Samen werken aan
duurzame participatie

Berichtgeving SZW 24 maart 2020: Informatie met betrekking tot het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering

Afstandsonderwijs voor inburgeringsplichtigen

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument opgesteld waarin is opgenomen hoe afstandsonderwijs in het inburgeringsonderwijs kan worden vormgegeven. Door alle partijen wordt het belangrijk gevonden dat de inburgeraar ook in de coronaperiode doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en kennis op doet over de Nederlandse samenleving. Daarom is in het servicedocument aangegeven hoe afstandsonderwijs in deze periode kan worden vormgegeven. Het is daarbij van belang dat er bij het afstandsonderwijs interactie is tussen de inburgeraar en de docent die het afstandsonderwijs verzorgt.

Blik op Werk, leverancier keurmerk voor taalscholen, heeft informatie over afstandsonderwijs gedeeld op haar website. Ook DUO is actief met delen van informatie hierover. Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl, DUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.

Servicedocument SZW 

De mogelijkheden van afstandsonderwijs inburgering tijdens de coronaperiode

Het is van groot belang dat de inburgeraar ook in de coronaperiode doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en ook leert om kennis op te de doen over de Nederlandse samenleving. Daarom wordt hieronder aangegeven hoe afstandsonderwijs in deze periode kan worden vormgegeven. Het is daarbij van belang dat er bij het afstandsonderwijs interactie is tussen de inburgeraar en de docent die het afstandsonderwijs verzorgt. Onder afstandsonderwijs wordt verstaan: onderwijs aangeboden waarbij de begeleiding op afstand plaatsvindt. In dit servicedocument wordt dit met 3 voorbeelden nader uitgewerkt.

Afstandsonderwijs is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Het aanbieden van afstandsonderwijs moet, uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de eerste afstandsles, per e-mail aangemeld zijn bij Blik op Werk (dienstverlener@blikopwerk.nl).
 • In geval van afstandsonderwijs moet de taalschool voor ieder opleidingsniveau voldoen aan de norm voor het slagingspercentage, zoals is opgenomen in de handleiding van Blik op Werk.
 • Het reguliere toezicht van Blik op Werk is van toepassing op het afstandsonderwijsaanbod. 
 • Het aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gegeven gebeurt door: 
  - Het overleggen van de (digitaal) ondertekende contractverklaring bij aanvang van de cursus gecombineerd met 
  - Het maken van een screenshot van activiteit binnen afstandsonderwijs (digitale omgeving) of een virtual classroom
  - Het maken van een screenshot van een conference call of van een groepsgesprek met de deelnemers op Skype 
 • Contracten van cursusaanbieders met inburgeraars mogen worden omgezet van klassikaal onderwijs naar afstandsonderwijsaanbod mits de inburgeraar hiermee schriftelijk (of elektronisch) instemt. Dit moet door de cursusaanbieder kunnen worden aangetoond.
 • Afstandsonderwijs mag uit de DUO-lening worden betaald mits aan de voorwaarden voor belasting van de DUO-lening is voldaan. Dat betekent in ieder geval dat de inburgeraar heeft getekend (dat zal meestal elektronisch zijn) voor de genoten lessen en heeft ingestemd met de belasting van de lening. 
 • Voor afstandsonderwijs geldt dezelfde groepsgroottebepaling als voor het klassikaal onderwijs. Dat wil zeggen maximaal 20 cursisten. Vanuit Blik op Werk wordt een groepsgrootte van 8 a 10 cursisten voor afstandsonderwijs aanbevolen. 

Beperkingen die gelden ten aanzien van het afstandsonderwijsaanbod zijn de volgende:

 • Afstandsonderwijs mag niet worden ingezet voor onderwijs aan analfabeten. Het wordt afgeraden om afstandsonderwijs in te zetten bij lager-opgeleiden.
 • Afstandsonderwijs uren tellen niet mee voor de urenverklaringen voor ontheffing van de inburgeringsplicht, tellen niet mee voor de verlenging van de inburgeringsplicht en tellen niet mee voor de 64-uursverklaring ONA. 

Deze beperkingen gelden in eerste instantie tot 6 april 2020.

Voorbeeldscenario’s inburgering afstandsonderwijs:

Voorbeeld 1 Virtual Classroom

Bij deze onderwijsvorm draait het om een les waarbij de docent en alle deelnemers in real time de les volbrengen. Het begint met de docent die een vergadering aanmaakt waarop alle deelnemers kunnen inloggen. Zij kunnen dat doen via een PC, een laptop of een mobiele telefoon. Zij zien de docent en de docent kan de deelnemers zien via het scherm. De docent kan er, afhankelijk van het gekozen systeem, ook filmpjes, een whiteboard, opdrachten en andere lesmiddelen op laten projecteren. Omdat de interactie direct is, vrijwel net als in een reguliere les, is het voor de docent makkelijk om te controleren of iedereen meedoet en of de stof wordt opgepakt.

Hoe verloopt het contact met de docent?
De docent ziet op haar/zijn scherm ten eerste welke deelnemers zijn ingelogd. Dat is meestal de naam van de deelnemer of een afkorting hiervan. De docent kan deelnemers individueel aanspreken en de beurt geven. Ook kan de docent tijdens de uitleg opdrachten aan de deelnemers geven of een presentatie delen. Ook hierin bootst de virtual classroom het gewone klaslokaal zeer nauwkeurig na. 

Wat ziet/ervaart de deelnemer?
Wat de deelnemer ziet wordt grotendeels bepaald door de docent. In principe zal de docent voornamelijk in beeld zijn, en anders de presentatie of de opdracht van de docent. Ook kan de deelnemer een andere deelnemer te zien krijgen als deze deelnemer van de docent de beurt krijgt.

Bij sommige systemen kunnen de deelnemers ook elkaar zien. Ook bestaat de mogelijkheid dat de docent deelnemers apart in een subgroep zet waarin ze kunnen samenwerken aan een opdracht; net zoals in een reguliere les gebeurt.

Hoe kan bewezen worden dat de deelnemer de les heeft gevolgd?
De docent kan aan het begin van de les een ‘beeldopname’ (screenshot) maken van het scherm waar de namen of de afkorting van de op dat moment ingelogde deelnemers staan. Op deze manier werkt de virtual classroom als een digitale presentielijst. Dit is het bewijs dat wordt opgeslagen. Aan het eind van de les wordt ook een screenshot gemaakt. Dit wordt opgeslagen door de school en kan worden opgevraagd ter controle.

Voorbeeld 2 Lespakket met online ondersteuning

Bij deze onderwijsvorm bereidt de docent een lespakket met opdrachten voor, waarmee de deelnemer gedurende zijn normale cursustijd aan de slag gaat. De docent is tussentijds beschikbaar voor extra hulp en ondersteuning en ontvangt aan het eind van de les de opdrachten die de cursist heeft gemaakt. Hier geeft hij/zij vervolgens feedback op. Deze methode is minder geschikt voor het oefenen van de spreekvaardigheden. 

Hoe verloopt het contact met de docent?
De docent heeft een lespakket gemaakt met instructies (bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje of een instructieblad), opdrachten en eventueel verwijzingen naar een les-of werkboek. Deze wordt voorafgaand aan de les naar de kandidaat toegestuurd. Bij de start van de les ontvangen alle deelnemers een mail of app. Gedurende de lestijd is de docent beschikbaar voor extra instructie en/of vragen. Dit kan via verschillende communicatiemiddelen verlopen. Aan het eind van de les stuurt de cursist de gemaakte opdrachten terug naar de docent en deze krijgt hier feedback op. 

Wat ziet/ervaart de deelnemer?
De deelnemer ontvangt instructiemateriaal waarmee hij/zij tijdens de reguliere lestijden aan de slag gaat. Bij vragen kan hij/zij de docent benaderen. Hij/zij krijgt persoonlijke feedback op zijn gemaakte opdrachten. 

Hoe kan bewezen worden dat de deelnemer de les heeft gevolgd?
Bij deze lesvorm vindt veel digitaal contact tussen deelnemer en docent plaats. De mail van de docent waarmee hij de klas opstart is het bewijsstuk dat door de taalschool wordt opgeslagen. De mails die de cursisten terugsturen dienen als aanvullend bewijs wat kan worden opgevraagd ter controle. Met screenshot van bellijst op telefoon kan docent aantonen dat hij met cursisten gebeld heeft.

Voorbeeld 3 Persoonlijke coaching

Bij deze onderwijsvorm is sprake van persoonlijk contact tussen docent en cursist. Ook hier kan worden gewerkt met instructiemateriaal dat vooraf wordt toegestuurd en waar de cursist eerst zelfstandig mee aan de slag gaat. Vervolgens wordt een telefonische/whatsapp/skype/etc. afspraak gemaakt waarin een leeractiviteit plaatsvindt. Je kunt hierbij denken aan het nabespreken van een gemaakte toets, maar ook aan het oefenen van spreekvaardigheid. 

Hoe verloopt het contact met de docent?
Het contact is telefonisch (eventueel via whatsapp, skype of een ander communicatiemedium). Er is sprake van 1 op 1 begeleiding.

Wat ziet/ervaart de deelnemer?
De deelnemer heeft rechtstreeks contact met de docent.

Hoe kan bewezen worden dat de deelnemer de les heeft gevolgd?
Afhankelijk van het gebruikte communicatiemedium kan gebruik worden gemaakt van screenshots of een foto van de bellijst van de telefoon van de docent, waarin het aantal minuten dat de begeleiding heeft geduurd geregistreerd staat. Hiermee kan aangetoond worden dat de les gegeven is.