eigen functie binnen de organisatie ( tijdelijk ) niet meer kon uitoefenen terug te brengen in de functie of in een andere passende of aangepaste functie binnen de eigen organisatie. Dit gebeurt conform de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt op het moment dat een medewerker op een eerste spoortraject is aangewezen.
Daarnaast ondersteunt/coacht A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. medewerkers, die dreigen vast te lopen, of uit te vallen juist om die uitval te voorkomen en het welbevinden op de werkplek terug te vinden/te vergroten zodat het functioneren verder optimaliseert.

Jobhunting

Het primaire doel is het vinden van duurzaam werk voor cliënt. In de visie van A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. is jobhunting het goed kennen van de cliënt, de wensen en de mogelijkheden. Vervolgens met een scherp vizier op de arbeidsmarkt alle mogelijke manieren benutten om de reguliere duurzame functie voor cliënt in beeld te krijgen en in te vullen.
Hierbij wordt uiteraard actief van het netwerk van A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. gebruik gemaakt.

Nazorg na bemiddeling

Als er een passende match is gemaakt tussen de cliënt en de werkgever levert A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. de nazorg om de duurzaamheid te borgen.
Daarom houdt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. in de eerste periode na plaatsing ( 2 maanden ) nog contact met cliënt en de nieuwe werkgever. Niet alleen telefonisch, maar ook lijfelijk.
Eventuele knelpunten kunnen worden besproken en opgelost om de plaatsing te borgen en terugval te voorkomen.

Jobcoaching

De coaching/ondersteuning door de jobcoach is gewenst/noodzakelijk om de (potentiële ) werknemer zo optimaal mogelijk met inachtneming van zijn beperkingen maar met een duidelijk oog voor zijn kwaliteiten/vaardigheden op de ( toekomstige ) werkplek te laten functioneren. Met als beoogd doel behoud/verkrijgen en vervolgens behoud van werkplek nu en in de toekomst en het doorgroeien naar een zelfstandig functioneren.
Daartoe worden de leerdoelen voor de coachingsperiode ingevuld. Door de jobcoach wordt het formulier "Aanvraag Jobcoach " ingevuld. De te begeleiden werknemer tekent voor akkoord.
De focus wordt gelegd op de drie belangrijkste doelen, die in de begeleidingsperiode haalbaar geacht worden. Daarna volgt uiteraard de evaluatie. De aanvraag wordt getoetst en toegekend door de arbeidsdeskundige. De voorziening wordt in eerste instantie voor 6 maanden jaar toegekend. A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. is gecertificeerd om de coaching Protocol Jobcoach uit te mogen voeren.

Motiveringstrajecten

Indien gewenst/noodzakelijk wordt deze training ( één op één ) ingezet zodat de kans op welslagen van het in te zetten traject beduidend wordt vergroot.
Cliënt bewust maken van zijn mogelijkheden, met uiteraard oog voor de aanwezige beperkingen, maar deze zeer zeker niet als uitgangspunt nemen.

Jobcarving/jobassembling

Jobcarving en jobassembling openen deuren. Op basis van het profiel van de cliënt onderzoekt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. welke mogelijkheden er zijn binnen bestaande functies bij een organisatie. Aan de hand van de gestelde mogelijkheden en eventueel arbeidsdeskundig onderzoek wordt er binnen een bestaand functiehuis onderzocht welke mogelijkheden er zijn om functies passend te maken

Tweede spoor/outplacement

Binnen het tweede spoortraject/outplacementtraject richt A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. zich erop om uw medewerker, die de eigen functie binnen uw organisatie niet meer kan uitoefenen en voor wie ook geen andere passende functie voorhanden is, naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Dit gebeurt conform de eisen, die de Wet verbetering Poortwachter stelt op het moment dat een medewerker op het tweede spoortraject is aangewezen. Vanuit een ziekzijn-situatie.
Een outplacementtraject hoeft uiteraard niet vanuit een ziektesituatie ingezet te worden. Werkgever en werknemer kunnen besluiten dat het verstandig is om voor werknemer naar een andere reguliere functie buiten de organisatie om te zien.
De doelstelling binnen het tweede spoortraject/outplacementtraject is om de medewerker voor te bereiden op een nieuw toekomstperspectief: namelijk werkzaam zijn in een reguliere functie buiten de huidige organisatie.

Werkervaringsplaatsen

Voor cliënten is soms een reguliere functie niet meteen reëel, maar dient de cliënt eerst gefaseerd op een terugkeer op de reguliere arbeidsmarkt voorbereid te worden.
Daartoe is het gebruikmaken van werkervaringsplaatsen een prima optie. De cliënt doet weer arbeidsritme en werkervaring op, zodat de vervolgstap naar de reguliere arbeidsmarkt gefaseerd en gedoseerd tot stand kan worden gebracht.
A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. beschikt met betrekking tot het inzetten van passende werkervaringsplaatsen over een groot netwerk in zowel de profit als non-profit sector en heeft goede ingangen bij vrijwilligersorganisaties en sociale werkvoorzieningen.

Loopbaanonderzoek/advies

In samenwerking met de Van Gelder Groep is het mogelijk om een loopbaanonderzoek in te zetten. Dit onderzoek brengt de intellectuele capaciteiten, de beroepsgerichte interesses en persoonlijkheidskenmerken van de cliënt duidelijk in kaart met als doel een concreet advies met betrekking tot relevante arbeids -/en of scholingsmogelijkheden. Het loopbaanonderzoek bestaat uit de volgende aspecten:

  • intakegesprek
  • schriftelijke testafname
  • bespreking van de resultaten en conclusies met cliënt en aansluitend opdrachtgever
  • schriftelijke rapportage aan cliënt en opdrachtgever

Traject Werkfit maken

Werkfit Maken helpt de cliënt een realistisch beeld te krijgen van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het helpt hem/haar aandacht en inzet te richten op het terugkeren in het arbeidsproces. Elk traject wordt op maat aangeboden, gericht op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. In overleg met het UWV bepaalt de cliënt hoe lang het traject duurt, het aantal begeleidingsuren ( maximaal 40 )en wat er tijdens het traject gedaan moet worden. Een traject voor cliënten met een ziektewetuitkering duurt maximaal 6 maanden en cliënten met een WAJONG/WGA uitkering maximaal 18 maanden.
Het einddoel van een Werkfit Maken traject is bereikt, als een cliënt geschikt is bevonden voor reïntegratie op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Middels het aanbrengen van positieve veranderingen in het dagelijkse patroon van een cliënt, kan een actieve participatie in de maatschappij gerealiseerd worden.

Bewegingsprogramma

Regelmatig fysiek bewegen kan een uiterst zinvolle bijdrage met betrekking tot het welslagen van het ingezette interventie-/reïntegratietraject leveren.
In samenspraak met fysiotherapeutische centra wordt, indien noodzakelijk/gewenst, een gericht bewegings/fittnessprogramma opgesteld.

Sollictatietraining ( één op één )

Het aanleren van sollicitatievaardigheden staat uiteraard centraal. Tijdens de training wordt gericht aandacht aan de volgende onderdelen besteed:

  • Curriculum Vitae en de sollicitatiebrief
  • Het sollicitatiegesprek
  • Het zichzelf presenteren en de evaluatie
  • De oriëntatie op de arbeidsmarkt
  • De vacature analyse

De vraag en de behoefte van de cliënt staat centraal. Het leveren van maatwerk is het uitgangspunt. Het sollicitatiegesprek wordt zodanig voorbereid, dat cliënt met een groter vertrouwen het gesprek ingaat en de kans op succes beduidend wordt vergroot.
Cliënt leert hoe hij/zij zich het beste kan presenteren, wordt geleerd hoe mogelijke "valkuilen"omzeild kunnen worden.
Cliënt krijgt een beter inzicht in zijn sollicitatiegedrag en hij krijgt handvatten aangereikt met betrekking tot het voeren van een"goed"sollicitatiegesprek.

Netwerktraining

Het in kaart brengen van netwerk van cliënt en het wegnemen van mogelijke obstakels tijdens het netwerken.
Tevens leert de cliënt hoe het profiel op social media op een professionele wijze wordt ingericht, zodat de cliënt het optimale voor zichzelf eruit haalt.

Assertiviteitstraining ( één op één )

Het inzetten van deze training heeft tot doel, dat de cliënt op een goede manier voor zichzelf opkomt, meer zelfvertrouwen krijgt, een positiever zelfbeeld ontwikkelt en het zelfrespect wordt vergroot.

Ondersteuning bij arbeidsmarktoriëntatie ( één op één )

De cliënt krijgt gerichte ondersteuning met betrekking tot het bepalen van arbeidsmarktrelevante, haalbare, realistische beroepsrichtingen. Uitgaande van persoonlijke eigenschappen, interesses, vaardigheden en competenties wordt via "het trechtermodel "de passende en reëel haalbare functies geduid en met cliënt besproken.

Modulaire Dienstverlening

Modulaire dienstverlening bestaat uit 4 mogelijke trajecten t.w.: Participatie Interventie, bevorderen maatschappelijke deelname, praktijkassessment en scholing.
Het einddoel van het traject Participatie Interventie is bereikt, als cliënt in staat is om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis.
Het einddoel van het modulaire traject Bevorderen Maatschappelijk Deelname is bereikt als cliënt aantoonbaar deelneemt aan structurele activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.
Het einddoel van het modulaire traject Praktijkassessment is bereikt, als inzicht is verkregen of de cliënt naar regulier werk toe te leiden is, binnen welke termijn en een advies welke dienstverlening hiervoor nodig is.
Het einddoel van modulaire traject Begeleiding bij Scholing is bereikt als cliënt de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig heeft doorlopen en indien van toepassing toetsen heeft afgelegd.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Cliënten WGA-uitkering/ziektewetuitkering UWV

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. biedt cliënten die een WGA-uitkering/Wajonguitkering, of ziektewetuitkering van het UWV ontvangen de mogelijkheid om via een Werkfit -traject, gefaseerd, gedoseerd middels eventueel een werkervaringsplaats/vrijwilligersfunctie op een reguliere functie op de arbeidsmarkt voorbereid te worden met als ultieme eindresultaat duurzame plaatsing na afloop van het Werkfit-traject.
Tevens kunnen cliënten van het UWV, die een WGA-uitkering/Wajonguitkering, of ziektewetuitkering ontvangen via het Naar Werk traject door A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. rechtstreeks naar een reguliere functie op de arbeidsmarkt bemiddeld worden.
Ook hier kan van werkervaringsplaatsen gebruik worden gemaakt om het te realiseren einddoel: een duurzame realisatie van een reguliere functie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Personen met psycho-somatische klachten ( burn-out/overspannen )

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. biedt ondersteuning aan cliënten die uitgevallen zijn met als doel om weer in de huidige functie, passende functie of aangepaste functie bij de huidige werkgever terug te keren en terugval/uitval te voorkomen.
A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. biedt tevens ondersteuning/coaching aan cliënten die dreigen uit te vallen met als doel uitval voorkomen en dat het werk weer als zinvol ,plezierig wordt ervaren.

outplacement kandidaten

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V. biedt de mogelijkheid tot outplacement als blijkt dat werkgever en werknemer qua uitvoering van de werkzaamheden door werknemer en verschil in verwachtingspatroon van werkgever/werknemer niet meer op één lijn zitten en het in beider belang is dat werknemer naar een andere passende reguliere functie buiten de huidige organisatie wordt begeleid.

Contact

Vestigingen

De Mors 119, 7631 BB Ootmarsum (route)
Tonny Groeneveld
06 34 55 73 61
info@groeneveldconsultancy.nl

Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA Enschede (route)
A.F.M. Groeneveld
0634557361
info@groeneveldconsultancy.nl

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo (route)
T. Groeneveld
06-34557361
info@groeneveldconsultancy.nl

A.F.M. Groeneveld Consultancy B.V.

Internetadres: http://www.groeneveldconsultancy.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2013

14129