Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Company Radar

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking.

Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkgevers zoeken daarom gecertificeerde professionals die met valide methoden werken om duurzame inzetbaarheid structureel te verankeren in het bedrijf of de organisatie. Bij voorkeur met een gedegen plan van aanpak zodat werkgever en werknemers echt stappen kunnen zetten.

Professionals die werken met de Personal & Company Radar bieden deze ondersteuning en aanpak.

Wat is de Company Radar?

De Company Radar is een methodische aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

De Company Radar is het logische vervolg op de Personal Radar in het bedrijf van uw opdrachtgever. Zoals de Personal Radar zich op het individu richt, zo richt de Company Radar zich op het bedrijf en haar medewerkers.

Hoe werkt de Company Radar?
Een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van de afdelingen in uw bedrijf maakt een praktisch plan van aanpak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. De leden van de werkgroep verbinden zich samen aan de uitkomst van de Company Radar. Dit interactieve proces wordt begeleid door u in de rol van een onafhankelijke facilitator.

Op basis van dialoog en onder uw procesbegeleiding doorloopt de werkgroep de volgende methodische aanpak:

 • Verdiepingen van het Huis van Werkvermogen prioriteren op basis van de groep scores uit het Personal Radar onderzoek;
 • Doelen benoemen binnen de verdieping met de hoogste prioriteit en prioriteren van de doelen; 
 • Actiepunten benoemen om de doelen SMART te realiseren. Ook indicatoren om de resultaten te meten worden benoemd.
 • Actieplan opstellen met duidelijke taakverdeling/verantwoordelijkheden.

Het resultaat uit de Company Radar biedt structuur en een tijdpad om gemaakte afspraken na te komen. Om te meten of de doelen zijn gehaald kunt u nogmaals de Personal Radar vragenlijst laten invullen door de werkenden.

De vragen in de Personal Radar kunnen dienen als indicator of de benoemde doelen zijn behaald.

Over de Company Radar
De Company Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen, de ontwikkelaar van de Work Ability Index. Hij heeft deze aanpak succesvol toegepast in Finland. Blik op Werk heeft de licentie verworven van Ilmarinen voor het gebruik van de tool in Nederland.

Wat levert het voor u op?

Voordelen voor u als dienstverlener:

 • U verrijkt uw instrumentarium methodisch handelen met een gevalideerde methodiek voor (bevorderen) duurzame inzetbaarheid.
 • U heeft een volledige aanpak in handen: u beschikt over een instrument (de Personal Radar) om input krijgen voor de methodische aanpak van de Company Radar. 
 • U biedt uw opdrachtgever managementinformatie over werkvermogen in zijn bedrijf.
 • U kunt inzicht geven in kosten die samenhangen met verminderd werkvermogen.
 • Bij inzet van de Personal & Company over meerdere periodes kunt u de werkgever inzicht geven in de ontwikkeling van het werkvermogen in zijn bedrijf. 
 • U ontzorgt/ondersteunt uw opdrachtgever bij de bewustwording bij werknemer(s) om zelf actie te ondernemen en duurzaam inzetbaar te blijven.
 • U wordt opgenomen in het landelijke overzicht van facilitators zodat klanten u makkelijk kunnen vinden. Onze website heeft maandelijks gemiddeld 11.000 bezoekers.

Voordelen voor een opdrachtgever:

 • De werkgever beschikt na inzet van de Personal & Company Radar over een, door medewerkers opgesteld, plan van aanpak om het werkvermogen van zijn medewerkers op peil te houden/dan wel te verbeteren.
 • De Personal Radar vragenlijst bevat duidelijke indicatoren op basis waarvan gemeten kan worden of de doelen in het plan van aanpak zijn behaald.
 • De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de werknemer.
 • Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerkers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
 • De werkgever ontvangt kwaliteit; de Personal Radar & Company Radar wordt alleen gebruikt door gecertificeerde en speciaal getrainde professionals. 
 • Sectoren en bedrijven wordt een dashboard geboden met geaggregeerde gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep, ingezette interventie, resultaat van de interventie, werkvermogen en de aard van de risico's.
 • De Work Ability Index (een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten) is in de Personal Radar geïntegreerd. Door dit instrument bij een nul-meting en jaarlijks of tweejaarlijks in te zetten krijgt men ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.

Tarieven licentie 2021 Personal & Company Radar

Het tarief van de licentie Personal & Company Radar hangt af van het aantal medewerkers per onderzoek. Wij vragen u vooraf een prognose te geven van de verwachte inzet van Personal Radar-vragenlijsten tijdens de looptijd van 1 jaar. Naast de Personal Radar-vragenlijsten betaalt u ook een fee voor het gebruik maken van de licentie en de online tool.

Prognose vragenlijsten¹Licentie-fee²Meergebruik³
1 - 100  €   1.389,-       € 13,89
101 - 250  €   1.582,-       €   6,33
251 - 500  €   1.775,-       €   3,55
501 - 750  €   2.165,-       €   2,89
751 - 1.000  €   2.279,-       €   2,28
1.001 - 1.501  €   2.993,-       €   2,-
1.501 - 2.000  €   4.594,-       €   1,84
2.001 - 5.000  €   8.243,-       €   1,65
5.001 -10.000  € 14.490,-       €   1,45
10.001 - 25.000  € 28.424,-       €   1,14
>25.000 maatwerk  maatwerk

¹ Het aantal vragenlijsten dat u verwacht uit te zetten.
² Het tarief voor de licentie inclusief vragenlijsten. Van toepassing op alle varianten.
³ Het tarief per vragenlijst die u méér uitzet dan de prognose. Van toepassing op alle varianten.De prijzen zijn exclusief BTW.

¹ Het aantal vragenlijsten dat u in 1 jaar verwacht uit te zetten.

² Het tarief voor de licentie inclusief vragenlijsten en gebruik van de digitale tool.
³ Het tarief per vragenlijst die u meer uitzet dan de prognose

Keurmerkhouders en WAI-licentienemers ontvangen 10% korting op de Personal Radar vragenlijsten.
De training kan gevolgd worden door professionals die bedrijven en organisaties adviseren op HRM-vraagstukken. Wij verwachten dat u een HBO-werk en -denkniveau hebt, naast tenminste 2 jaar ervaring in de zakelijke advisering op HRM-gebied.

Om met de Personal Radar & Company Radar te kunnen werken dient u eerst een training te volgen. Na de training kunt u met een licentie voor de Personal & Company Radar direct aan de slag.

Training professionals

De eerstvolgende datum voor de training Personal & Company Radar vindt u in het trainingsoverzicht.
U kunt zich hier aanmelden voor de training.

Inhoud training

 • U begint met de Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Deze kennis zal in de training worden getoetst.
 • Na de toetsing volgt de inhoudelijke training van de Personal Radar. U leert hoe u de Personal Radar kunt uitzetten bij uw opdrachtgever.
 • Vervolgens gaat u oefenen met de methodiek van de Company Radar. U leert in dit deel van de training hoe u als onafhankelijke facilitator in staat bent samen met (een werkgroep van) medewerkers van het bedrijf een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen om het werkvermogen te verbeteren.
 • U leert daarbij te sturen op het proces om te komen tot een plan van aanpak en niet op de inhoud daarvan. Immers: de werkenden weten het beste wat nodig is binnen het bedrijf. 
 • U stimuleert de dialoog over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen, en het gezamenlijk benoemen van doelen om tot een verbetering van het Werkvermogen te komen. 
 • Aansluitend worden er actiepunten per doel gesteld, inclusief de vaststelling van de verantwoordelijke, het tijdspad en een indicator voor het behalen van de doelstelling.

De training is verdeeld over drie dagdelen. In het eerste dagdeel volgt u de training Basisprincipes van het Huis van Werkvermogen. Tijdens de volgende trainingsdag volgt u de andere twee dagdelen.

Locatie
De training vindt plaats bij Blik op Werk in Utrecht.

Tarieven

Certificering per deelnemer €    890,-  excl. BTW

Meer informatie
Neem contact op met Peter Langedijk via dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030 291 60 25.

Ondersteunende materialen

Wij bieden u verschillende materialen die u kunt gebruiken ter ondersteuning van uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Het kan u helpen om de dialoog op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En welke rol werkenden en werkgevers daar in hebben.